Hotărârea nr. 281/2018

HOTARAREnr. 281 din 2018-05-17 PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA PAROHIEI "POGORAREA SFANTULUI DUH SI SFANTUL NICOLAE - MILITARI" A TERENULUI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN ALEEA POLITEHNICII NR. 7, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI INCINTE CU GARD, CLOPOTNITA, LUMANARIE SI CANCELARIE PAROHIALAHOTARAR E

privind atribuirea în folosință gratuită Parohiei "Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicoiae - Militari” a terenului, situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii

nr. 7, sector 6, în vederea construirii unei incinte cu gard, clopotniță, lumânărie și cancelarie parohială

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1593172/1202/422/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 69/16.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 26/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 300/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    solicitarea Parohiei "Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicoiae - Militari”, înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1593172/23.01.2018, la Cabinet Primar cu nr. 422/23.01.2018 și la Direcția Patrimoniu cu nr. 1202/26.01.2018;

-    adresa nr. 5138/11531/133465/2007 a Direcției Generale Arhitect Șef -Serviciul Urbanism și Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice din cadrul Primăriei Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

-    art. (3) alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin (3), art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, terenul situat adiacent imobilului cu adresa Aleea Politehnicii nr. 7, notată cu S1 pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500, conform anexei.

Art.2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită Parohiei "Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Nicoiae - Militari”, a terenului situat adiacent imobilului din Aleea Politehnicii nr. 7, sector 6, în supraf    planuLjsld amplasament și delimitare a corpului de proprietate sc. 1:500, în vederea construirii unei incinte, clopotniță, lumânărie și cancelarie parohială, pe o perioadă de 49 de ani.


Art.3 Terenul se indentifică conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 în situația în care în termen de 24 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu s-au început lucările de investiții sau terenul nu este folosit conform destinației prevăzute la art. 2, prezenta hotărâre se revocă de drept.

Art.5 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri, se vor face prin grija și pe cheltuiala Parohiei "Pogorârea Sfântului Duh si Sfântul Nicolae - Militari”.

I

Art.6 Protocolul de predare - primire se va face în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Protoieria Sectorului 6 Capitală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘHDINTE (SE ȘEDINȚĂ, Mariani OrlaAdoCulea


București, 17.05.2018 Nr. 281SECRETAR GEN AL MUNICIPIULUI Georgiana


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1