Hotărârea nr. 263/2018

HOTARAREnr. 263 din 2018-05-04 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI TENIS CLUB BUCURESTI IN VEDEREA FINANTAIRII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI TCB TROPHY, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 04 - 12 AUGUST 2018
Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București și Tenis Club București în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 04-12 august 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2809/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali nr. 6/03.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 16/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 274/04.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresele nr. 1595868/2018 și nr. 1614679/2018 ale Tenis Club București prin care solicită instituției noastre susținerea parțială, sub aspect material și financiar, a activităților specifice Proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 4-12 august 2018 având ca beneficiari elevii și tinerii bucureșteni;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, republicată;

Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Tenis Club București în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 04-12 august 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS să întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului TCB Trophy la București, în perioada 04-12 august 2018.

Art.3 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.

București, 04.05.2018 Nr. 263SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prin, CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI - PROEDUS, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 2, Sector 1, Sector 5, București, tel. 0374.832.307, Cod fiscal 26597213, cont ro39trez24G655000203030X reprezentat prin Florin DIACONESCU, Director;

ASOCIAȚIA TENIS CLUB BUCUREȘTI cu sediul în str. Glodeni nr. 3, sector 2, București, Tel. 0212421615, Fax 0372872719, înregistrată în Registrul Special cu certificatul de identitate sportivă nr. 372/2002 eliberat de către Ministerul Tineretului și Sportului, CIF nr 145550063/28.07.2015, reprezentat prin Augustin Dinu PESCARIU, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea finanțării și realizării în comun, în Municipiul București, a proiectului TCB Trophy, la București, în perioada 4-12 august 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de încurajare a tinerilor sportivi în vederea practicării tenisului de performanță, TCB Trophy reprezentând o rampă de lansare pentru elevi și tineri. Acest Acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1) ASOCIAȚIA TENIS CLUB BUCUREȘTI

a)    va asigura implementarea proiectului TCB Trophy București 2018, conform programului evenimentului și specificațiilor prezentate în propunerea formulată prin Adresele nr. 1595868/2018 si nr. 1614679/2018

b)    va asigura infrastructura și logistica necesară pentru realizarea activităților specifice proiectului TCB Trophy București 2018 București 2018 și va efectua cheltuielile necesare pentru realizarea activităților specifice acestui proiect conform destinației lor, potrivit legii, astfel cum au fost prevăzute în Bugetul estimativ al Proiectului, prezentat prin Adresele nr. 1595868/2018; 1614679/2018 si 1619054/2018.

c)    va acorda accesul gratuit tinerilor și populației școlare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din București în spațiul de desfășurare a evenimentului și va asigura implicarea acestora în acțiuni demonstrativ-educative integrate activităților proiectului TCB Trophy București 2018.

i

d)    va asigura promovarea imaginii și a valorilor culturale ale municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional, în cursul derulării activităților specifice proiectului TCB Trophy București 2018

d) va inscripționa pe materialele publicitare realizate în cadrul proiectului, elementele de identitate vizuală și va menționa contribuția Municipiului București la implementarea proiectului TCB Trophy București 2018.


4)Părțile vor realiza activitățile ^stabilite de comun acor vigoare și vor colabora în/^^ea^irĂjSmnentarii prj modalitățile precizate în n^zeptorâcor.d,/^n furniza necesare pentru asțgT\arqp.1au^e^^^^uXăr>
2)MUNICIPIUL BUCUREȘTI, prifip-CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI - PROEDUS:

a) asigură sprijin financiar în cuantum de 17.000 dolari (USD), potrivit bugetului estimat, pentru pentru acoperirea unor cheltuieli necesare în vederea realizării activităților specifice proiectului TCB Trophy, ce urmează a se derula la București, în perioada 4-12 august 2018, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți și încetează la data de 30 august 2018

b)    Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART. 5 FORȚA MAJORA

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost incheiat astazi _la București, în trei exemplare

originale in limba română, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CENTRUL DE PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI SPORTIVE BUCUREȘTI - PROEDUS

PARTENER,


TENIS CLUB BUCUREȘTI »


DIRECTOR Florin DIACONESCU


PREȘEDINTE Augustin Dinu PESCARIU