Hotărârea nr. 264/2018

HOTARAREnr. 264 din 2018-05-04 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018Consiliul General al Municipiului BikHOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 2382/27.04.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 98/03.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 275/04.05.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2018 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va include modificările din anexa la prezenta hotărâre în bugetul Municipiului București pe anul 2018 și anexele la acesta.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local cuprinse în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile acesteia.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.

București Nr. 264SECRETAR GENERALB-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL,    6.267.728,00    0,00    6.267.728,00

din care :

Anexa 2.44 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

4.432.836,00

-11.702,00

4.421.134,00

din care:

51.02.01.03 Autorități executive

TOTAL CHELTUIELI, din care:

341.981,90

70,00

342.051,90

20.14 Protecția muncii

647,00

70,00

717,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole si concerte

TOTAL CHELTUIELI, din care:

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

289.192,00

700,00

289.892,00

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

272.533,00

700,00

273.233,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

253.982,00

700,00

254.682,00

67.02.03.12 Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice

TOTAL CHELTUIELI, din care:

143.537,00

14.912,00

158.449,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

140.084,00

14.912,00

154.996,00

51.01.01 Transferuri către instituții publice

77.440,00

14.981,00

92.421,00

51.02.29 Alte transferuri de capital către instituții publice

62.644,00

-69,00

62.575,00

68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta, pentru

corelare cu lista obiectivelor de investiții, Anexa 2.44-1

71.01.01 Construcții

600,00

-600,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

600,00

600,00

87.02 Alte acțiuni economice , din care.

119.795,00

-27.384,00

92.411,00

87.02.05 Proiecte de dezvoltare multifuncționale

118.671,00

-27.384,00

91.287,00

81.02 Rambursări de credite interne

118.671,00

-27.384,00

91.287,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne

81.02.05 locale

118.671,00

-27.384,00

91.287,00

Anexa 2.43 Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale

540.244,00

11.702,00

551.946,00

și Anexa din care :

2.43.1

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

120.820,00

0,00

120.820,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani

115.566,00

0,00

115.566,00

10.01.01 Salarii de baza

95.424,00 _    -350,00

ZZCW 1    3.50,00

5<8So,0țL    25:9^5/0

/ 4^843/30 v. 1 G.560,00 3.>14$}/ db.50'S$p 21 .589,0<X    '45.000,00

395,00

, t.42^3^--- ' * ..395/0

t^O/O <'    .<-30,00

—30,00


95.074,00

350,00

80.755,00

15.343,00

13.814,00

36.589,00


169.962,00    -4.005,0010.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01 Bunuri si servicii    x

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare/

20.02 Reparații curente    I

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar    1

20.05.30 Alte obiecte de inventar    \

20.30 Alte cheltuieli    \

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii    z " '    -

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI.ÂLE

5 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE >'U 1

Rectificarea Bugetului IV unicipiului București pe ani I 2ț

CONFORM CU ORIGINALUL,

mii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

PrevedejL-^-'

aprobate/

Af+r)'

Prevederi rectificate

—•---

A

B

1

2

3 =1+2

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.435,00

2.435,00

68.870,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

103.527,00

-6.440,00

97.087,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

194.341,00

-10.218,00

184.123,00

71.01

Active fixe

194.341,00

-10.218,00

184.123,00

71.01.01

Construcții

97.855,00

-10.792,00

87.063,00

Reconstrucția, reamenajarea, modernizarea si echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie „Foișor” HCGMB 383/2009 , 312/2016,diminuarea se realizează atat la credite de angajament cat si la credite bugetare

34.750,00

-17.750,00

17.000,00

"Centru medical Sf. Ștefan si Centru de referința pentru diabet Nicolae Malaxa" aprobata prin HCGMB

122/2018,suplimentare atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare cu suma de 4.000,00 mii lei,valoare totala investiție 52.684,48 mii lei cu TVA

0,00

4.000,00

4.000,00

" Reabilitare si consolidare Pavilion A-Spitalul clinic de

Boli Infectioase si Tropicale Victor Babes "se schimba denumirea in "Consolidare si reabilitare Pavilion A din cadrul "Spitalului Clinic de boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes" aprobata prin HCGMB nr. 30/2018 ,se

1.000,00

1.500,00

2.500,00

suplimentează cu 1.500,00 mii lei si pe credite de angajament si pe credite bugetare,valoare totala investiți 33.097,96 mii lei cu TVA

"Proiectare si execuție lift secundar si a scării de evacuare cu targa Spitalul Clinic Nicolae Malaxa" se schimba denumirea in 'Proiectare si execuția unui lift secundar si a scării de evacuare cu targa, statie de pompare hidranti si platforma gunoi pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa" aprobat prin HCGMB nr. 123/2018 si se suplimentează suma bugetata pe credite de angajament si credite bugetare, valoare totala investiți aprobata 1.418,49 mii lei cu TVA

“Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cro nice Sf. Luca " aprobat prin HCGMB nr. 31/2018 se suplimentează suma bugetata si pe credite de angajament si pe credite bugetare,valoare total investiții 2.618,80 mii lei inclusiv TVA

Studiu de fezabilitate Extindere-modernizare si dotare Spitalul Clinic de nefrologie "Dr. Carol Davila " imobil Calea Grivitei nr. 7, suplimentare si pe credite de angajament si pe credite bugetare

Reactualizare studiu fezabilitate privind "Apa si canalizarea, asimilate obiectivului de investiții aferent lucrărilor de reparații capitale la instalațiile de canalizare" -Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", suplimentarea pe credite de angajament si pe credite bugetare

Reabilitare si consolidare Pavilion A-Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", dirpinuafea.se realizează si pe credite de angajament sj pe' credite + bugetare    r' ' "

865,00


554,00


1.419,00


1.000,00


1.619,00


2.619,00OIKECTIA CC\ WTA Ș»||

FTnica si

mii iei-

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului    <

J^Tevedețjj __aprobate

InfîS^rt^

(+.-)

□' //

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Reactualizare studiu fezabilitate Reamenajare si

Rectificarea BugetuluijMunicipT


anul 21


reabilitare etaj 2 Pavilion Casa Doru -Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", suplimentare pe credite de angajament si credite bugetare cu suma de 20,00 mii lei

Mașini, echipamente si mijloace de transport( modificările se realizează atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Container modular cu dotări specifice pentru canicula, 10

buc, scade p.u la 15,5 mii lei

Topitor zapada mobil 10mc/h cu remorca /platforma

auto.ramane 1 buc la p.u 157,00 mii lei

Sistem mobil de topire zapada cu capacitate de 200 mc/h,

1 buc x 1.650,00 mii lei

Aparat monitorizare concomitent tensiune arteriala Holter EKG si TA,1 buc x 30,00 mii lei Sistem EEG cu 32 canale pentru diagnosticare clinica, 1 buc x 195,00 mii lei

Sonda laser tip laser(1 buc)-ochelari de protecție (2 perechi), 1 bucx 17,00 mii lei

Sistem monitorizare holter ECG si tensiune arteriala, 1 buc x 30,00 mii lei

Sistem video-electroencefalograf cu 32 canale, 2 buc x 242,50 mii lei

Laser tip scaner, 1 buc x 77,00 mii lei

Monitor funcții vitale,6 buc x 49,00 mii lei

Monitor portabil funcții vitale,2 buc x 75,00 mii lei Sistem holter EEG 32 canale compatibil cu sistemul video-EEG, 1 buc x 94,00 mii lei

RMN 1,5 T cu 16 canale, 1 buc x 3.558,00 mii lei Termostat cu convectie naturala, 1 buc x 8,00 mii leii Centrifuga multifuncționala de masa, 2 buc x 8,00 mii lei

Analizator chimie clinica imunologie dozare antiepileptice,

1 buc x 650,00 mii lei

Analizator parametrii biochimici urina, 1 buc x 15,00 mii lei Analizator automat hematologie minim 5 DIFF, 1 buc x 187,00 mii lei

Aparat monitorizare automata tensiune arteriala, 2 buc x 10,00 mii lei

Defibrilator manual, 1 buc x 102,00 mii lei

Analizor automat de bacteriologie pentru identificare si antibiograma (microbiologie), 1 buc x 357,00 mii lei Sistem suplimentar de sticare date 16 TB , 1 buc x 16,00 mii lei

Paturi copii sugari si preșcolari, se diminuează cantitatea de la 50 de buc la 20 buc, preț unitar 26,00 mii lei Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03 (modificările se realizează atat pe credite de angajament cat si pe credite bugetare)

Seif antiefractie ( casa de bani), 1 buc

71 01 30 A|te active fixe(modificarile se realizează atat pe credite u de angajament cat si pe credite bugetare) .    '

0,00

20,00

20,00

95.830,00

504,00

96.334,00

180,00

-25,00

155,00

314,00

-164,00

150,00

1.650,00

-1.650,00

0,00

30,00

-30,00

0,00

195,00

-195,00

0,00

17,00

-17,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

485,00

485,00

0,00

77,00

77,00

0,00

294,00

294,00

0,00

150,00

150,00

0,00

94,00

94,00

0,00

3.558,00

3.558,00

0,00

8,00

8,00

0,00

16,00

16,00

650,00

-650,00

0,00


15,00    -15,00    0,00

187,00    -187,00    0,00

20,00    -20,00    0,00

102,00    -102,00    0,00

357,00    -357,00    0,00r--

Rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2018

(CONFORM CUORIGIN,..... '


