Hotărârea nr. 286/2018

HOTARAREnr. 286 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUL DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE SCOLII DE ARTA BUCURESTIH O T Ă RARE

privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4339/1/26.04.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2831/26.04.2018.

Văzând raportul Comisiei de cultură și culte nr. 31/15.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 116/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 307/16.05,2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr, 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordonanței de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (6) lit, a) pct. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama, numărul total de 32 posturi, din care 4 de conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București, conform anexelor nr. 1, nr. 2 șî nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile art. 2 alin.(19), precum și anexele nr. 20 a, și 20 b din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 64/2016, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Școala de Artă București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018


PREȘEDINTE    )INȚĂ,

Marian Ori    ea


05.2018


București, 17.05.2018 Nr. 286'


SECRETAR GfetfSR AL MUNICIPIULUI B0CU Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr, 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel,: 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 17

,!

CZ’—

V
O

—3

z

O

—3

n

>

>

r-

rrs

O

"Z

00

c

—3

z

C

o

2

H

O

m

o

O

z

c

o

m

&

hJ


SERVICIUL

EDUCAȚIE

ARTISTICA


SERVICIUL RESURSE UMANE,SALARIZARE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI ADMINISTRATIV


COMPARTIMENTUL

FINANCIAR-CONTABIL


O

o

z

>

2

r*

oo

m2

>

Z

>

O

m

&

o

o

n


O

o

>

z


-oo

O

O

>

L

>

CTJ

>

>•

co

c

n

c

&

m

-00mivNioido no whojnoo


Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr
ANEXA nr. 2 la H.C.G.M.B. nr....?.^?./.^.^.

STAT DE FUNCȚII AL ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI


Nr.

Cri.

Compartiment

Funcția

Nivel

studii

Grad/

treapta

Profcssionnl

(a)

Nr. post

Anexa la Legea nr.153/2017 in baza căreia se stabilește rcmuncrația/snlariul de bază.

1

2

3

4

6

7

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Managcr(Director)

S

II

1

Anexa III Cap.V Lit.a)

2

Contabil Scf

s

II

1

Anexa III Cap.V Lita)

SERVICIUL EDUCAȚIE ARTISTICA

3

4

Scf serviciu

s

II

1

Anexa VIII Cap.II Lit.B (I) a)

Expeit-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II Lit.B (II)

5

Expert-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II Lit.B (II)

6

Expert-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II Lit.B (II)

7

Expert-consultant

s

IA

1

Anexa VIU Cap.II Lît.B (11)

8

Expert-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II LitB (11)

9

Expert-consullant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II Lit-B (II)

10

Expert-consultant

s

IA

I

Anexa VIII Cap.II Lit.B (II)

11

lExjjert-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II LitB (II)

12

Expert-consultant

s

IA

1

Anexa VIII Cap.II LitB (II)    '

13

Expert-consultant

s

I

1

Anexa VIII Cap.II LiLB (11)

14

Expert-consultant

s

II

1

Anexa VIII Cap.II Lit.B (11)

15

Instructor

M

I

1

Anexa VIII Cap.II LitB (III)

16

Instructor

M

I

1

Anexa VIII Cap.II LitB (III)

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZIȚII PUBLICE

17 | Consilier juridic    [    S    j    IA    f    1    j1    Anexa VIII Cap.II LitB (I) cu b)

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

18

Economist

S

Specialist

IA

1

Anexa VIII Cap.II LitB (I) cu b)

19

Casier

M,G

-

I

Anexa VIII Cap.II Lit.C/ cu b)SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA SI ADMINISTRATIV

20

Sef serviciu

S

11

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B (I) a)

21

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B (I) b)

22

Secretar-dactilograf

M;G

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

23

Administrator

M

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

24

Arhivar

M;G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

25

Magaziner

M;G

I

I

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

26

Informatician

SSD

I

1

Anexa VIII Cap.ll, Lit.B (V)

27

îngrijitor

M/G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

28

îngrijitor

M/G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

29

îngrijitor

M/G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

30

îngrijitor

M/G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

31

Muncitor calificat

M;G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

32

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C cu b)

TOTAL

-

32

Din care: conducere

4NOTNOTĂ:

Anexele la Legea nr. 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcții, precum și celorlalte drepturi salarîale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I “Cheltuieli de personal subdiviziunea “Cheltuieli cu salariile”.

