Hotărârea nr. 271/2018

HOTARAREnr. 271 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU 15 BLOCURI DIN SECTORUL 6, IN VEDEREA INSCRIERII IN PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINLE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI
Consiliul General al Municipiului București ROMAN IA


HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 678/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 105/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 287/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 28/15.05.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru 15 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, prevăzuți în anexele nr. 1 -15, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018


E ȘEDINȚĂ,
Nr. 271

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa 1 ta H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Strada Estacadei nr. 13, bloc 82, scara 1-3

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.959.544,85 lei1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

4.042.194,60 iei

3.583.860,96 lei


2 Durată de execuție    6 luni

CONFORM CU ORIGINALUL

Anexa 3 la


H.C.G.M.B. nrc


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI B-dul. luliu Maniu nr.52-72 bloc 4

1 Valoarea totală (exclusiv TVA)

3.068.933 14 lei


2 720.376,67 lei


Din care C+M exclusiv TVA

2. Durată de execuție    6 luni

CONFORM CU ORIGINALUL

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

1.964.292,33 lei


Din care C+M exclusiv TVA

1.741.539,37 lei


2. Durată de execuție


6 luni

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.929.930,53 lei


1.710.685,88 lei


2. Durată de execuție    6 luni1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

3.150 829,39 lei


Din care C+M exclusiv TVA

2.794.075,26 lei


2. Durată de execuție


6 luni


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):    3.959 437,19 lei

Din care C+M exclusiv TVA    3.509 553,64 lei

2. Durată de execuție


6 luni
1 Valoarea totală {exclusiv TVA)

Din care C+M exclusiv TVA

1.958.014.44 lei

1.735.902.28 lei


2. Durată de execuție


6 luniCONFORM CU ORIGINALUL
1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

1.961.186.55 lei

1.738 750,40 lei


2. Durată de execuție


6 luni1. Valoarea totală {exclusiv TVA):    1.934.767,14 lei

Din care C+M exclusiv TVA

1.715.029,18 lei

1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

2.546 456.05 lei


Din care C+M exclusiv TVA

2.259.150.26 lei


2. Durată de execuție


6 luni


1. Valoarea totală {exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

3.146.071,26 lei

2 789.803,11 lei


2. Durată de execuție
1.    Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2.    Durată de execuție


H.


1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2. Durată de execuție
1. Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M exclusiv TVA

2. Durată de execuție
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 16