^o\î


PIHtCTIA

iii lei

-

————■

îF

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Preysdgî/^z

^-'ăprobatfe'^

(+,-r=

//

JgrșsVederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

Pachete software pentru antivirus, se suplimentează nr de buc de la 30 la 80 de buc la p.u . 1,20 mii lei

36,00

60,00

96,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII din care :

Total venituri, din care

2.860.611,00

11.884,00

2.872.495,00

37.10.01

Donații și sponsorizări

10,00

277,00

287,00

43.10.09

Subvenții pentru instituții publice

889.498,00

15.681,00

905.179,00

43.10.19

Subvenții pentru instituții publice

188.722,00

-69,00

188.653,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.435,00

2.435,00

68.870,00

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

103.527,00

-6.440,00

97.087,00

Total cheltuieli, din care

2.860.611,00

11.884,00

2.872.495,00

10

Cheltuieli de personal

1.206.035,00

-76,00

1.205.959,00

20

Bunuri si servicii

1.308.992,00

18.472,00

1.327.464,00

59 Alte cheltuieli

6.648,00

76,00

6.724,00

70 Cheltuieli de capital

315.835,00

-6.440,00

309.395,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

85 curent

-377,00

-148,00

-525,00

din care pe ordonatori de credite :

Anexa 2.3 Muzeul Național al Literaturii Române

Total cheltuieli, din care :

20.623,00

0,00

20.623,00

10 Cheltuieli de personal, din care :

4.016,00

0,00

4.016,00

10.01.01

Salarii de bază

3.700,00

-81,00

3.619,00

10.01.10 Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

81,00

81,00

10.02.01 Tichete de masă

15,00

-15,00

0,00

10.02.06 Tichete de vacanță

0,00

15,00

15,00

Anexa 2.12 Teatrul Ion Creangă

Total venituri , din care :

22.733,00

700,00

23.433,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

19.369,00

700,00

20.069,00

Total cheltuieli, din care :

22.733,00

700,00

23.433,00

20

Bunuri si servicii, din care :

14.423,00

700,00

15.123,00

20.02 Reparații curente

200,00

530,00

730,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

8.840,00

170,00

9.010,00

Anexa 2.24 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic

Total venituri , din care :

140.094,00

14.912,00

155.006,00

43.10.09 Subvenții pentru instituții publice

77.440,00

14.981,00

92.421,00

43.10.19 Subvenții pentru instituții publice

62.644,00

-69,00

62.575,00

Total cheltuieli, din care :

140.094,00

14.912,00

155.006,00

20

Bunuri si servicii, din care :

74.394,00

15.060,00

89.454,00

20.06.02 Deplasări în străinătate

.^=-&AQ

60,00

60,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

/ ^5.Ț80,(30'

X 15.000,00

40.780,00

^148,00

-148,00


Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 85 curent

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in anu 85.01.01 curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

Plăti efectuate in anii precedenți si recuperate in an 85.01.02 curent în secțiunea de dezvoltare a bugetulutJdcal 71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE;..

71.01.01 Construcții    '.

x -0,00
J)1'    C


DIRECȚIA ASISTENTA TEHNICA SI

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi , agfobate

r/wluente

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

C. Alte cheltuieli de investiții.

din care:

c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și altor studii aferente obiectivelor de investiții

0,00

288,00

0,00

0,00

288,00

Proiect tehnic pentru lucrări reparații PASAJ LATIN LIPSCANI

0,00

14,00

14,00

Proiect tehnic - LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul) - autor Ion Mândrescu/compoziție sculpturală/bronz

0,00

10,00

10,00

Proiect amplasare LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul)

0,00

25,00

25,00

Proiect amplasare mfp NICU CONSTANTIN

0,00

7,00

7,00

Proiect tehnic și amplasare monument Mareșal ALEXANDRU AVERESCU

0,00

7,00

7,00

Proiect tehnic și amplasare monumemt LEUL DIN IERUSALIM

0,00

225,00

225,00


C.e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Proiecte în continuare 2017

Realizare monument ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL Realizare mfp ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND I ÎNTREGITORUL -proiectare și realizare soclu și amplasare (ET+SF)

Realizare, proiectare și amplasare monument General HENRI MATHIAS BERTHELOT, autor Elena Nucă Realizare, proiectareși amplasare monument REGINA MARIA a ROMÂNIEI (ET+SF)

Realizare, proiectare și amplasare monument de for public ȘTEFAN CEL MARE, autor Tănase Gheorghe (SF+ET) Refacere monument de for public I.C. BRĂTIANU Realizare proiect tehnic și amplasare mfp I.C. BRĂTIANU (ET+SF)

