Hotărârea nr. 266/2018

HOTARAREnr. 266 din 2018-05-17 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMNENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 101 BLOCURI DIN SECTORUL3, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind preluarea de către Municipiu! București a documentației tehnico - economice pentru 101 blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr 673/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 100/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 282/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare adresa Primăriei Sectorului 3 nr. 56781/03.04.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București;

în temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. b). alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 101 blocuri din sectorul 3, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordmarâ a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018


București. 17.05.2018 Nr. 266

B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013 sector 5 București. România tel.: 021 305 55 00 www pmb.ro

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B.

privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economică pentru 101 blocun din sectorul 3 in vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Va fi preluată documentația tehnico-economicâ pentru următoarele blocuri:

Nr.

Cri.


Bulevardul Camil Ressu nr. 53. bloc III4 Bld Octavian Goga. nr. I4. Bl. M6I. sc. I si 2


Str, Anastasic-Panu nr 2I bl. D5


6.

7.

3 Bd Octavian Cioga nr. 24 Bl. M62. sc. 3-4 Str. Panait Ccrna nr. 7 Bl. M44 B-dul Mircea Vodă nr. 37 bl. M29 Str. Ncrva I raian nr. I? Bl. M69. sc. I-2


9.

10.


11.

12.

13Str Anastasie Panu nr. I9 bl. D4


Bd. Reaina l.lisabeta nr. 15-19


Bd. Decebal nr. 24. bl. S2A


,4 ) BD. Decebal nr. I. bl. 112. sc. I îs    Bd.Decebal nr. 13. bl. SI5. sc 2


16    | Slr.Negru Vodă nr. 2. bl. C4. sc. I

Str.Negru Vodă nr 2. bl. C4. sc. 2


17.
13    ; Sir.Ncgru Vodă nr, 2. bl. C’4. sc 3

19    I Bd.Unirii nr. 74. bl. J3B. sc. 3

20    Bd.Unirii nr. 67. bl. G2A. sc. 2

2i.    ; Splaiul t nirii nr. 45. bl. M 15? ?

Bd.Decebal nr. 4. bl. 511. sc. 3

23

1 Bd.Unirii nr. 6)2. bl. K5. se. 1

24.

Splaiul Unirii nr. 43. bl, M16

25.

î Bd.Corneliu Coposu nr. 3. bl. 101

26.

' Str.Maiei Basarab nr. 92. bl. LI IS

27.

Sir.Matei Basarab nr. 72. bi LI 12, sc 3

CONFORM CU ORIGINALUL

28.

1 Bd.Corneliu Coposu nr. 7. bl. 104

i 29.

Str.Panait Cerna nr. 10. bl. M43. sc 3

30.

Bd.Decebal nr. 13.bl.SI5.SC.3

Bd.Unirii nr. 74. bl J3B. sc. 1

~ fe

31.

32.

Str.Lucian Blaga nr. 2. bl. K1

33.

Str.Traian nr. 77-79

34.

Bd.Decebal nr. 1 .bl.l I2.SC.4

35.

Calea Vitan nr.9.b1.V6.se.2

. . ■ ..........■ ..... .........-.............

36.

Str.Maiei Basarab nr.87.bl.Ll21

37.

P-ta Alba lulia nr.6,bl.l5.sc.2

oo

L_

P-la Alba lulia nr. 2. bl. 11. sc. 2

•    39.

Sir.Matei Basarab nr.69.bl.l, IO9bis

.    40.

Bd.l Decembrie I9US nr.44.bl.MPI

41.

Calea Calarasilor nr. 167. bl. 39

.    42.

Al.Alexandru Moruzzi nr. 4. bl. 3

A

43.

Sir.l ucretiu Patrascanu nr. 14 bl, MY3

\

44.    |

Str.Gheorghe Petrascti nr. 16 bl. BIO

\ 1

45. i

.Al.Rotunda nr. 2 bl. 118

\

46.    ,

Slr.Aurel Boțea nr. 10 bl. B6B

\r

47.

Str.lon Tuculescu nr.l9.bl.37C.sc. 1

.    48.    !

Slr.Lucreliti Patrascanu nr. 4. bl TI

49.

