Hotărârea nr. 282/2018

HOTARAREnr. 282 din 2018-05-17 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA LEUL IERUSALIMULUI SPATIULUI PUBLIC SITUAT LA INTERSECTIA STRAZII CLUCERUL UDRICANI CU STRADA OLTENI, SECTOR 3Consiliul General al MHOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii de Piața Leul Ierusalimului spațiului public situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 7836/04.05.2018 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2973/07.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 60/10.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 27/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 303/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 06/16.05.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile;

-    art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea denumirii, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 5 pct. 2 lit. b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2003 privind regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5} lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Art.1 Se atribuie denumirea de Piața Leul Ierusalimului spațiului public situat la intersecția străzii Clucerul Udricani cu strada Olteni, sector 3, București.

Art.2 Piața sus menționată se identifică potrivit planului de situație anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorului 3, Companiei Naționale Poșta Română SA, Oficiului Național al Registmiui-Oomerțului și Oficiului de Cadasțru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București. 0 d ,.j\
B-dul Regina lisabetl nr. 47, cVd poștal 050013, sector 5 Bucurați, Ropiânlaftel,: 021:305 55 00; www.pmb.ro

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.CONFORM CU ORIGINALUL


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1