Hotărârea nr. 283/2018

HOTARAREnr. 283 din 2018-05-17 PRIVIND SCHIMBAREA DENUMIRII PARCULUI 8 MAI SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A SECTORULUI 2 IN PARCUL TEI
Consiliul GeneralHOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Parcului 8 Mai situat pe raza administrativ - teritorială a sectorului 2 în Parcul Tei

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 113/7190/27.04.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 59/10.05.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 28/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 304/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-    adresa Primăriei Sector 2 nr. 4530/22.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1587650/03.01.2018, la Cabinet Secretar General sub nr. 19/6/04.01.2018, la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 113/05.01.2018 și la Direcția Patrimoniu sub nr. 231/08.01.2018;

-    Hotărârea nr. 239/20.12.2017 a Consiliului Local Sector 2 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii Parcului 8 Mai în Parcul Tei;

Luând în considerare avizul nr. 05/16.05.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea denumirii, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 5 pct. 2 lit. b din Hotărârea C.G.M.B. nr. 31/2003 privind regulamentul privind atribuirea sau schimbarea de denumiri și atribuirea numerelor poștale de imobile în municipiul București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Parcului 8 Mai aflat pe raza administrativ -teritorială a sectorului 2, individualizat cu numărul cadastral 233412 intabulat în Cartea funciară nr. 233412, în Parcul Tei, identificat conform=ptanului anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    °
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05003    București,

Art,2 Bunul imobil va fi inventariat conform denumirii atribuite la art. 1 din prezenta hotărâre de către administrator potrivit Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sectorul 2, Companiei Naționale Poșta Română SA, Oficiului Național al Registrului Comerțului și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTE    “    SECREORflttfUERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfiK/CONFORM CU ORIGINALUL

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2


Anexa 1
CONFORM CU ORIGINALUL

r

Wn

*

\ AI

a£\ i \ ■ "j

i w