Hotărârea nr. 28/2018

HOTARAREnr. 28 din 2018-02-22 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI MUNICIPALE PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A UNOR IMOBILE PROPRIETATE DE STAT SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE
Consiliul General al Municipiului București

HOTARARE

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a unor imobile proprietate de stat situate în Municipiul .București, în vederea efectuării lucrărilor de punere în

...............siguranță și consolidare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu, al Administrației Fondului Imobiliar și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 2570/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 12/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 33/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 244/26.01.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii nr. 368/24.11.2016 a Consiliului General al Municipiului București completată

prin Hotărârea - Normâi


nr. 1/2018;

interne a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aprobată prin Hotărârea nr. 479/28.09.2017 a Consiliului General al Municipiului București

în temei j| prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. (a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 21 5/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare.

Art.2 Se menține dreptul de administrare deținut de Administrația Fondului Imobiliar asupra imobilelor prevăzute la art. 1, în ceea ce privește derularea contractelor în vigoare și


încasarea chiriei până la încheierea proceselor verbale de predare-primire și începerea lucrărilor de consolidare.

Art.3 Predarea - primirea acestor imobile se va face pe bază de proces verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, pe măsură ce demarează lucrările, urmând a se face restituirea la finalizarea lucrărilor, tot pe bază de procese verbale.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Administrația Fondului Imobiliar vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. f47, cod poștal 50013, sector 5, București, România

Tel. 021205.55.00

http:www.pmb.no

O

ob,

V

O

$

UKAS

UKAS

Pag 2

s>'ZȚowov>'z

HuUuaeti

tskWMwmiu

tUMCUUMF

001

001

Anexa 1ANEXA LA H.C.G.M.B. NR

Str.Lipscani nr. 70 si nr 75,, str. Baratiei nr.50, Calea Moșilor nr.82, str. Mantuleasa nr.ll, str. Baia de Fier nr.5, str. Romulus nr.64, - pe raza sectorului 3;

Str. Famfil Nastase nr.24, str. Matasari nr.44, Calea Moșilor nr.215E( fost 195), str. Sfinților nr.13 - pe raza sectorului 2 ;

Calea Serban Vodă nr.107, Str. 11 Iunie nr.61 corp C, str. Gladiolelor nr.ll - pe raza sectorului 4;

Str. Doina nr.30 corp B - pe raza sectorului 5.


Administrația Municipala pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic DIRECTOR EXECUTIV,

Lucian

«*58$

^WSCSF/i