Hotărârea nr. 277/2018

HOTARAREnr. 277 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 395/2016, MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 225/2018*•!    • • ••

s*!

• •


:    A».

__«    a

Consiliul General al Municipiului București ROMANIA

1    »    ID14;Oia SĂ3&41CO1M iVnGELFMiA


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi nr. 8221/09.05.2018, Direcției Generale infrastructură nr. 442/09.05.2018 si Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă nr. 1993/09.05.2018;


Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 44/16.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 115/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 296/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 - 2030 Regiunea București - Ilfov aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 90/2017;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului nr. 519/2004 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018 se modifică și va avea următorul conținut:


„Art.1 Se aprobă achiziționarea de către Municipiul București a unui număr de 100 de tramvaie din gama de 36 m, în cadrul unui program multianual pe o durată de 4 ani, începând cu anul 2018.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 395/2016 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/2018 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București vor aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector SBucureștl, Ro