Hotărârea nr. 269/2018

HOTARAREnr. 269 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 16 BLOCURI DIN SECTORUL 4, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINLE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIHOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 16 blocuri din sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 677/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 103/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 285/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 29/15.05.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice_ locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 16 blocuri din sectorul 4, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, prevăzuți în anexele nr, 1-16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17 05.2018


București, 17.05.2018 Nr. 269

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poșta! 050013. sector 5 București. România; tel 021305 55 00 www pmb.ro

Anexa 1Anexa 1 la H C G M B. nr


,, tel

Sf 'Sgnoti^gî? nr. 2, bloc 7

1 Valoarea totală (exclusiv TVA);

Din care C+M exclusiv TVA

1 250 790 55 lei

1 046 452 92 le;


2 Durată de execuție


6 fum
Valoarea totală (exclusiv TVA}:

Din care C+M exclusiv TVA

1 149 574 81 lei

959 825,50 lei


2 Durată de execuție    6 tuni

CONFORM CU ORIGINALUL

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI testi nr 42 bloc 1


Din care C+M exclusiv TVA

2 410 323,97 lei


2. Durată de execuție


6 Iun*


CONFORM CU ORIG!^^ AȚ0R1 TEHN|C0 _ ECONOMICI nr 204-210. bloc 16


Din care C+M exclusiv TVA

846 504 50 lei


2 Durată de execuție


6 f uni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Str. Reșița nr.17, bloc 49


1 Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA


2 Durată de execuție
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI


2, Durată de execuție    4 luni
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Strada Moldoveni nr.5. bloc 21


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA


2 Durată de execuție

1 Valoarea totală (exclusiv TVA) 1 443 665 15 lei

Din care C+M exclusiv TVA

1 204 990 35 lei2 Durată de execuție


6 luni
1. Valoarea totală {exclusivTVA):    916911 12 lei

Din care C+M exclusiv TVA    764 977.60 lei


2 Durată de execuție


6 lum


Șoseaua Olteniței nr.140. bloc 5. scara 1

1    Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2    Durată de execuție


1.311.491,05 lei

1.095.516.26 lei

6 luni


II Șoseaua Olteniței nr.140, bloc 5, scara 21. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2 Durată de execuție


1.050.398,93 lei

872.733.03 lei

6 luni


III. Șoseaua Olteniței nr.140, bloc 5, scara 4

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2 Durată de execuție

IV Șoseaua Olteniței nr 140 bloc 5 scara 5

1    Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2    Durată de execuție


1.018.239,19 lei

848.358 81 lei

6 luni
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA


1.891.855,26 lei

1.657.626.49 lei


2 Durată de execuție


4 luni


1    Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

2    Durată de execuție

2 817.135,61 lei

2 471 760 36 lei


4 luni


I Strada Viorele nr.30, bloc 20A, scara A


1. Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA


984 212 61 lei

863 142 78 lei


2. Durată de execuție


4 luniII Strada Viorele nr.30. bloc 20A. scara B


1 Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA


942 669 47 lei

826 197 80 lei


2 Durată de execuție


4 luni
1 Valoarea totală (exclusiv TVA):


1.190.436.68 lei


Din care C+M exclusiv TVA


1.042.730.47 lei


2 Durată de execuție


4 luni■O?.#®
B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România, tel.: 021 305 55 00; wwv- pmb ro

Pag 17