Hotărârea nr. 27/2018

HOTARAREnr. 27 din 2018-02-22 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI DE A IDENTIFICA SUPRAFETELE DE TEREN SI SA DEMAREZE PROCEDURILE NECESARE PRIVIND CONSTRUCTIA A DOUA SPITALE GENERALISTEI


i U\.' i v j V.Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București de a identifica suprafețele de teren și să demareze procedurile necesare privind construcția a două spitale

generaliste

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare si Investiții nr. 119/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 11/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 02/21.02.2018 și Comisia juridică și de disciplină nr. 32/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește" Primarul General al Municipiului București să demareze toate procedurile necesare pentru identificarea suprafețelor de teren necesare pentru construirea a două spitale generaliste, pe raza teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București și a Sectorului 6 al Municipiului București.

Art.2 Primarul Genera, direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Consiliul Local a Sectorului 3 și Consiliul Local. al Sectorului 6 vor demara procedurile necesare pentru a £ duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDIN Marian Orlando Culea'U

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013,

Tel. 021.205.55.00

http:www.pntb.ro