Hotărârea nr. 265/2018

HOTARAREnr. 265 din 2018-05-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA CREMENITA NR. 98-100, SECTOR 2, BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Cremenița nr. 98 - 100, Sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. ... și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. ... din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 2 - Certificat de urbanism nr. 256/26 „C”/02.03.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 50/21.07.2016;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 30/22.08.2017;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 21/04.10.2017;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1557939/20.09.2017;

-    Comisia Tehnică de Circulație - Avizul de principiu nr. 1552563/14426/21.09.2017;

-    Administrația Națională „Apele Române" - aviz de gospodărire a apelor nr. 159 -B/21.11.2017;

-    Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: aviz nr. 3097/17-SU-BIF-A/05.10.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind adminisțratiâȚpțțb^ă locală, republicată, cu completările ulterioare;    /

moc


/y


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. coc poștal 05001^?5ecl^omâVa; tel.: 021 305 $5 00: www.pmt

CONFORM CU ORIGINALUL


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE':


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Cremenița nr. 98-100, Sector 2, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 04/19.01.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.05.2018.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1PRIMĂRIA iVIUNICIPI Direcția Generală Dezvq Direcția Urbanism


Ca urmare a cererii adresate de S.C. DIB COM INTER S.R.L. în calitate de proprietar și cumpărător de la D-na SĂVULESCU GETA cu Contract de vânzare autentificat cu nr. 592/05.07.2017 la Birou Individual Notarial ”Legis" - notar public Popescu Veronica-Carmen, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 6, Șos. Orhideelor nr. 12B, etaj 5, telefon/ fax - , înregistrată la nr. 1580903 din 29.11.2017 completată cu nr. 1583842 din 12.12.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. £4 /

pentru

PUZ- STRADA CREMENIȚA NR. 98-100, SECTOR 2, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: format din teren în suprafață de 14.618 mp din acte, conform prevederilor menționate în Certificatul de urbanism nr. 256/26”C” din 02.03.2016 emis de Primăria Sectorului 2 București.

INIȚIATOR:    S.C. DIB COM INTER S.R.L

PROIECTANT:    S.C. ALPHA STUDIO S.R.L.

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    Arh. VLAD CAVARNALI (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2, la nord de imobilele cu adresa în str. Cremenița - str. Dobrici - str. Bujorul Alb, la sud de imobile str. Azuga - str. Magnoliei, la est de imobile cu adresa în str. Peisajului iar la vest de imobile str. Bujorul Alb.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U. I P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

Conform PUG-MB si Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, imobilul este încadrat in doua subzone funcționale: parțial T1a -Subzona transporturilor rutiere - unități de transporturi izolate și parțial în subzona V4 - Spatii verzi pentru protecția cursurilor de apă (Lacurile Colentinei, Lacul Morii etc).

- INDICATORI URBANISTICI REGLEMENTAȚI UTR T1 a:

Procent de ocupare a terenului (POT): min.-max. = 50 + 80%

Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): min.-max.=1,0 + 2,4 mp ADC/mp teren și CUT vol.max.= 12 mc/mp teren pentru incinte tehnice in zone industriale

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea clădirilor în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente și nici înălțimea maximă admisă în unitățile de referință adiacente, cu excepția instalațiilor tehnice.

Regim de construire: nespecificat.

Funcțiuni predominante: autogări și alte construcții și amenajări pentru gararea și întreținerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj și gabarit admis pe străzile din Municipiu, pentru transportul de călători și mărfuri, precum și serviciile anexe aferente.

Retragerea minimă față de aliniamenlLGfâdicije noi sau reconstruite pentru birouri se vor dispune pe aliniament în cazul în care pe stra^airșispăcttvă jri^ntatea clădirilor mai noi se află în această situație,


Bd Regina Elisabeta nr 47țcod poșt; Tel: 021.305.55.00 int 3045 httpV'www.pmb.ro

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente


obligatorie racordarea construcțiilor ia rețelele electrică.publice de alimentare cu apa. canalizare energia


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ui care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) iit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii saie pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 256/26”C” din 02.03.2016 emis de Primăria Sectorului 2 București.