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate și se stabilește de către instituție.

Transformări le/permutările de posturi între compartimente funcționale vor fi aprobate de Primarul General cu respectarea prevederi kl legale în vigoare.

în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziția Primarului General.


REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE AL ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI este un instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, care furnizează servicii publice de cultură și educație permanentă, persoană juridică de drept public, finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI este succesoarea Școlii Populare de Artă București, înființată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.1720/1954.

Art.2. a). Cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI este reglementat, în principal, pe baza următoarelor acte normative;

Ordonanța Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr.442/1994, republicată, privind finanțarea instituțiilor publice de cultură și artă de importanță județeană și ale municipiului București și locale;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor subsecvente acesteia.

b).ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI poate funcționa, în condițiile legii ca instituție gazdă de spectacole și/sau concerte.

Art.3. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI are sediul administrativ în București, str. Cuza Vodă, nr. 100, sector 4, cod de identificare fiscală nr. 4193060, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale instituției.

Art.4. (1) ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (numită în continuare și PMB), în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB și/sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege

(2)    Activitatea ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI este coordonată de Direcția Cultură, învățământ, Turism-PMB, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia, în baza și cu respectarea legislației în vigoare

(3)    în exercitarea atribuțiilor sale, ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI respectă normele, regulamentele și metodologiile în domeniul culturii, al educației permanente și formării profesionale continue de interes comunitar în afara sistemului normal de educație elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor în domeniul culturii.

(4)    Activitatea funcțională și de specialitate a instituției se desfășoară în baza și cu respectarea legislației în vigoare și a prezentului regulament

Art.5. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI poate realiza venituri proprii din următoarele surse: tarife percepute pentru cursurile organizate de instituție și pentru înscrierea la aceste cursuri, tarife pentru eliberarea Diplomei de absolvire a cursurilor ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI. Instituția mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), din onorarii și comisioane provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.


Capitolul II Obiectul de activitah

Art.6.

A)    . Obiectul de activitate al instituției îl reprezintă inițierea și desfășurarea de programe de învățământ în domeniul educației permanente, a formării profesionale continue, așa cum este stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educațional, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2000, cu modificările și completările ulterioare.

B)    . ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI, conform legii, se preocupă permanent de dezvoltarea ofertei educaționale pentru disciplinele pentru care a inițiat și organizat proiecte și programe educaționale în domeniile disciplinelor artistice și a dezvoltării unor abilități privind profesiunile artistice, urmărind:

1.    conservarea, valorificarea, transmiterea și perpetuarea valorilor morale și artistice din patrimoniul cultural național și universal;

2.    stimularea creativității și talentului persoanelor cu abilități deosebite pentru formarea și perfecționarea în meserii și profesiuni artistice ;

3.    cultivarea valorilor și autenticității creației naționale contemporane și artei interpretative neprofes ion iste în toate genurile artistice - muzică, coregrafie, teatru etc.;

4.    inițierea, dezvoltarea și intensificarea schimburilor culturale pe plan local, național și internațional;

5.    promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei, precum și a creației populare contemporane;

C). în scopul realizării obiectivelor sale, ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI organizează și desfășoară activități de tipul:

1.    servicii culturale suplimentare prin intermediul cărora sunt valorificate rezultatele programelor de educație oferite: audiții, înregistrări, organizări de evenimente și de spectacole în colaborare cu instituțiile municipale de cultură;

2.    programe educaționale noi care să formeze specialiști în raport cu nevoile nou apărute în cadrul instituțiilor de profil pentru specializări artistice specifice;

3.    activități cultural-artistice (spectacole, expoziții, tabere de creație, schimburi culturale etc.);

4.    înființarea de structuri artistice cu absolvenți ai cursurilor organizate de școală care să inițieze, organizeze sau să participe la concursuri și festivaluri județene, interjudețene, naționale și internaționale;

5.    organizarea și dezvoltarea de programe și proiecte culturale asumate prin strategiile culturale stabilite prin norme locale: dispoziții ale Primarului General sau hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București;

