Hotărârea nr. 273/2018

HOTARAREnr. 273 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 346/17.12.2010; NR. 224/28.11.2011; 352/15.11.2016, IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII DE LA BUGETUL LOCAL, IN LIMITA FONDURILOR ALOCATE ANUAL CU ACEASTA DESTINATIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILELE SITUATE IN STR. BISERICA ENEI NR. 14, SECTOR 1; STR. STIRBEI VODA NR. 20, SECTOR 1; STR. SPATARULUI NR. 36, SECTOR 2
HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010; nr. 224/28.11.2011; nr. 352/15.11.2016, în vederea asigurării finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație pentru execuția lucrărilor de

consolidare la imobilele situate în Str. Biserica Enei nr,14, sector 1; Str. Știrbei Vodă nr. 20, sector 1; Str. Spătarului nr. 36, sector 2

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale tnvestiții nr. 695/11.05.2018 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 1975/21.05.2018.

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 107/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 289/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posture, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

-    Normei interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea nr. 479/28.09.2017 a Consiliului General al Municipiului București;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind poriectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".

Art. II Art. 2 al Hotărârii Conșiliylui General al Municipiului București nr. 224/28.11.201 modifică și va avea următorul cuprinsB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500:    5 București. România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".

Art.lll Art. 2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 352/15.11.2016 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, precum și pentru locuințele și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrare".

Art.IV Anexele la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010, Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 352/15.11.2016 acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acestora se vor modifica în mod corespunzător.

Art.V Modalitățile de facilitare și rambursare prevăzute în Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheluielilor privind poriectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, se vor aplica în mod corespunzător.

Art.VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 346/17.12.2010; ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/28.11.2011 și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 352/15.11.2016, rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.


PREȘE DE ȘEDINȚĂ,


Mari ndo Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BW^ufe^ Georgiana Zâ/nfi//


București, 17 05.2018 Nr. 273-

CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2