Hotărârea nr. 274/2018

HOTARAREnr. 274 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOAREalocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Direcției

Generale de Asistență Socială a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract Cadru de

Finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

•    Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului

București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului București nr. 1547/16.03.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 118/15.05.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 27/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 314/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Contractul cadru de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului București, a activităților ppnprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completărifâ_u)teriqare, prevăzut la\apexa nr. 2, care face parte integranyrsjin preze


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500:Art.3 Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București să semneze contractele de finanțare nerambursabilă.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018

O PREȘEDINTE EDINȚĂ,SECRETA AL MUNICIPI


București, 17.05.2018 Nr. 274
B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2