Hotărârea nr. 285/2018

HOTARAREnr. 285 din 2018-05-17 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI CORUL NATIONAL DE CAMERA "MADRIGAL" IN VEDEREA FINANTARII SI REALIZARII IN COMUN A PROIECTULUI CANTUS MUNDI BUCURESTI 2018
Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind cooperarea între Municipiul București și Corul Național de Cameră "Madrigal" în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2395/12.04.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 30/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 306/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere adresa Corului Național de Cameră "Madrigal" nr. 1614236/11.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 821/2014 pentru aprobarea obiectivelor principale și a unor măsuri pentru derularea Programului Național "Cantus Mundi", gestionat de Corul Național de Cameră "Madrigal”;

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național nr. 2725/12.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției publice de concerte Corul Național de Cameră "Madrigal”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Corul Național de Cameră "Madrigal" în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi București 2018, prevăzut în anexa care face parte-integrantă din prezenta hote" a n

Art.2 Se desemnează Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS - să întreprindă toate demersurile în vederea finanțării și realizării proiectului Cantus Mundi București 2018.

Art.3 Se împuternicește directorul Centrului de Proiecte Educaționale și Sportive București - PROEDUS - să semneze, pentru și în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la art. 1.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București -PROEDUS vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa 1VIo^iua. Cjy.M f, vJl. 2.

ACORD DE COOPERARE

Art. 1 PĂRȚILE ACORDULUI

PROEDUS, Splaiul Independentei, nr 2, sector 6, București, reprezentat prin Florin DIACONESCU, Director, denumit în continuare PROEDUS;

Și

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL-MARIN CONSTANTIN” cu sediul în str. Ion Câmpineanu nr. 28, sector 1, București, cod fiscal 6312141, reprezentat prin Emil PANTELIMON, Manager Interimar, denumit în continuare CORUL;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea financiară de către PROEDUS a proiectului CANTUS MUNDI București 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de dezvoltare a intercomunicării și interactivității culturale în rândul populației școlare,

prin intermediul muzicii corale, cu un număr de api bucureșteni.

ART. 3 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚ3.1 Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București - P

a)    să susțină financiar proiectul CANTUS MUNDI București 2018, conform specificațiilor prezentate în Anexa 1- Buget estimativ proiect, în limita sumei de 7.600.000 lei pentru pentru acoperirea unor cheltuieli necesare pentru realizarea activităților specifice proiectului CANTUS MUNDI București 2018, sumele necesare proiectul fiind incluse în bugetul anual al PROEDUS, la proxima rectificare bugetară.

b)    să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale CORULUI.

c)    are dreptul de a efectua vizite de monitorizare a activităților din calendarul proiectului

d)    drepturile PROEDUS se constituie în obligații ale CORULUI, respectiv obligațiille PROEDUS se constituie în drepturi ale CORULUI

3,2 Corul Național de Cameră "Madrigal - Marin Constantin”:

a) să asigure managementul de proiect în ansamblul său, resursa umană angajată în cadrul instituției, materialele proprietatea intelectuală produse de instituție, spațiile de desfășurare a workshop-urilor, repetițiilor și baza materială proprie pentru realizarea activităților specifice proiectului CANTUS MUNDI București 2018 pentru grupul țintă al acestuia, respectiv preșcolarii și elevii bucureșteni;

b) să promoveze PROEDUS și Primăria Municipiului București prin toate mijloacele de care dispune;

c) să asigure bugetul necesar pentru realizarea proiectului menționat la art. 2, mai puțin cheltuielile care, conform anexei 1, revin PROEDUS;

d) să pună la dispoziția PROEpUS programul de desfășurare al proiectului;


e) să ofere reprezentanților să-i informeze oi/d\c&terori


•acces gratuit Ia activitățile organizate în cadrul/prdiectuluî

'    /// OtRECȚlA


icanu


OV\

l!7 CUCTOKA.

Kg UlVATAWlA'^.J, ’A’ti *nJf5lSWl S7e)    să nu întreprindă activități și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii de imagine sau patrimoniale PROEDUS.

f)    să transmită către PROEDUS estimarea cheltuielilor aferente proiectului trimestrial și bugetul detaliat;

g)    CORUL va pune la dispoziția PROEDUS materialele audio, foto și video ce decurg din implementarea proiectului și cesionează în regim de neexclusivitate folosința acestora

h)    să notifice PROEDUS pentru orice modificare a calendarului propus în maximum 24 de ore de la modificare dar nu mai târziu de 48 de ore până la data implementării/desfășurării activității;

i)    să obțină licență pentru comunicarea publică a operelor muzicale și să plătească către organul de gestiune colectivă obligatorie a drepturilor de autor UCMR-ADA remunerațiile stabilite prin lege;

j)    Drepturile CORULUI se constituie în obligații ale PROEDUS, respectiv obligațiille CORULUI se constituie în drepturi ale PROEDUS


ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnam sale de către păfți și încete decembrie 2018

b)    Acordul poate înceta înainte de termen, prin acordul părților.

ART.5 MODALITĂȚI DE DECONT

a)    CORUL va angaja toate cheltuielile menționate în Anexa 1, conform procedurii interne proprii

b)    Procedura de decont va impune următoarele etape:

-    Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului a următoarelor documente: nota justificativă /referat, contract, proces verbal de recepție, factură prestatorului, raportul de activitate și factura CORULUI;

-    Verificarea și certificarea decontului de către Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

-    Aprobarea acestuia de către directorul PROEDUS;

-    Decontare cheltuielilor aprobate de către Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului;

Punerea la dispoziție a extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS;

-    Punerea la dispoziția Comisiei PROEDUS de verificare și certificare a decontului a oricăror alte documente justificative, în baza solicitării scrise a acesteia.

c) Decontarea se face lunar și doar după transmiterea extraselor de cont doveditoare efectuării plăților aprobate de către directorul PROEDUS pentru decontul precedent.

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin le_

b)    Partea care invocă forța majo^fva narifiAa’fcejeilalte părți imposibilitatea de executare în teaSnSSÎdE

3 (zile) de Ia producere^veninjierltlilpk—Z    ZV direcția*

I.Ș CULTURA, ÎNVĂȚĂMÂNT, turism


< /»<!ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă Ia sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul acord a fost incheiat astazi_Ia București, în trei exemplare originale in

limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PROEDUS


PARTENER,

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL”

Director

Florin DIACONESCU


Manager Interimar Emil PANTELIMONAnexa 1 - Buget estimat pentru proiectul CANTUS MUNDI București 2018

Buget estimativ

Cantus Mundi București 2018

Nr.

Crt

Categorie/denumire cheltuieli

U.M.

Nr.

U.M

Val.Tot.

(Lei)

Cheltuieli specifice

1

Chirie Spații - necesară pentru închirierea spațiilor necesare desfășurării evenimentelor

Proiect

1

200000

2

Transport persoane

Proiect

1

400000

3

Cazare

Proiect

1

500000

4

Tipărituri/Promoționale

proiect

1

800000

5

Contracte drepturi de autor și conexe dreptului de autor

Proiect

1

2000000

6

Contracte prestării servicii

Proiect

I

800000

7

Organizare evenimente

Proiect

1

2900000

Total

7600000

PARTENER,

PROEDUS


PARTENER,

CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ "MADRIGAL”

Director

Florin DIACONESCU

Manager Interimar Emil PANTELIMON