Hotărârea nr. 262/2018

HOTARAREnr. 262 din 2018-05-04 PRIVIND ASIGURAREA DIN BUGETUL PROPRIU AL INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURA DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI A TRANSPORTULUI PENTRU PRESCOLARI SI ELEVI LA MANIFESTARILE CULTURALE ORGANIZATE DE CATRE ACESTEA ABROGA HCGMB NR. 228/2016— -1- TOT'ĂOTtT----——

privind asigurarea din bugetul propriu al instituțiilor publice de cultură de interes local ale Municipiului București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările culturale organizate de către acestea

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2514/16.04.2018 și al Direcției Generale Economice nr. 4080/25.04.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 15/03.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 97/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 273/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, 5 și art. 45, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă asigurarea de către instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București a transportului pentru preșcolari și elevi, în grupuri organizate, la manifestările culturale proprii, în condițiile legii, prin operatori de transport autorizați.

Art.2 Instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București nu vor cuprinde cheltuielile de transport în prețul biletului de acces la spectacol.

Art.3 Cheltuielile de transport menționate la art. 1 vor fi fundamentate și incluse în proiectul de buget anual al fiecărei instituții publice de cultură în cauză.

Art.4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 228/21.09.2016 privind asigurarea de către Municipiul București a transportului pentru preșcolari și elevi la manifestările culturale organizate de.jnstîtuțiile publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Munfeîpîuluî București se abrogă.

■* \


Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de speciâlitate~at Primarului Generai"al Municipiului București, instituțiile publice de cultură de interes local ale Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05,2018.


B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2