Proiecte noi 2018

Realizare monument și soclu, proiect și amplasare mfp MIHAIL SEBASTIAN (CS, ET, SF)

Realizare monument (fântână-cascadă), proiect tehnic de amplasare și amplasare grup statuar centenat LA FÂNTÂNA DOR, în cadrul celebrării Centenarului Marea Unire de la 1918 (ET, SF)

Realizare monument de for public RONALD REGAN (CS, ET, SF)

Realizare monument de for public WILSON WOODROW (CS. ET, SF)

71,01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport Switch acces rețea, cantitate 1 Switch core rețea, cantitate 1 Acces poit (Rețea WI-FI), cantitate 1


o

0

o

o

o


5.652

7.100

2.148

3.500

720

8.996

4.800

1.574

23.335

1.400


Storege rețea (NetWork Attached Storage), cantitate 1 //^


71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Proiecte în continuare 2017 1 .Lucrări amplasare bust pe soclu AVRAM IANCU

2.    Realizare monument ANSAMBLU FERDINAND I ÎNTREGITORUL


3.    Proiect amplasare monument ANSAMBLU MONUMENTAL

REGELE FERDINAND IÎNTREGOTORUL ;    -500 14,00 2,90 -'1,00 2,00 ,9,005.652,00

7.100,00

2.148,00

3.500,00

720,00

8.996,00

4.800,00

1.574,00

23.335,00

1.400,00

500,00

841,00

7,00

5,00

4,00

19,00 1.456,00

0,00

0,00


Rectificarea Bugetului Munici


ul 201 f


lALUL


Z\? T <*/


hiflrer

S|STE

TEHHIC

TENTA

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederii aprobate ț

o ’vftt"----- ~

'    C v//

o \w

z,o    c . j/'

::&sss'£deri rectificate

A

B

1

2

3=1+2


4. Realizare mfp ANSAMBLU MONUMENTAL REGELE FERDINAND IÎNTREGOTORUL- realizare soclu și amplasare

3.550,00

-3.550,00

0,00

5.Realizare soclu monument REGENSIS - autor Ion

Mândrescu

555,00

-555,00

0,00

6.Amplasare monument din bronz REGENESIS

126,00

-126,00

0,00

7-Realizare soclu proiect tehnic și amplasare mfp

ÎNSINGURARE - autor Ion Mândrescu

230,00

-230,00

0,00

8.    Realizare, proiectare și amplasare monument General

HENRI MATHIAS BERTHELOT, autor Elena Nucă

9.    Realizare proiectare și amplasare monument REGINA

1.074,00

-1.074,00

0,00

1.750,00

MARIA A ROMÂNIEI

-1.750,00

0,00

11. Realizare, proiectare și amplasare monument de for public ȘTEFAN CEL MARE, autor Tănase Gheorghe

360,00

-360,00

0,00

12. Proiect tehnic pentru lucrări reparații PASAJ LATIN

LIPSCANI

7,00

-7,00

0,00

13. Refacere monument de for public I.C. BRĂTIANU

4.498,00

-4.498,00

0,00

14. Realizare proiect tehnic și amplasare mfp I.C. BRĂTIANU

2.400,00

-2.400,00

0,00

Proiecte noi 2018

1.Realizare soclu, proiect amplasare și amplasare STATUIE DAC-REGELE DECEBAL

195,00

-195,00

0,00

2. Realizare monument și soclu, proiect și amplasare mfp

MIHAIL SEBASTIAN

812,00

-812,00

0,00

3. Refacere, proiect și amplasare mfp MONUMENTUL INFANTERIEI - conform HCGMB nr.354/30.08.2017

5.950,00

-5.950,00

0,00

4. Proiect tehnic - LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul) - autor Ion Mândrescu/compoziție sculpturalâ/bronz

10,00

-10,00

0,00

5.    Amplasare LUPTA CU INERȚIA (replică Omul-Timpul-Spațiul)

6.    Realizare soclu, proiect amplasare și amplasare mfp NICU

25,00

187,00

-25,00

0,00

CONSTANTIN

-187,00

0,00

7. Realizare soclu, proiect tehnic și amplasare monument

Mareșal ALEXANDRU AVERESCU

197,00

-197,00

0,00

8. Realizare monument (fântânâ-cascadă), proiect tehnic de amplasare și amplasare grup statuar centenar LA FÂNTÂNA

17.250,00

-17.250,00

0,00

DOR, în cadrul celebrării Centenarului Marea Unire de la 1918

9.Realizare monument, soclu, proiect de amplasare și amplasare monument MILIARUL AUREUM CENTENARUM

