Hotărârea nr. 279/2018

HOTARAREnr. 279 din 2018-05-17 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE AUTENTIFICATA SUB NR. 1029/25.04.2018 A DOMNULUI TANASE FLOREAConsiliul General al Municipiului București ROMANIA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018 a domnului Tănase Florea

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 7373/27.04,2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 67/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 298/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    Solicitarea nr. 1594517/2018 formulată de către domnul Tănase Florea;

-    Oferta de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 863 lit. c) și art. 1014 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

-    pct. 111.1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se acceptă oferta de donație autentificată sub nr. 1029/25.04.2018 a domnului Tănase Florea având ca obiect terenul situat în Drumul Gura Siriului nr. 11 - 15, lot 2, sector 3, în suprafață de 79 mp, teren ce se identifică conform Ofertei de donație ce face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Imobilul prevăzut Ia art 1 va fi cuprins în traseul arterei de circulație Drumul Gura Siriului, bun ce aparține domeniului public al Municipiului București.

Art.3 După încheierea actului de donație în formă autentică, imobilul - teren în suprafață de 79 mp trece în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea includerii în domeniul public al Municipiului București conform anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008.

Art.4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr 186/2008 se va modifica în mod corespunzător.

Art.5 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuprizând valoarea bunului ce se donează actualizată la data perfectării acestuia.

Art.6 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

Art.7 Rectificarea cărții funciare privind schimbarea dreptului de propri^tsJe^în favoarea Municipiului București se va face prin grija Direcției Patrirrioniu    fMl/f/fi? /


B-dul Regina Elisabeta nr 47. cod postai 056013 sector 5 București. România; tel-: 021305 55 00:

Art.8 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului său de specialitate și Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în Municipiului București din data de 17.05.2018.


ședința ordinară a Consiliului General al


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂMarian 1 Io CuleaBucurești, 17.05.2018 Nr. 279


B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România, tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro Pag 2

2

Anexa 1-DUPLICAT-Subsemnatul, TANASE FLOREA, cetățean român, având cocniumuriL peuunert domiciliat în_municipiul București, str. Agricultori    sector 2, posesor al ei seria 9 nr.

eliberată de    cu valabilitate până la data de    GIF

conform Certifica tutui de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1388662, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală ia data de 30.03.2015, căsătorit sub regimul separației de bunuri cu Tănase Gabrie/a, cetățean român, având cod numeric personal    având 2 (doi)

descendenți, respectiv: Stoica Maria-Mădălina, cetățean român, având cod numeric personal și Tănase Bogdan Laurențiu, cetățean român, având cod numeric personal având mama în viată,

ofer spre donație către MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin DIRECȚIA PATRIMONIU, imobi/u! situat în Municipiu! București, Drumul Gura Siriufui nr, 11-15, Lot 2, sector 3,

compus din teren intravilan, categoria de folosință "curți construcții", în suprafață de 79mp,

având număr cadastral 231213, înscris în cartea funciară nr. 231213 a Sectorului 3 București, prin încheierea nr. 91496/21.12.2017 eliberată de OCPI Sector 3 București.

Subsemnatul, TĂNASE FLOREA, declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile codului penal privind falsul în declarații, că imobilul descris mai sus a rezultat ca urmare a dezlipirii în 2 (două) loturi a terenului intravilan, situat în Municipiul București, Drumul Gura Siriului nr. 11-15, sector 3, având categoria de folosință "curți construcții", în suprafață de 2.819 mp, (2.8l6mp- măsurată), având nr. cadastral 206006 (nr. cadastral vechi 7620), intabulat în CF nr. 206006 (nr. CF vechi nr. 60882) a Sectorului 3 București, prin încheierea nr. 69716/05.10.2017 eliberată de OCPI Sector 3 București, în baza Actului de dezlipire - teren - autentificat sub nr. 3528/19.12.2017 de BIN Alexandra Mocanu, cu sediul în Municipiul București.

Imobilul astfel dezlipit l-am dobândit prin cumpărare, în timpul căsătoriei, cu titlu de bun propriu, conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 2667/04.10.2017 de BIN Alexandra Mocanu, cu sediul în Muncipiul București, de ia SOCIETATEA REP CONS VODICA SRL.

