Hotărârea nr. 284/2018

HOTARAREnr. 284 din 2018-05-17 PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" ACADEMICIANULUI EUGEN SIMIONConsiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" academicianului Eugen Simion

Având în vedere 'expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3075/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 29/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 305/16.05.2018 din cadrul Consiliului • General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Regulamentului privind acordarea unor distincții la nivelul Municipiului București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (8) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului București" Academicianului Eugen Simion pentru contribuția domniei sale la promovarea consecventă a creațiilor fundamentale ale literaturii române.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.


PREȘEDIN1 Culea Marian OrlaVido

București, 17.05.20

Nr. 284    ____

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 OO/JțqpțîiipiVIb.'ro''^