Hotărârea nr. 278/2018

HOTARAREnr. 278 din 2018-05-17 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR DE 168/39 SI DE 168/40 SITUATE IN VECINATATEA DRUMULUI REGIMENTULUI DIN SECTORUL 1
Consiliul General al Municipiului București


; ța

• *    : * • s

■ •

ROMÂNIA

1919 3919 SAaailCPIM IVPEEUNA

HOTĂRÂRE ’

privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București a imobilelor De 168/39 și De 168/40 situate în vecinătatea Drumului

Regimentului din sectorul 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 3993/24.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 66/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 297/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresele Primăriei Sectorului 1 nr. 2242/22.01.2018, nr. 2242/7291/07.03.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al municipiului București, drumurile de exploatare De 168/39 și De 168/40 situate în vecinătatea Drumului Regimentului din sectorul 1, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele menționate la art. 1 se dau în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art.3 Stabilirea traseului și categoriei străzilor a bunurilor ce fac obiectul art. 1 se va face conform prevederilor legale în vigoare de către Direcția Urbanism și Direcția Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului București.

Art.4 Imobilele precizate la art. 1 vor fi inventariate de către administrator conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.5 Lista anexă la Hotărârea Consiliului Gepqțș^l Municipiului București nr 186/2008 se modifică îrThnod corespunzător.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cdțt poștal ț>50013, sector 5 Bucure^ Rb,

V. .r,


Art.6 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să efectueze toate demersurile în vederea înscrierii în cartea funciară în numele și pentru municipiul București a dreptului de proprietate și a dreptului de administrare a Consiliului Local al Sectorului 1 pentru bunurile menționate la art. 1.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

B-dui Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro Pag 2

Anexa 1s,

Sectorul 1 al Municipiului București

Sos. București Ploiești 9-13

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului București

I    -

Nr.

crt

Cod

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de indentrficare

Anul

dobândirii

Valoare

Inventar

Situația Juridica

Elemente de Identificare descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr.postal

Sector

Tip act

Nr/data

Emitent

a saaiSlM f

W

eS£BeBțSra5

26

1.3.25

Drum de Exploatare

Urnite- de la Drumul Regimentului la De 168/39 Suprafață totali - 433 mp Lungim*-123 m Lățime variabili - Intre Z40 și 4 m

drum de pământ

De16B/40

1

N- proprietăți particulare

E - Drumul Regimentului

S- proprietăți particulare

V- De 168/39

0,00

Ordonanța

Hotărâre

43/1997

254/2008

Guvern

CGMB

27

1.3.25

Orum de Exploatare

Urnite- de la Piscul Radului pănă la limita da proprietate particulară IE209473 Suprfați totali -1666 mp Lungime-215 Lățime aprox. 7 m

drum de pământ

De168/39

1

N- Piscul Radului

E - proprietăți particulare

S- proprietate particulară

V- proprietăți particulare

0.00

Ordonanța

Hotărâre

43/1997

254/2008

Guvern

CGMB

Dirccfia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu ți Evidență Electorală