Așa cum rezultă din contractul de vânzare menționat anterior, la rândul său, Societatea Rep Cons Vodica SRL, dobândise dreptul de proprietate asupra imobilului " prin cumpărare de la Slave Floarea, Gulei Dumitra și Mitran Elena, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2371/01.07.1999, de notar public Elisabeta Costescu - București, act transcris sub nr. 13242/05.07.1999 de către Judecătoria Sector 3 București, fiindu-mi intabulat dreptul de proprietate cu titlu de cumpărare prin încheierea nr. 21030 din data de 19.07,2005 emisă în dosarul cu același număr de către OCPI Sector 3 București.

La rândul lor, Slave Floarea, Gulei Dumitra și Mitran Elena dețineau terenul, avându-l dobândit, conform mențiunilor din contractul de vânzare-cumpărare amintit anterior, inițial ca parte dintr-o suprafață totală de 5.600 m.p., prin moștenire de la defunctul tată Stan M. Gheorghe, în cote părți egale, drept reconstituit în baza Legii nr. 18/1991 a Fondului Funciar, conform titlului de proprietate nr. 10570/1994 eliberat de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din mun. București și SAI, transcris sub nr. 15897/1994 de Notariatul de Stat sector 3, București, compus din tarla 225/3, parcela 18, în suprafață de 1.575 m.p. și tarla 283/1, parcela 3, în suprafață de 4.025 m.p.; din parcela 3 în suprafață de 4.025 m.p. s-a înstrăinat suprafața de 1.206 m.p., rămânând în proprietate suprafața de 2.819 m.p."

Subsemnatul, TANASE FLOREA, declar pe proprie răspundere cunoscând prevederile codului penal privind falsul în declarații, sunt căsătorit șub regimul separației de bunuri cu Tănase Gabriela, cetățean român, având cod numeric personal^HlMH^Bb conform Convenției matrimoniale între soți- regimul separației de bunuri, autentificată sub nr. 1102/31.03.2016 de BIN Alexandra Mocanu, cu sediul în Municipiul București, iar bunul imobil ce face obiectul prezentului înscris a;e regim jurîdic de bun propriu.

De asemenea, eu, TĂNASE FLOREA, cunoscând prevederile art/326 CodJ’enal, cu pț-ivire la falsul în declarații, declar că, imobilul descris mai sus, ce face obiectul prezentului acffnU a fost scos din circuitul ■ .) . * ■ )

civil îr baz/^gg^a^fbrmativ de trecere in proprietate de stat, nu este grevat de sârțini, se™tuți s?i ipoteci, qZexcepția notării existenței litigiului ce are ca obiect "granitutre și nzvendicar^foobiiiată" având ca reclamant pe SC REP CONS VODICA SRL împotriva pârâtei Primăria Sector 3 Buațfșțștfi înscris în favoarea SC REP CONS VODICA SRL, în baza certificatului de grefa f.n. din data de 17.0Î3r2f}llietnjs de Judecătoria Sector 3, București, în dosar nr. 9811/301/2011, prin încheierea nr. 91496/21.122C>T7'emisă de OCP1 București, BCPI Sector 3, nu este închiriat, aflat pe rolul vreunei instanțe judecătorești, nu este supus procedurii de executare silită, nu face parte din fondul de comerț al unei societăți comerciale, nu l-am promis spre vânzare și nici nu am înstrăinat-o sub nici o formă, așa cum rezultă și din extrasul de carte funciară nr. 30738/25.04.2018 eliberat de OCPI Sector 3 București.

Conform Convenției autentificată sub nr. 3193/17.11.2017 de BIN Alexandra Mocanu, cu sediul în Municipiul București, SOCIETATEA REP CONS VODICA SRL, aflată în Procedura generală a insolvenței, prin administrator judiciar, a transmis subsemnatului TĂNASE FLOREA toate drepturile decurgând din i^(0(B(HO^erea/apărării în căile de atac ale acestei acțiuni, inclusiv dreptul de a renunța la judec^yia Hreptul dedus judecății, de a încH^WW6. tranzacție judiciară, în dosarul nr. 9841/301/2011 aflat flMBMMdecătoriei Sector 3, București, oi^B^BHIWWPUR'endicare imol


reclamant pe SC REP CONS VODICA SRL împotriva pârâtei Primăria Sector 3 București, stai recurs, TĂNASE FLOREA devenind succesorul în drepturi și obligații al SOCIETATEA REP CONS VODICA SRL, cu privire la imoMflNBMMhi sus.