6.    cursuri și programe educaționale de perfecționare a unor abilități în domeniul:

a)    muzicii vocale (canto-muzică ușoară, canto-muzică populară, canto - muzică clasică) -cursantul urmează a fi pregătit pentru a poseda un repertoriu cât mai bogat și variat, pentru a avea o tehnică vocală cât mai bună și cunoștințe generale de teoria muzicii (note muzicale, solfegii etc.);

b)    muzicii instrumentale (pian, orgă electronică, acordeon, chitară, percuție etc.) -cursantul urmează a fi pregătit pentru a avea cunoștințe teoretice muzicale și un repertoriu cât mai vast;

c)    improvizației jazz - cursantul urmează a studia, în funcție de alegerea făcută, tehnicile specifice acestui gen muzical, vocale și/sau tehnici instrumentale;

d)    artelor plastice (pictură, grafică, design vestimentar, iconografie etc);

e)    teatrului - cursantul urmează a învăța tehnici de respirație, mișcare scenică, arta actorului, improvizație-actorie etc.

f)    coregrafiei (dans clasic, dans modern)

g)    artei fotografice

7.    cursuri de perfecționare cu durata de 1-2 ani, în funcție de disciplină, la care se pot înscrie absolvenții săi sau ai altor instituții cu profil similar și programe de studiu compatibile,

8.    ședințe metodice, pe specialități artistice;

9.    expoziții, spectacole, audiții;


D). Cursurile se desfășoară pe structura anului școlar universitar, respectiv 01 anul următor, fiind împărțit în 2 semestre ( 01 octombrie - 30 ianuarie semestrul I, 1 feî semestrul II);

F). Durata cursurilor este următoarea:

a)    - 3 ani de studiu pentru disciplinele: canto-muzică ușoară, canto-muzică populară, canto-muzică clasică, pian, chitară, orgă electronică, acordeon, pictură, improvizație jazz, percuție;

b)    - 2 ani de studiu pentru disciplinele: decorațiuni interioare, design vestimentar, actorie, coregrafie, iconografie, grafică;

c)    -1 an de studiu ta pentru disciplina artă fotografică.

G)    . Structura disciplinelor, materialele {suporturile de curs) șt dotările necesare susținerii cursurilor, ca și durata acestora, pot fi modificate în funcție de obiectivele instituției și de dinamica cerințelor educaționale pentru fiecare domeniu în parte;

H)    , ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI colaborează cu diverse instituții de spectacole și concerte pentru organizarea unor cursuri periodice de formare a personalului de specialitate necesar desfășurării activităților artistice în cadrul acestor instituții (ex: arta machiajului, design lumini, peruchieri, etc).


I)    . Cursurile organizate de instituție sunt finalizate cu susținerea unor examene de absolvire, a căror promovare este încheiată cu eliberarea Diplomei de absolvire a ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI, conform legislației de speță in vigoare.

J)    . în funcție de cererile adresate de cursanți sau de nevoile stabilite de conducere, ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI își poate prelungi activitatea educațională și pe timpul vacanțelor organizând cursuri de vară cu durata de 1-3 luni, la care sunt invitate să participe, în calitate de formatori - coordonatori, personalități din domeniul vieții artistice și culturale românești.

K)    . Pentru cursanții și absolvenții ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI se organizează spectacole, și evenimente culturale și artistice în vederea promovării talentelor formate în cadrul cursurilor instituției. Acestea se pot desfășura în cadrul unor-evenimente deja consacrate la nivel regional și național (festivaluri naționale de muzică ușoară, festivaluri naționale și regionale de folclor) sau pot fi inițiate de Școala de Artă București.

L)    , Procesul educațional desfășurat în cadrul ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI se poate constitui ca un nivel intermediar de pregătire pentru cursanții care se pregătesc pentru promovarea examenelor de admitere din cadrul instituțiilor de învățământ superior de profil: UNATC, Conservatorul de muzică, Facultatea de Arte Plastice, etc.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art.7. Structura organizatorică a ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI, fundamentată la propunerea managerului (director), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art.8. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI are următoarea structură organizatorică:

A.    CONDUCEREA INSTITUȚIEI Conducerea executivă:

Manager(director).