1.250,00

-1.250,00

0,00

10. Realizare soclu, proiect tehnic și amplasare monument

LEUL DIN IERUSALIM

225,00

-225,00

0,00

12.    Realizare monument, soclu, proiect tehnic de amplasare monument LUCRARE COMUNĂ - FAMILIA BRÂNCOVEANU

13.    Realizare monument, soclu, proiect tehnic și amplasare monument MARTA BIBESCU

14.    Realizare monument, soclu, proiect tehnic și amplasare monument DIMITRIE GHICA COMĂNEȘTI

15.    Realizare monument, soclu, proiect tehnic de am amplasare monument GEORGE MATEI CANTACUZI

16.    Realizare monument, soclu, proiect tehnic de ampl' amplasare monument ECATERINA TEODOTOIU

17.    Realizare monument,,șppțu, proiect tehnic de amplasare șȚ amplasare monument UiNIREA'BOMÂNILOR DE LA 1918

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Cod

clasificație

bugetară


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

19.    Realizare monumentele for public RONALD REGAN

20.    Realizare monument de for public WILSON WOODROW Concurs de soluții MONUMENTUL INFANTERIEI Concurs de soluții monument MILIARUM AUREUM CENTENARUM

Concurs de soluții monument LUCRARE COMUNĂ - FAMILIA BRÂNCOVEANU

Concurs de soluții monument MARTHA BIBESCU

Concurs de soluții monument DIMITRIE GHICA COMĂNEȘTI Concurs de soluții monument GEORGE MATEI CANTACUZINO

Concurs de soluții monument ECATERINA TEODOROIU Concurs de soluții monument UNIREA ROMÂNILOR DE LA 1918

Concurs de soluții mfp MIHAIL SEBASTIAN 71.01.30 Alte active fixe

Aplicație software pentru contabilitate și informatică de gestiune


Anexa 2.31

37.10.01

10

10.01.01

10.03.01

10.03.02

10.03.03

10.03.04

10.03.06

20

20.01.09

20.01.30

20.30.04

20.30.30

Anexa 2.43

43.10

43.10.10

43.10.14

10

10.01

10.01.01

10.01.30

20

20.01

20.01.30


Clubul Sportiv Municipal București

Total venituri , din care:

Donații și sponsorizări Total cheltuieli, din care :

Cheltuieli de personal, din care :

Salarii de bază

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Bunuri si servicii, din care :

Reparații curente

Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

Centralizator spitale TOTAL VENITURI, din care Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care CHELTUIELI DE PERSONAL    / -

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza Alte drepturi salariale in bani

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii, din care

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare, care

Hrana    >7 j.