Taxele și impozitele aferente imobilului descris mai sus sunt achitate la zi așa certificatul de atestare fiscală nr. 1810555/25.04.2018 eliberat de Municipiu! Bucure, a! Municipiului București - Direcția Impozite și Taxe Locale.


Subsemnatul, TĂNASE FLOREA, declar că nu mă aflu în niciunul din cazurile prevăzute de lege care atrag incapacitatea de a face o liberalitate si nici intr-o cauză care ar putea atrage ulterior punerea mea sub interdicție.

Subsemnatul, TĂNASE FLOREA, declar, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații că nu sunt în stare de insolvabilitate.

Eu, donatorul, TĂNASE FLOREA am luat cunoștință, de prevederile art. 1088 si 1089, referitoare la rezerva legală și cotitatea disponibilă și arăt că prezenta donație este scutită de raport.

Donația se face fără sarcini, cu scutire de raport succesoral, în limitele cotității disponibile.

Eu, donatorul, am luat la cunoștință că donația își produce efectele la data acceptării ei de către MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin DIRECȚIA PATRIMONIU, acceptare ce se va face prin act autentic și îmi va fi comunicată prin poștă cu confirmare de primire și mă oblig să aduc la cunoștință acesteia prezenta ofertă de donație prin orice modalitate de comunicare, prin confirmarea primirii acesteia.

Subsemnatul, TĂNASE FLOREA, consimt, in mod expres la intabularea în cartea funciară în favoarea MUNICIPIULUI BUCUREȘTI prin DIRECȚIA PATRIMONIU a dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentului act, concomitent cu acceptarea donației, de către MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin DIRECȚIA PA TRIMONIU.

Prezenta ofertă de donație împreună cu actul de acceptare, va fi comunicată, prin grija donatoarei, la RNNEL.

Subsemnatul, TĂNASE FLOREA, solicit notarea prezentului înscris în cartea funciară a imobilului.

Redactat și autentificat de Birou! Individual Notarial-ALEXANDRA MOCANU, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 5 (cinci) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial.

S.S. TĂNASE FLOREA


IROMANIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ALEXANDRA MOCANU Licență de funcționare nr. 309/2307/21.11.2016 Intr. Lobodei nr. 7-9, lot 2/2, et. 2, sector 3, București Tei./fax:021 321.75.87/0736.194,491

Email:notariatmocanu@jrahoo.com


încheiere de autentificare nr.


fes


Anul 2018 luna APRILIE ziua 25


tf

t    în fața mea, ALEXANDRA MOCANU, notar public, (a'Sediu’ biroului notarial, unde s-a îndeplinit prezentul

înscris, 'S-a'prezentat:

domiciliat în municipiul eliberată de'


TANASE FLOREA, cetățean român, având cod numeric personal București, str. Agricultori nr. 59A, sector 2, identificat cu CI sena »cu valabilitate până la data de 04.06.2020,

care, după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a conșimțifia autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar și anexa.

în temeiul art. 12 lit."b" din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 republicată, cu modificările ulterioare,

Constatându-se că s-au îndeplinit condițiile de fond și de formă SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S a perceput onorariul în sumă 300 lei + TVA în suma de 57 lei achitat cu chitanța nr. _j2018

NOTAR PUBLIC,

S.S. ALEXANDRA MOCANU

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare de ALEXANDRA MOCANU, notar public, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță


t

g

tc

3


Sr i Categoria de parcelă ; folosință


Suprafața fmp)


A. Date referitoare la teren

Mențiuni


Cc


IOT 2. Terenul esle îruprejmuli inlte punctele 3-4.f-1! cu gard de plasa si ncirciprcmmt între punciclc 11 1


luni

79

II. Dale referitoare la construcții

Cod . Destinația    'Suprafața consiruili la sol (ttipl

Mențiuni

i    1

i    1

1

1 olal    ,,'Ș.    "

< ortfirm cin corectitudinea cnrrtpnndiData: decembrie 2017


Suprafața totala mii «orală a imobilului - 79 mp Suprafața din act = 79 mp


k-fcn -

t r.rftnr    . re.i 'inabilului ir bara tî- ;i.U.■ ■rd.zpT ! -

i;va r.jîTîâr-tu, cadi^fal2