Hotărârea nr. 275/2018

HOTARAREnr. 275 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE DINTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ASOCIATIA RE:START CAUZA BUNA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII IN COMUN A PROIECTULUI PILOT "ABILITAXI - SERVICII DE TRANSPORT GRATUIT DEDICATE PERSOANELOR CU DIZABILITATI"
H OTARAR E

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația RE:Start Cauză Bună, în vederea implementării în comun a proiectului pilot "ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități''

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 667/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 28/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 315/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 79 alin. (4), art. 112 alin. (3) lit. f) și art. 136 alin. (1) lit. a) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 5 pct. 27, art. 21 alin. (2) lit. a), art. 61 lit. g) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Strategiei naționale ”0 societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, 2015-2020;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația RE:Start Cauză Bună, în vederea implementării în comun a proiectului pilot "ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități”, pentru o perioadă de 12 luni.

Art.2 Acordul de asociere este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București asigură finanțarea proiectului pilot "ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Proiectul pilot "ABILITAXI - servicii de transport gratuit dedicate persoanelor cu dizabilități” este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integragțdâin prezenta hotărâre.    Z\    ( / /

Art. 5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTE I    ȚĂ.Marian Orlațido Ciulea


SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUIjBUCLU Georgiana^amfir


București, 17.05.2018 Nr. 275'


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021 305 55 00; www.pmb ro

Pag 2