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. DIÂfWâUTEANU

ȘePserviciu,

Expert jrjcfVictor Manea

'V

întocmit: arh, Cătălină lmbrea/2ex/19.12.2017


o'a


o's


QO'ÎÎ

QO'TT

O'Z    00'i


o'z


o's


N URBANISTIC ZONAL

CREMENITA NR. 98-100, SECTOR 2, BUCUREȘTI

)A

LIMITA TERENULUI CE A GENERAT PUZ LIMITA TERENULUI REGLEMENTAT IN PUZ LIMITA DE STUDIU
UNI

LOCUINȚE INDIVIDUALE LOCUINȚE COLECTIVE

ZONA ECHIPAMENTE (STATIE POMPARE APE UZATE)

ZONA DESTRUCTURATA


AȚII

CIRCULAȚII PIETONALE CIRCULAȚII CAROSABILE

/ERZI

ZONA VERDE AFERENTA CURSURILOR DE APA-    l \

OGLINDA DE APA (RÂUL COLENTINA)    \

IENTARI    V?

CLĂDIRI PROPUSE - EDIFICABIL MAXIM LOCUIRE COLECTIVA

SERVICII (la parter)

CIRCULAȚIE PROPUSA IN INTERIORUL LIMITEI DE PROPRIETATE; -OT 6 - TEREN CE ISI VA SCHIMBA REGIMUL JURIDIC

XCCESE/CIRCULATII PIETONALE

XCCESE AUTO IN PARCAJUL SUBTERAN

KLINIERA PROPUSA

.IMITA UTR

tETRAGERI FATA DE CLĂDIRI (cote minime in metri)

lETRAGERI FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE :ote minime in metri)

ESTRICTIE DE CONSTRUIRE 10 metri FATA DE LIMITA DE ROPRIETATE - STATIE POMPARE APE UZATE

ETRAGERE OBLIGATORIE FATA DE MARGINEA URSULUI DE APA /30 motril . UTR VA


Amplasamentul studiat, in suprafața totala de 14618 mp. se afla in strada Cremenita nr. 98-100, sector 2, București. Pe acest teren s-a solicitat întocmirea unui P.U.Z. pentru dezmembrare in 6 loturi si construirea unui ansamblu de locuințe colective. Acest regulament este întocmit in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 256'26"C" din 02.03.2016 si a Avizului de Oportunitate nr. 50 din data 21.07.2016.

M3(m) - SUBZONA MIXTA SITUATA IN AFARA LIMITELOR ZONEI PROTEJATE, A VÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU SI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+4 NIVELURI.


SECȚIUNEA I - UTILIZAREA FUNCȚIONALA


-DE


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

-    sunt admise următoarele utilizări:

•    locuințe in proprietate de standard ridicat:

•    locuințe cu partiu obișnuit;


REGULA?,^ i !.c AVIZ NR.


VIZAT•    locuințe cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale

•    servicii colective si personale (cabinet medical, grădiniță, after school);

•    restaurante, baruri, cafenele, comerț cu amănuntul;

•    amenajari aferente locuințelor: cai de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-

ingropate și subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii^eîftftF'^&rt și recreere. construcții pentru echiparea tehnica, împrejmuiri;    (fș

•    spatii plantate - scuaruri, gradina de cartier, spatii de loisir.    Hs    l!î

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU ( OND1110NAKU^^~2~^~~^^^fe^^

-    sunt admise următoarele utilizări cu condiționări:

•    clădirile pot avea la parterul orientat spre strada funcțiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de funcționare: se admit activ itati in care accesul publicului nu este liber numai cu condiția sa nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse in zona mixta;

•    in zonele existente se admite conversia locuințelor in alt&fuWCtiuni, et/c< itia menținem ponderii locuințelor in proporție de minim 30° o din AI


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE - in conformitate cu DPG nr. 1431 2000 - se interzic unnatoarfetg • se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentrtrieratoare de disconfort


pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producte, alimentație publica, jocuri electronice sau de


Pag ^a 10 d r 16


AN>.Strada icoane' nr -!5. etaj ; ap. 6, sector 2 B.ireresti, r~"

__________Uomeormcllqrislnac

noroc, depozite de marfa, ateliere de reparații » se interzice schimbarea destinației spatiilor comune ale'nnobile(holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor, parcaje);

construcții provizorii de orice natura;

depozitare en-gros sau mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane:

autobaze; statii de intretinere auto;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice.

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI) - conform planșei de reglementari din P.U.Z.

Dezmembrarea terenului in suprafața totala de 14618 mp va fi dezmembrat in 6 loturi după cum urmeaza:

•    suprafața Lot nr. 1 = 2094.00 mp

DIRECȚIA URBANUL; REGULAMENT LOCAL DE URE.V-.:. AVIZ MP.