Contabil - Șef;

Șef Serviciu Educație Artistică;

Șef Serviciu Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate in Muncă și Administrativ

B.    Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul în activitatea sa Consiliul Administrativ

Consiliul Artistic


Art.9, în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul ȘCOLII DE ARTĂ

BUCUREȘTI au următoarele competente și atribuții:

a)    in activitatea de specialitate:

1 organizează cursuri și programe educaționale de perfecționare a unor abilități în domeniul muzicii vocale, instrumentale, improvizației jazz, artelor plastice, teatrului, coregrafiei, artei fotografice;

2.    se preocupă de îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice si dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative de însușire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate:

3.    organizează servicii culturale suplimentare care să valorifice rezultatul programelor educaționale oferite de școală: audiții, înregistrări de spectacole organizate in colaborare cu instituțiile municipale de cultură;

4.    se preocupă de asigurarea unei bune mediatizări a programelor educaționale existente și asimilarea celor noi în programele de popularizare ale ofertelor Școlii de Artă București;

5.    organizează spectacole și evenimente culturale și artistice în vederea promovării talentelor formate în cadrul cursurilor școlii. Acestea se pot desfășura în colaborare cu evenimente deja consacrate de nivel regional și național (festivaluri naționale de muzică ușoară, festivaluri naționale și regionale de folclor) sau pot fi inițiate de Școala de Artă București;

6.    pe timpul vacanțelor poate organiza cursuri de vară cu durata de 1-3 luni la care sunt invitate să participe, în calitate de formatori -coordonatori, personalități din domeniul vieții artistice și culturale românești.

7.    eliberează diplome de absolvire a cursurilor, cu respectarea legislației în vigoare;

8 organizează spectacole, expoziții și alte manifestări artistice;

9. inițiază și dezvoltă relații de colaborare cu diverse instituții de profil din țară și străinătate;

b)    în activitatea funcțională:

1.    asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

2.    întocmește propuneri pentru bugetul anual, iar, după aprobarea acestuia în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz:

3.    face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

4.    întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

5.    asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spatiile deținute, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, cu informarea Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

6.    informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

7.    desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Muniopiului București sau ale Primarului General

8.    întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora,

la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului etc.). r /    /
CONFORM CU ORIGINALUL


Capitolul V

Atribuțiile și competențele conducerii executive, ale Organismelor colegiale deliberative și consultative

A. Conducerea executiva


Art.10. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

B. Organismele colegiale deliberative și consultative:

Consiliul Administrativ

Art.11. Consiliul Administrativ este un organism deliberativ, numit prin decizia managerului(director) al instituției, având următoarea componentă:

a)    managerul (director)- președintele Consiliului Administrativ;

b)    contabilul șef;

c)    consilierul juridic;

d)    reprezentant al

e)    în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

f)    reprezentantul salariaților;

g)    secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ, prin rotație, din rândul membrilor Consiliului Administrativ;

Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.12. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

a)    dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire proiectele culturale și activitățile cultural-artistice ale instituției;

b)    dezbate execuția bugetului de venituri și cheltuieli în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

c)    dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării activității curente a instituției.;

d)    dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă,

e)    analizează și propune spre adoptare utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea instituției, sume gestionate în regim extrabugetar;

f)    dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

g)    propune modalitatea de stabilire a tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de instituție, pe care o transmite Direcției Cultură, învățământ. Turism - PMB pentru a fi materializată în proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

- analizează și adoptă oferta anuală de cursuri;

h)    dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și a funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

i)    stabilește acordarea unor drepturi salariate pentru personalul angajat în condițiile legii, în limita bugetului aprobat (sporuri în afara salariului de bază etc.);

j)    analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului(director), proiectele de hotărâri elaborate la nivelul instituției.

Art. 13. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art. 14. Dezbaterile Consiliului Administrativ se concretizează în hotărâri și/sau procese-verbale de ședință conținând propuneri și concluzii care se adoptă cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 15. a).Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
b)    .Specialiștii din cadrul instituției Invitați la dezbateri (in funcție de ordine; observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot

c)    . Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este managerului(director). Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod managerul(director) al instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului Consiliului Administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

d)    . Hotărârile se aprobă cu majoritatea voturilor.

h). Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal întocmit de secretarul ședinței, într-un registru special.

