Hotărârea nr. 272/2018

HOTARAREnr. 272 din 2018-05-17 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PALATULUI VOIEVODAL CURTEA VECHE"Consiliul General al Municipiulu_______THOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche"

Avâîid în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 672/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 106/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 288/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 26/15.05.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, aferenți obiectivului de investiții „Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche”, incluși în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/28.05.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 502/31.10.2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/28.05.2015 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.


\ SECRETAR G -y''AL MUNICIPIULUI * \ Georgian^

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1Anexa la H.C.G.M.B. nr,

Indicatori tehnico-economici revizuit! si actualizați, aferenți studiului de fezabilitate pentru obictivul de investiții “Restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal Curtea Veche ”

VALOAREA TOTALĂ (exclusiv T.V.A):    38.088,907 mii lei

din care:

lucrări de construcții montaj    28.487,582 mii lei

Durata execuției: 32 luni calendaristice (de la data transmiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante)


B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2