VIZAT    NEScSirL "


•    suprafața Lot nr. 2 = 3971.29 mp

•    suprafața Lot nr. 3 = 2355.85 mp

•    suprafața Lot nr. 4 = 1653.81 mp


•    suprafața Lot nr. 5 = 2582.95 mp

suprafața Lot nr. 6 = 1960.10 mp (circulație publica)

i Acest lot cu numărul 6 isi va modifica regimul juridic.

clădirile vor fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o excepție facand lotul 2, unde se vor amplasa 2 clădiri pe același lot;

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT ) - conform planșei de reglementari din P.U.Z.:

• clădirile se vor dispune izolat și se vor retrage de la aliniarpeart^ct^inim 5.0 metri fata de

circulația publica;


O " • •

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LINlifrELUiMBÂ^E SH POSTERIOARE ALE PARCELELOR    î -    Z

- conform planșei de reglementari din P.U.Z.;    V'U / ■:? fffL'.

•    clădirile vor fi de tip izolat si vor avea fațadele lateraleS^așe.^ej^Timitele parcelei la o distanta eel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; aceasta distanta se poate reduce la jumătate daca segmentele de fațada care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit, dar nu mai puțin de 7.50 metri.

•    retragerea fata de limita posterioare a parcelei va ti cel puțin egala cu jumătate din inaltimea la cornișa a clădirii masurata in punctul cel mai /(nalt fata de teren dar nu mai puțin de 5.00 metri.

Alpha Studio 5 B L

Pag -a 11    16


Pec. Corn JTC/10321/2000 CIF RO13S1S624


Strada '-canei r,<.


ARTICOLUL V - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA I/E AJ

PARCELA.

-    conform planșei de reglementari din P.U.Z.:

• intre fațadele clădirilor propuse distanta va fi de minlirTRlRQȘțrȚetrr.rT^----_

Regulav,

•> local oe u---......

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.    I AVIZ    '

-    conform P.U.Z.:

•    clădirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circudSi^pTîWica-fie/âîîbct, fie, in cazul utilizării terenului in comun de către mai multe clacuri, prin intermediul unei străzi private;

•    se pot realiza curți comune private sau accesibile publicului;

•    pentru fiecare clădire noua este obligatorie asigurarea accesului personelor cu dezabilitati.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

•    staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara circulațiilor publice, in subsol in locurile special amenajate;

•    se va respecta hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 66/06.04.2006 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei bune funcționari a circulație.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

- confonn P.U.Z., cu următoarele condiționări;

• inaltimea maxima admisibila pentru zona M3ml si M3m2 este de 2 subsoluri + parter si 4 etaje cu H max = 18,00 metri;

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    conform P.U.Z.. cu condiția integrării in particularitățile zonei și aimonizarii cu vecinătățile imediate;

•    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de funcțiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu condiția realizării unor ansambluri compoziționale care sa tina seama de particularitățile sitului. de caracterul general al zonei si de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se afla in relații de co-vizibilitate:

•    terasele vizibile de pe inaltimile inconjuratoare vor fi inverzite pe minim/3$^<!fîms^afata terasei.ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA.

-    confonn P.U.Z. cu unnatoarele condiționări:

•    toate clădirile propuse vor fi racordate la rețelele tehnfcc\-edjfctgre publice si la sistemele modeme de telecomunicații prin fibre optice:

•    se interzice dispunerea antenelor TY-sateljt in h'cuf’gv-izibilCjtCn .circulatele publice: rropriu se va obtihe'wmd âuton i


in cazul alimentarii cu apa in sistem p administrează resursele de apa:


Alpha Studio S R


ooc
tatu competente care


era;


ap f-


se va asigura in mod special evacuarea rapida si captau pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate eu gazon:ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

- conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

•    terenul liber ramas in afara construcțiilor, circulațiilor, parcajelor și trotuarelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

•    ansamblul de clădiri propus va beneficia pentru fiecare lot nou in parte, de un procent minim de spațiu verde de 30%;

•    terenul amenajat ca spatii de joc. de din suprafața totala a terenului;


odihna șj grădiniXtepratiyg,


cel puțin 50%


ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

•    imprejmuirile de pe limitele laterale maxim 2,20 metri inaltime și vor 1 intimitate fata de vecinătăți;


IVIZ,


Ml


(unde este cazul)/ și ^sterioare lde~parcelelor vor avea fi opace sau transparente, in funcție de preferințele de


•    gardurile spre strada, unde este cazul, vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 1,80 metri cu un soclu opac de 40 cm: partea superioara va fi realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu.