Art. 16. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

Consiliul Artistic

Art.17. Consiliu artistic este un organism colegial cu rol consultativ, în domeniul organizării serviciilor și activităților culturale, constituit prin decizie a managerului(director).

Art.18. Consiliul Artistic are în componență 5 membri, aprobat conform legii, constituit din personalități culturale din instituție și din afara acesteia:

Art.19. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

a)    constituirea de ansambluri și formații artistice ale Școlii de Artă București;

b)    organizarea de spectacole, expoziții și alte manifestări artistice;

c)    inițierea și dezvoltarea unor relații de colaborare cu diverse instituții de profil din țară și străinătate;

d)    stabilirea unor direcții de dezvoltare pe linie artistică a Școlii de Artă București;

e)    dezbaterea proiectelor culturale, a activităților artistice din domeniul de activitate specific;

f)    dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

g)    dezbaterea altor probleme de ordin artistic, respectiv din activitatea de specialitate ce se impun a fi rezolvate;

h)    analiza de proiecte de hotărâri elaborate la nivelul instituției, pe care le înaintează, după avizare, Consiliului Administrativ, pentru analiză și aprobare;

Art.20. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.

Art.21. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului(director) sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, creatori, etc

Art.22. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

Capitolul VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile

conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale ale ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI

Art.23. (1) Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților

(2) Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare,

Art.24. Principalele atribuții ale managerului (director) și contabilului șef, sunt:

(1) MANAGERUL (DIRECTOR)

Managerul(director) numit în urma câștigării concursului de management, este conducătorul instituție;, cu care Primarul General încheie contract de management, în condițiile legii.

Managerul(director), asigură conducerea instituției, coordonează derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, potrivit termenilor și condițiilor acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

a) utilizează creditele bugetare repartizate numat-peetru^reafepotrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat și în condiții!e\ara^ilită'''prin,'Wpozițiile

legale coroborate cu prevederile contractului de management încheiat, fiind ori


In acest sens, răspunde de:    ^5=^

t.urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

2.    adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

3.    angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor programate;

4.    integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

5.    organizarea ș ținerea la zi a contabilității și prezentarea ia termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

6.    organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

7    organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

8    organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

9    elaborează și fundamentează împreună cu contabilul șef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre dezbatere și avizare compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar Contabilitate, Buget; Direcția Cultură, învățământ. Turism ) și spre aprobare autorităților locale;

b)    angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile împreună cu contabilul șef, având în vedere încadrarea în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat

c)    reprezintă instituția în raporturile cu terții,

d)    încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

e)    numește prin decizie, componența Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

f)    în cadrul Consiliului Administrativ, în calitate de Președinte, propune măsuri de rezolvare a problemelor semnalate de membrii Consiliului;

g)    asigură configurarea proiectelor desfășurate, în acord cu prevederile contractului de management;

h)    analizează și propune prețurile sau tarifele pentru activitățile specifice desfășurate în instituție;

i)    asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite cursanților, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

j)    fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare conform legislației în vigoare;

k)    aprobă Regulamentul intern al instituției;

l)    se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente și servicii, prin intermediul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice împuternicit în acest sens;

m)    distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

n)    stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității instituției;

o)    are calitatea de angajator pentru personalul instituției în acest sens:

1 selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

2.    negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

3.    dispune încadrarea, detașarea delegarea personalului instituției, în condițiile legii,

4.    încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, precum și contracte încheiate potrivit Codului civil și contracte privind dreptul de autor și drepturile conexe, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de un an durata contractului de management;

5.    analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;

6.    analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii,

7 în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a perj
8. dispune efectuarea evaluărilor anuale


9. evaluează performanțele profesionale subordine directă, aprobă fișa postuiu?"individuale ale întregului personal angajat în instituție;

10.    decide, în condițiile legii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului de specialitate din instituție, urmare evaluării, precum și alte măsuri legale ce se impun;

11.    coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară;

aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (expoziții, festivaluri, etc.), cu avizul Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB;

răspunde de organizarea activității de eliberare a adeverințelor de cursant, a diplomelor de absolvire a Școlii de Artă București;

răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

răspunde de organizarea activității de audit public intern; răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor; răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

aprobă componența comisiilor interne: de inventariere, de casare, etc.

inițiază contacte cu alte instituții de profil din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură. învățământ, Turism - PMB; reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și străinătate precum si aderarea la organisme de profil interne și internaționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General.