i!1

2

3=1+2

700,00

-700,00

0,00

250,00

-250,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

60,00

60,00

0,00

50,00

50,00

16,00

-7,00

9,00

7,00

-7,00

0,00

71.110,00

277,00

71.387,00

0,00

277,00

277,00

71.110,00

277,00

71.387,00

2.599,00

0,00

2.599,00

1.637,00

778,00

2.415,00

562,00

-540,00

22,00

0,00

1,00

1,00

250,00

-242,00

8,00

0,00

1,00

1,00

0,00

2,00

2,00

65.666,00

277,00

65.943,00

63.674,00

-523,00

63.151,00

250,00

200,00

450,00

124,00

500,00

624,00

80,00

100,00

180,00

724.892,00

-4.005,00

1.720.887,00

611.994,00

-4.005,00

607.989,00

66.435,00

2.435,00

68.870,00

-6.440,00


97.087,00

1.720.887,00 <\cipî2§54.1 04,00 2,00 ,8,00 ,00 5,00 ,00i8^45?oo


5.523,00


23.768,00


Cod

clasificație

bugetară


Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivuluieri rectificate


A

B

1

2

3 =1+2

20.03.01

Hrana pentru oameni ,din care

18.245,00

5.523,00

23.768,00

59 Alte cheltuieli

5.060,00

76,00

5.136,00

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4.695,00

76,00

4.771,00

71

Active nefinanciare

127.159,00

-6.440,00

120.719,00

71.01

Active fixe

126.025,00

-6.590,00

119.435,00

71.01.01

Construcții

7.501,00

300,00

7.801,00

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport, din care

115.573,00

-6.890,00

108.683,00

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe

1.134,00

150,00

1.284,00

Spitalul Clinic Sf. Maria    -    ‘

TOTAL VENITURI, din care

113.138,00

41,00

113.179,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

51.541,00

41,00

51.582,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

4.120,00

41,00

4.161,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

113.138,00

41,00

113.179,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

43.277,00

41,00

43.318,00

20.01

Bunuri si servicii

11.842,00

-259,00

11.583,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

3.000,00

-259,00

2.741,00

buget local

1.800,00

-259,00

1.541,00

20.03 Hrana

700,00

300,00

1.000,00

20.03.01

Hrana pentru oameni ,din care

700,00

300,00

1.000,00

-buget local-

0,00

300,00

300,00

SPITALUL CLINIC DE CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALA PROF. DR. DAN THEODORESCU BUCUREȘTI >

TOTAL VENITURI, din care

37.583

-952

36.631

43.10 Subvenții de la alte administrații

24.373

-952

23.421

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

9.159

-952

8.207

TOTAL CHELTUIELI, din care

37.583

-952

36.631

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.822

-952

10.870

20.01

Bunuri si servicii

4.736

-1.000

3.736

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

3.570

-1.000

2.570

-buget local-

3.209

-1.000

2.209

20.03 Hrana

145

48

193

20.03.01

Hrana pentru oameni ,din care

145

48

193

-buget local-

0

48

48

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE CAROL DAVILA

TOTAL VENITURI, din care

55.000,00

163,00

55.163,00

43.10 Subvenții de la alte administrații

25.421,00

163,00

25.584,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

3.350,00

163,00

3.513,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

55.000,00

1    15.^3,00

163,00

55.163,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII    A

163,00

15.956,00

20.01 Bunuri si servicii    /

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare' /

'    7.4900

.1.§50?0Q

-160,00

-160,00,

7.335,00

1-49°'OO

-buget local-

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care -buget locai-


TOTAL VENITURI, din cșre ' 43.10 Subvenții de la alte administrațiiW63.00

•5)763,00 GENERAL ș,LCod

ciasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevederi rx aprobate—-^-

/ Influente^ - (+,-)'

"PfȘvederi rectificate

A

B

,. 1

2

3=1+2

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

535

180

715

43.10.14

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

8.205

-7.742

463

TOTAL CHELTUIELI, din care

79.244

-7.562

71.682

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.559

180

23.739

20.03 Hrana

650

180

830

20.03.01

Hrana pentru oameni ,din care

650

180

830

-buget local-

0

180

180

71

Active nefinanciare

12.404,00

-7.742,00

4.662,00

71.01

Active fixe

12.404,00

-7.742,00

4.662,00

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport, din care

11.704,00

-7.742,00

3.962,00

buget local

Ecograf 4D

Ecograf cu 4 traductori

Sistem complet pentru microrray(cuprinde cuptor de hibridizare)

Incubatoare convertibile pentru terapie intensiva

Incubatoare standard bazale

Mese cu radiant termic

Monitor de pulsoximetrie regionala cerebrala

Ecograf portabil 3D ( tip leptop)ptr identificarea structurii

vasculare si nervoase superficiale

Departator abdominopelvin autostaticde tip rama cu

compenente detașabile

Defibrilator

Analizor portabil pentru determinarea rapida a

procalcitoninei

Pompa-injectomat tip PCEA

Linie modulara destinata testărilor imuno-hematologice prin tehnica de aglutinare in coloana de gel

Cardiotocograf

Pat naștere vaginala

Pompa de perfuzie cu sistem de prindere metalic

Aspirator chirurgical

Electrocauter

Analizor automat biochimie uscata

Bilimetru

Centrifuga cu rotor swing-out

8.120,00

-7.742,00

378,00

1.237,60

-1.237,60

0,00

571,20

-571,20

0,00

1.547,00

-1.547,00

0,00

813,96

-813,96

0,00

2.570,40

-2.570,40

0,00

142,80

-142,80

0,00

29,76

-29,76

0,00

59,50

-59,50

0,00

83,30

-83,30

0,00

171,36

-171,36

0,00

7,14

-7,14

0,00

14,28

-14,28

0,00

27,22

-27,22

0,00

35,70

-35,70

0,00

121,38

-121,38

0,00

47,60

-47,60

0,00

9,52

-9,52

0,00

71,40

-71,40

0,00

38,08

-38,08

0,00

18,75

-18,75

0,00

16,07

-16,07

0,00


PULSOXIMETRU MOBIL de uz neonatologic si pediatric

Lampa UV fixa, raman 2 buc din cele 11 buc , la p.u. de 11,65

Procesator automat rapid de de țesuturi pt. specimene histopatologice

SPITALUL CLINIC CANȚ/

TOTAL VENITURI, din care 43.10 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuit curente din domeniul sanatatii    W*

TOTAL CHELTUIELI, din care 10 CHELTUIELI DE PERSONAL -x


149,94 // ♦SEC


43.10.10


103

R£TP‘(54.'i eț4£BAL


□3.129


V. r,

103.865

55.122

458~|    \

6.043

458 \ A

103.865

-76    \ K-

63.053


Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Rfowodari-

influente

(+,-)

