Hotărârea nr. 276/2018

HOTARAREnr. 276 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA SEMNEZE, IN CONDITIILE LEGII, PROTOCOLUL DE COLABORARE INTRE COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR S.A. SI MUNICIPIUL BUCURESTI IN VEDEREA REALIZARII OBIECTIVELOR DE INVESTITII CE VOR FI DEZVOLTATE DE CELE DOUA INSTITUTII
•** ’. • •' !'• * *♦ I A • î

••ii’S'-’

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 456/11.05.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 43/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 295/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se împuternicește Primarului General să semneze, în condițiile legii, Protocolul de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul București.

Art.2 Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul București în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de cele două instituții, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.


Anexa 1G& /uA. 2J

11054529, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9774/1998, reprezentată legal prin domnul Ion GAVRILĂ, în calitate de Director General, denumită în cele ce urmează “CFR S.A.”

Și

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în B;dul Regina Elisabeta nr. 47 sector 5, București cod poștal 050013, Cod Unic de înregistrare RO 10210948, reprezentată legal prin doamna Gabriela FIREA, în calitate de Primar General, denumită în cele ce urmează “MB."

CFR S.A. și MB. fiind denumite în continuare în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere:

•    Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

•    HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi ferate “C.F.R. S.A.” prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române;

•    HG nr. 666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Mașter Planul General de Transport al României;

•    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare;

•    Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

•    Planul de Mobilitate Urbană Durabilă care reprezintă o documentație complementară strategiei de dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană și a pianului urbanistic general (P.U.G.), dar și instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea spațială a localităților și a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor;

și luând în considerare
Interferența căilor de comunicații aflate în administrarea MB și CFR necesitatea colaborării între cele două instituții, în scopul demarării unor obiective de investiție comune, cuprinse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

Situația actuală a unor obiecte de investiții care necesită intervenție urgentă și interesul manifestat de către ambele instituții referitor la executarea lucrăriior de reparare și reabilitare a obiectivelor;

Propunerile formulate de către ambele instituții referitoare la posibilitatea lărgirii cadrului de colaborare atât sub aspect teoretic, cât și sub aspect practic, concretizat în desfășurarea unor întâlniri de lucru între specialiștii,

Părțile au convenit încheierea prezentului protocol de colaborare, astfel:

Art. 1 Obiectul colaborării

Prin prezentul protocol părțile convin să coopereze în vederea realizării obiectivelor de investiții ce vor fi dezvoltate de către cele două instituții, care presupun interferențe și/sau orice suprapunere între acestea.

Art. 2 - Scopul colaborării este de a accelera și facilita obținerea avizelor din partea celor două instituții și executarea lucrărilor de intervenție, reparații și reabilitareZZmodernizare.

Art. 3 - Modalități de colaborare

Colaborarea dintre CFR S.A. și MB se va realiza prin:

- constituirea de grupuri de lucru, ateliere de lucru cu participarea specialiștilor de la nivelul celor două instituții, schimburi de experiența, schimb de informații, identificare obstrucționări și demersuri de urmat.

Art. 4 - Obligațiile părților

în scopul atingerii obiectivelor colaborării, CFR S.A. și MB își asumă următoarele obligații reciproce:

-    consultarea reciprocă în ceea ce privește stabilirea și organizarea activităților comune derulate în temeiul prezentului protocol;

-    punerea la dispoziție a materialelor necesare pentru realizarea obiectului protocolului colaborării;

-    finanțarea, în măsura identificării resurselor bugetare, de către fiecare parte a cheltuielilor necesare realizării obiectului protocolului colaborării.

Art.5 - Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

Art.6 - Protocolul are valabilitatea de 4 (patru) ani, prelungește de drept cu câte 4 (patru) ani, dacă nici un, părți, cererea de încetare a valabilității sale, înaintea exp

Art.7 - încetarea protocolului

Prezentul protocol poate înceta:

-    înainte de ajungerea la termen, prin denunțare unilaterală, oricare dintre părțile semnatare putând notifica celeilalte părți denunțarea protocolului;

-    prin reziliere, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către una dintre părți a obligațiilor prevăzute în prezentul protocol;

-    schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității prevăzută în protocol;

-    forța majoră, dacă este invocată.

Dispoziții finale

Art. 8-a) Eventualele divergențe ivite între Părți în legătură cu prezentul Protocol (incluzând, fără limitare, cele privitoare la încheierea, executarea, interpretarea lui, precum și ia orice consecințe ce pot decurge din acesta) vor fi soluționate pe cale amiabilă.

b)    încetarea acestui protocol de colaborare va fi făcută sub forma unui solicitări scrise, cu minim 7 ( șapte) zile înainte de încetarea cooperării.

c)    Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Acest Protocol va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația română în vigoare.

Prezentul Protocol a fost încheiat la București, astăzi..................... în 2 (două)

exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R. S.A.


MUNICPIULUI BUCUREȘTI


DIRECTOR GENERAL Ion GAVRILĂ


PRIMAR GENERAL Gabriela FIREA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


DIRECTOR DIRECȚIA JURIDICĂ Adrian IORDACHE


DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ

INFRASTRUCTURĂ

Cătălina GUȘAVAN