Hotărârea nr. 270/2018

HOTARAREnr. 270 din 2018-05-17 PRIVIND PRELUAREA DE CATRE MUNICIPIUL BUCURESTI A DOCUMENTATIEI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU 15 BLOCURI DIN SECTORUL 6 IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL BUCURESTIHOTARARE

privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 675/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 104/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 286/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;


Luând in considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. 2121/03.05.2018; în conformitate cu prevederile:

-    art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    anexei nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr. 841/199 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economice pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018


București, 17.05.2018 Nr. 270

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B. nr.


privind preluarea de către Municipiul București a documentației tehnico - economică pentru 16 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București


Va fi preluată documentația tehnico-economică pentru următoarele blocuri:


Nr, Crt

ADRESA

1

Str. Estacadei, nr.13, bl.82, sc.1-3

2

Bld. Iuliu Maniu, nr. 74-76, bl.5, sc.1-4

3

Bld. Iuliu Maniu, nr. 52-72, bl.4

4

Str. Ghirlandei, nr.56, bl.75, sc. 1-3

5

Str. Ghirlandei, nr.58, bl.74, sc. 1-3

6

Dealul Tegulea, nr.46-50, bl. 12

7

Str. Roșia Montana, nr.l, bl.17

8

Str. Ghirlandei, nr.6O, bl.73, sc. 1-3

9

Str. Ghirlandei, nr.7, bl.45, sc. 1-3

10

Str. Ghirlandei, nr.l, bl.64, sc. 1-3

11

Al. Baiut, nr. 2, Bl. A19

12

Bld. Uverturii, nr. 71-73, bl 11

13

Str. Valea Calugareasca, nr 5-7, bl A6

14

Al. Valea Prahovei, nr. 2, Bl 7S14

15

Bld. 1 Mai, nr.24, bl. 5 SI4


B-dul Regina ENsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2