Prevederi rectificate

aprobate

A

B

1

2

3=1+2

10.01 Cheltuieli salariate in bani

61.129

-76

61.053

10.01.01 Salarii de baza

39.285

-166

39.119

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

80

90

170

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.367

458

23.825

20.03 Hrana

1.420

458

1.878

20.03.01

Hrana pentru oameni ,din care

1.420

458

1.878

-buget local-

0

458

458

59 Alte cheltuieli

200

76

276

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

200

76

276

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE «TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOIȘOR

TOTAL VENITURI, din care

116.667

115

116.782

43.10 Subvenții de la alte administrații

38.855

115

38.970

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

8.080

115

8.195

TOTAL CHELTUIELI, din care

116.667

115

116.782

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

58.710

115

58.825

20.03 Hrana

500

115

615

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

500

115

615

-buget local-

0

115

115

SPITALUL CLINIC COLENTINA

TOTAL VENITURI, din care

290.099

365

290.464

43.10 Subvenții de la alte administrații

67.917

365

68.282

43 10 10 SubV6ntii din bu9ete'eca,e pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

10.150

365

10.515

TOTAL CHELTUIELI, din care

290.099

365

290.464

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

168.814

365

169.179

20.01 Bunuri si servicii

54.000

-500

53.500

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

17.650

-500

17.150

-buget local-

6.150

-500

5.650

20.03 Hrana

2.500

865

3.365

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

2.500

865

3.365

-buget local-

0

865

865

Rectificarea Bugetului


Municipiului Buc CONFORM CU “

r ul 201?


OISTEMTA î '

iii lei

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului    /

^PreveS^ff'^

aproț^tte

A    JUHIDK

lnfn3agw£N

(+J

» o l? /i

Prevederi rectificate

A

B

1

2

3=1+2

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.432

109

5.541

20.03 Hrana

280

109

389

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

280

109

389

-buget local-

0

109

109

SPITALUL DE COPII DR. VICTOR GOMOIU

■ ,

TOTAL VENITURI, din care

46.820

199

47.019

43.10 Subvenții de la alte administrații

6.998

199

7.197

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

1.353

199

1.552

TOTAL CHELTUIELI, din care

46.820

199

47.019

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.973

199

9.172

20.03 Hrana

540

199

739

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

540

199

739

-buget local-

0

199

199

SPITALUL CLINIC NICOLAE MALAXA

* j

TOTAL VENITURI, din care

68.619

190

68.809

43.10 Subvenții de la alte administrații

28.194

190

28.384

43 10 10 Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

2.138

190

2.328

TOTAL CHELTUIELI, din care

68.619

190

68.809

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.795

190

15.985

20.01 Bunuri si servicii

4.140

-110

4.030

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.300

-110

2.190

-buget local-

1.150

-110

1.040

20.03 Hrana

580

300

880

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

580

300

880

-buget local-

0

300

300

X    SPITALUL CLINIC COLTEA

■ ■ / 'X ” -"; X. •

TOTAL VENITURI, din care

153.701

551

154.252

43.10 Subvenții de la alte administrații

48.931

551

49.482

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

5.463

101

5.564

43 10 14 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

13.963

450

14.413

TOTAL CHELTUIELI, din care

153.701

551

154.252

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

76.264

101

76.365

20.01 Bunuri si servicii

20.920

-450

20.470

20 01 30    bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare, din

u care

13.375

-450

12.925

-buget local-

3.173

-450

2.723

20.03 Hrana

1.200

551

1.751

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

1.200

551

1.751

-buget local-

'A 4

551

551

71 Active nefinanciare    / O

T 4.007' X

450

14.457

71.01 Active fixe    /

r'12.873 Z \

300

13.173

71.01.01 Construcții, din care    _    /'*

•A?2    '

300

300

buget local    / \ I I

300

300

C.cCheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezacilitaie,\\

)

a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente 1    1

obiectivelor de investiții    •,    \    .1

300 .

300

A

- ■ 'A l

!!

SECRETAR

Rectificarea Bugetului Mun


cipiului București pe ant. CONFORM CU ORIGINALI


A$E$


43.10

43.10.10

20

20.01

20.01.30

20.03

20.03.01


SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SF. TOTAL VENITURI, din care Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

-buget local-

Hrana

Hrana pentru oameni ,din care -buget local-


STEFAN

24.989

5.322

586

24.989

6.063

2.369

1.131

271 W'


63

63

63


25.052

5.385

649


43.10

43.10.10


CENTRUL CLINIC DE BOLI REU TOTAL VENITURI, din care Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea chei curente din domeniul sanatatii .

TOTAL CHELTUIELI, din care"64Q


Rectificarea Bugetului Municipiului Bucureștii CONFORMI CU QRIGW


OIDtCTIA

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

^r€vederi

aprobate

..... USL>.-^rcn

ju

influei^fe'J?