Bd.Decebal nr. 12.bl.S7.sc. 1    J

50.    .

Str.Nedeleu Ion nr. 17.bl. HI 1

51 j Bd.Unirîi nr. 73. bl. G3. sc. 2

52.

Str.Mateî Basarab nr.94.bl.l. 120

/

1

?P.

Bd.Unirii nr. 73. bl. G3. sc. 1

(

X

’x.

54.    !

Al. Foișorului nr. 2 bl. 1 sc. 1

55.    |

Bd.Decebal nr. 1 8,bl.S4.sc.2

56

P-ta Alba lulia nr.6.bi.l5.se.3

x7

Str.lon Tuculescu nr.36. bl.21 \


V

'v «*\ 73ioiunr p -fix Ifi V3INH31 ’x ViMIIMlHV ȘjJ VI13HH0
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.


Str. Văilor nr 4. bl. 4

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.S. W.M27

Str. Văilor nr. 6. bl. 6

Al.Marius Umanoil Buteica nr. 12.bl.6"


Calea Călărașilor nr. 311. bl. 71. sc. 3

1 Calea Călărașilor nr. 311. bl. 71. se. 2 i_______ ..    -    ---------—Bd.Camil Ressu nr.2kbl.56A

65.

Al.Giurgeni nr.l3-l7.bld 10

66.

Str.Mamitlari nr. 4. bl, C2. sc.l    ,

67.

Str.Traian nr.3.bi.l L6.sc. 1

68.

Str.Aurel Bolea nr. 2. bl. B9

69.

Str.Lucretiu Patraseanu nr. 3. bl. Yl

70.

Bd.N.Grigorescu nr.5A.bl.M5bis

71.

Bd.Unirii nr. 75. bl. III. sc. 1

72.

Str.Presederii nr.22.bl.G6.sc. 1 -4

73.

Bd.Burebista nr. 1 .bl.Dl 5.sc.2-3

74.

Bd.Unirii nr.43.bl.l.2

75.

Bd.l.C.Bratianu nr.39.bl.P6. sc 2

L 76-

Bd.Decebal nr. 18. bl. S4. sc. 1

77.

Calea Călărașilor nr. 323. bl. 201

1

78.

Sos.Mihai Bra\u nr. 3S4. bl. BID

79.

Bd.Unirii nr. 73. bl, G3. sc. 3

80.

Bd.Burebista nr. 1 bl. Dl 5 sc. 4

81.

Slr.Vasile Carkna nr.4.bl.A6

82.

Str. Brândușelor nr.3.bl.V78.sc,6

83.    |

Str. Vlaicu Vodă nr. 20. bl V78. sc 1

84.    ;

Str.Branduselor nr.3.bl.V78.sc.2

1

85.

Bd.Burebista nr.3.bl.D 16

86. j

Bd.Octavian Goga nr. 23. bl. M 106. sc. 4

87.    1

Bd 1 Decembrie 1918 nr 2 1. bl. 11

88. '

Piața Alba lulia nr. 8. bl, 17. sc. 1

r

89

Calea Călărașilor nr 249 bl. 65A. sc. A

90.

Str. Nerva Traian nr. 16. bl. M35. sc. 1

91. i

Str. Anastasie Panii nr. 15. bl. D2

92.

Str. Firidei nr. 3. bl. 1119. sc. 4v3i«nmr ,RVOlMH3i 15I

î J»

W1133H40
93.

Calea Călărașilor nr. 172. bl. 57

94.

Bd. Corneliu Coposu nr. 4, bl. 105A. se. i. 5. 4

95.

Calea Vitan nr. 111. bl. V16.\. se. 1-2

96.

\1. fandarei nr. 2 bl. 52 se. 1

97.

Str. Ramnicu Valcea nr. 30. bl. 15. se. 1

98.

. Str. Ramnicu Valcea nr. 30. bl. 15. se. 2

99.

Str. Matei Basarab nr. 85. bl. L119bîs. se. 1

: 1 oo.

i Calea Vitan nr. 251 bl. 6

' 101.

Str. Ramnicu Valcea nr. 15-15. bl S50.A


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 5

5