Hotărârea nr. 280/2018

HOTARAREnr. 280 din 2018-05-17 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA TEATRULUI EXCELSIOR IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 A IMOBILULUI SITUAT IN BD. BUCURESTII NOI NR. 66, SECTOR 1II
Consiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Loca; Sector 1 a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr, 66, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 8391/11.05.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3086/11.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 68/16.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 25/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 299/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul pubfic al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr, 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea din administrarea Teatrului Excelsior în administrarea Consiliului Local al Sectorui 1 a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se identifică conform planului cadastral sc. 1:500, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, sector 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Predarea - primirea imobilului menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se face în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Păstrarea funcționalității imobilului transmis este obligatorie, schimbarea destinației de spațiu cultural atrage după sine revocarea prezentei hotărâri.

Art.5 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 167/27.04.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr, 186/2008 se modifică

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Teatrul Excelsior și Consiliul Local Sector 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17,05.2018.


PREȘEDINTE DE ȘE0TNȚĂ,

Marian Orlando Ciulea

București, 17.05.2018 Nr. 280


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România: te!.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1ANEXA


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

Z?^59-

3175 mp

b-dul Bucureștii Noi nr. 66

Carte Funciara nr.

UAT    București sector 1carosabil proprietar ADP


N-3433S0 .


o

5

ui

tn

ii

tu


o

o

KJ

IO

m

«

LU


in

ii

LU


. L4.
A. Oale referitoare la teren

Nr.

parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(mp)

Valoare de Impozitare (tel)

Mențiuni

1

Cc

3175

Total ■ 3175mp

B. Date referitoare la construcții

Cod

construcții

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de

Impozitare

(lei)

Mențiuni

C1

1054

Suprafta construita desfășurată = 21Q8mp

Total * 1054mp

3-    '

4


INVENTAR COORDONATE (Sistem de proiecție: Local București)

pct

E(m)

N(m)

1

2

3

4

X =551610.2690 X=551682.6719 X=5S17O1.8483

X =551628.3600

Y=343420.8643

Y =343462.3090 Y=343428.1552 Y=343388.6441

'Pata: 11102ioiO x.i.OV ■'    3-'-! „J/

Se țahfrma suprafața diȚ Intrcxiuț&reajlrțp^u)UtîA,ț    de date


Suprafața totala măsurată = 3175 mp Suprafața din act » 4150 mp
3