«rcirșr—iTrfj

’iqica o «7/

tfHȘSțgqeri rectificate

A

B

1

2

3 =1+2

Servicii de consultanta in vederea verificării proiectului si


asistenta tehnica-rest de executat la obiectivul "Consolidare , restaurare, modernizare si extindere cu un

0

150

150

corp nou S+P+2+3E"

Servicii de proiectare-rest de executat la obiectivul

"Consolidare, restaurare, modernizare si extindere cu un

0

150

150

corp nou S+P+2+3E"

71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe, din care

1.134

150

1.284

buget local

1.134

150

1.284

Lucrări de executie-rest de executat la obiectivul

"Consolidare, restaurare, modernizare si extindere cu un

0

150

150

corp nou S+P+2+3E"

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTO

RBABES

TOTAL VENITURI, din care

173.706

558

174.264

43.10 Subvenții de la alte administrații

66.248

558

66.806

43 10 10 ®udventi' din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

4.154

558

4.712

TOTAL CHELTUIELI, din care

173.706

558

174.264

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

62.541

558

63.099

20.01 Bunuri si servicii

6.960

-158

6.802

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

3.554

-158

3.396

-buget local-

2.504

-158

2.346

20.03 Hrana

1.550

716

2.266

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

1.550

716

2.266

-buget local-

0

716

716

SPITALUL DE BOLI CRONICE

SF.LUCA

TOTAL VENITURI, din care

42.272

150

42.422

43.10 Subvenții de la alte administrații

15.140

150

15.290

43 10 10 ®udventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

2.310

150

2.460

TOTAL CHELTUIELI, din care

42.272

150

42.422

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

14.410

150

14.560

20.01 Bunuri si servicii

4.032

-301

3.731

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.400

-301

2.099

-buget local-

1.300

-301

999

20.03 Hrana

1.200

451

1.651

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

1.200

451

1.651

-buget local-

0

451

451

SPITALUL CLINIC PROF, DR. TH.

BURGHELE

TOTAL VENITURI, din care

74.167

352

74.519

43.10 Subvenții de la alte administrații

35.238

352

35,590

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

352

4.125

TOTAL CHELTUIELI, din care 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

-buget local-


SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA-GlNECOtțOGI TOTAL VENITURI, din care 43.10 Subvenții de la alte administrațiiRectificarea Bugetului Mi


nici

CO


iului Bucures PORM CU '


I 2018


za*/.


"'HEcria

Cod

clasificație

bugetară

Denumirea indicatorilor/

Denumirea obiectivului

Prevedec/-''

aprobat

••Aylr O

--

3lCi\    •‘î'Wi

- ° »?*//

rgi^Vdâeri rectificate

A

B

1

2

3=1+2


Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatn

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care -buget local-

1.438

60.830

15.892

560

560

0

58

58

58

58

58

58

1.496

60.888

15.950

618

618

58

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN DR. CONSTANTIN GORGOS

TOTAL VENITURI, din care

22.870

107

22.977

43.10 Subvenții de la alte administrații

5.586

107

5.693

43 10 10 ®u*3vent'' d'n bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

1.162

107

1.269

TOTAL CHELTUIELI, din care

22.870

107

22.977

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.317

107

8.424

20.03 Hrana

278

107

385

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

278

107

385

-buget local-

0

107

107

CENTRUL DE EVALUARE SI TRATAMENT A TOXICODEPENDENTELOR PENTRU TINERI SF. STELIAN

TOTAL VENITURI, din care

15.468

78

15.546

43.10 Subvenții de la alte administrații

6.961

78

7.039

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

527

78

605

TOTAL CHELTUIELI, din care

15.468

78

15.546

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.834

78

1.912

20.03 Hrana

102

78

180

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

102

78

180

-buget local-

0

78

78

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA

TOTAL VENITURI, din care

228.321

952

229.273

43.10 Subvenții de la alte administrații

91.601

952

92.553

43 10 10 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor u curente din domeniul sanatatii

2.552

100

2.652

43 10 14 Subventii din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

2.046

852

2.898

TOTAL CHELTUIELI, din care

228.321

952

229.273

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

39.484

100

39.584

20.03 Hrana

4.260

100

4.360

20.03.01 Hrana pentru oameni ,din care

4.260

100

4.360

-buget local-

0

100

100


71 Active nefinanciare 71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini,echipamente si mijloace de transport

buget local    z

Analizator chimie clinica imunologie dozare medicament^ antiepileptice, 1 buc x 650,00 mii lei

Analizator pentru determinarea parametrilor biochimici a urinii, 1 buc x 15,00 mii lei

Analizator automat de hematologie minim 5 DIFF, 1 buc 187,00 mii lei

Vărsămintelș din secțiunea de funcționare pentru finanțare; Municipiului București jje inftaențează cu modificările din prezenta13

/3