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

• POT maxim = 45%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

•    CUT maxim = 2,5

Condiții de caicul a CUT:

•    in cazul parcelelor din care, prin PUZ, sunt propuse fragmente spre transfer către domeniul public, CUT-ul se calculează avand la baza suprafața terenului inainte de a fi făcut transferul către domeniul public, doar daca proprietarul, in baza unui act notarial, isi da acordul trecerii in domeniu! public al suprafeței de teren aferente fara a cere despăgubiri;ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.

• Pe fasia de protecție de 30,0 metri din lungul oglinzilor de apa ale lacurilor, cu funcțiune publica, ecologica si peisagistica, se admit următoarele: drum de halaj, alei, amenajari de mici dimensiuni pentru odihna, agrement, terenuri de joaca si sport, debarcadere, anexe sanitare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI? Nu este cazul.

PPC'J*    i' LOCAL ii:

VlZA'i'PȚ'    ’


ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE.


•    se interzic orice interv enții care contravin legilor si normelor in vigoare.

•    se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE. FORME, DIMENSIUNI).

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT.

•    confonn studiilor de specialitate avizate confonn legii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7- AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.

•    confonn studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE.

•    conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

•    se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru intretinere. aprov izionare, drum de halap_care vor fi tratate ca alei principale;

•    se va asigura din drumpLde halaj azcbsul direct spre lac al mașinilor de pompieri.

//


3'rada k


43


ARTICOLUL. 9 - STAȚIONAREA AUT(A'LiliCUI.ELOR » parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulați si proiectelor de specialitate legal aprobate.

ir specifice


ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR.

• cu excepția instalațiilor, inaltimea maxima a clădirilor nu va depăși P - 2 niveluri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR.

• conform studiilor de specialitate avizate conform legnț-

se recomanda adecvarea arhitecturii clădirilor laj iq^^'ți4'jdHbfiielor.,eategonî~]de spatii

Urk


plantate.


ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITAI

• conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor as/guraY alimentarea cu apa. colectarea apelor uzate, telefonie fixa si iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat in care este admis accesul publicului.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE.

•    plantațiile inalte se vor dispune conform nonnelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;

•    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 metri inaltime.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

• conform normelor specifice existente; se recomanda imprejmuiri transparente de 2,00 metri inaltime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

FSECTIUNEA III: ~ POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPArFsI UTILIZARE ^TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

•    POT construcții, platforme, circulații carosabile si pietonale = maxim 15 0 6 ;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

•    CUT maxim = 0,2 mp. ADC- mp. teren.

CONCLUZII - MASURI IN CONTINUARE

Este foarte importanta monitorizarea mediului in perioada construcției si utilizării terenului. Prezentul PUZ urmeaza sa fie supus dezbatejăJtOr-pybliee in cadrul comunitaJiL

,V


După obținerea avizelor legale din parte^ factorilor {ntpr^sati, PUZ-

ReeMamentul de PUZ


se supun aprobării Consiliului GenersLjil ^pmafî^Mumcipiului Bud&?esyEcR£'tAR

fU • U    1 Ut

Alpha Studio S R <_

Pec    W0. 30:

7 CCC
*    emiterea certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire, in conformitate cu prevederile planului de reglementari urbanistice si a regulamentului local de urbanism aferent PUZ;

*    rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (instrainari. parcelari, dezmembrări, etc.);

*    clarificarea unor litigii ce pot apare intre persoane fizice, intre persoane fizice si juridice, alte

ANEXEMetodologia utilizata este in conformitate cu :

-    OUG nr. 7/2011 modificare completare Legea nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-    Lege nr. 242 din 23/06/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-    Legea nr. 350/2001 priv ind amenajarea teritoriului si urbanismul;

-    Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea lor;

-    Legea nr. 453/2001 care modifica si completează Legea nr. 50 1991;

-    Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata;

-    Legea privind circulația juridica a terenurilor nr. 544998;

-    Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica nr. 334 994;

-    Legea cadastrului imobiliar si publicității imobiliare nr. 7/1996;

-    Legea privind protecția mediului nr. 137/1995, republicata;

-    Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82 4998 pentru aprobarea O.G. nr. 43 1997;

-    Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, nr. 213/1998;

-    H.G.R. NR. 5254 996 modificat, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

-    H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 5254996;

-    Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de iginena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației:

-    Codul Civil:


Alpha Studio 5 /?

Ccu' J-40/10SL<cGC0 Cf” RO13513624