în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției, cc) Managerul (director) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate.

dd)in perioada absentării din instituție a managerului (director) atribuțiile postului sunt preluate de o persoană desemnată de managerul(director) în exercițiu sau de o persoană numită de Primarul General, în condițiile legii, după caz.

ee) Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și spre știință, Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

ff) în situația în care contractul de management încetează, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

gg) Managerul(director) conduce și coordonează: Serviciul Educație Artistică, Serviciul Resurse Umane. Sănătate și Securitate în Muncă și Administrativ și Compartimentul Juridic, Achiziții Publice


P)


q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)


y)


aa)


bb)


(2) CONTABIL ȘEF


1.

2.

3.


Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

Elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât in contabilitate, în execuție,


cât și


Poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii. în urma desemnării prin decizie de către managerul(director) al instituției;

Organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului;Asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției ecuperare a pagubelor aduse acestuia;CV

7.    Planifică și elaborează monitorizarea execuției

8.    întocmește lunar contul lunii curente către compartimentele de resort din P.M.B. (Direcția Financiar Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism);

9.    Coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

10.    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General {Direcția Financiar Contabilitate, Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB);

11.    Organizează și răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor aparținând instituției, în conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

12.    întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

13.    Avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau în colectiv a acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către alți salariați a gestiunilor;

14.    Răspunde de plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

15.    Răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice aflate la dispoziția instituției;

16.    Răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

17.    Elaborează, după caz, documentația economică necesară desfășurării deplasărilor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă, după caz);

18.    Repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale instituției și creditele bugetare deschise;

19.    Verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje, mijloace fixe, etc.;

20.    Verifică actele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

21.    Solicită compartimentelor instituției documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

22.    Răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea instituției;

23.    Urmărește operațiunile de plăti până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora in termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale:

24.    Urmărește debitele instituției și răspunde de înștiințarea conducerii privind situația acestora;

25.    Urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

26.    Centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale;

27.    Răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații,

28.    Coordonează declasarea disponibilizarea transmiterea fără plată, valorificarea și clasarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

29.    Răspunde de buna desfășurare a activității administrative a instituției;

30.    Este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate

31.    Contabilul șef are în subordine Compartimentul Financiar-Contabil Serviciul educație artistică

Art.25. Personalul din acest serviciu participă la procesul educațional care se desfășoară în cadrul ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI. Atribuțiile personalului din cadrul acestui serviciu sunt următoarele;

a)    propune proiecte culturale și activități artistice din domeniul specific de activitate care urmează a se desfășura în cadrul instituției, inclusiv cele care se înscriu în evenimente sau programe culturale ample organizate sub patronajul Primăriei Municipiului București;

b)    propune și organizează activități culturale de stimu'are și exprimare a valorii spiritualității naționale, promovarea de prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului, pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

c)    organizează și alte manifestări artistice de profil (spectacole, audiții, expoziții etc.)

d)    întocmește anual oferta de cursuri a Școlii de Artă București, pe care o prezintă spre analiză și

i, în conformitate cu prevederile bugetului de venitu bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite; de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmitem^SPmefe 5 zile alee)    stabilește conținutul cursurilor, necesarul și catitat&a rintflataAi a materialMo^losife .jn^i cesul însușirii cunoștințelor și abilităților din cadrul cursurilor;

f)    organizează și coordonează desfășurarea concursurilor de admitere la cursurîîS^SSaffizate;

g)    se preocupă de îmbunătățirea metodelor clasice de predare a disciplinelor artistice si dezvoltarea unor metode noi, moderne, alternative de însușire și perfecționare a abilităților dobândite la programele educaționale frecventate;

h)    organizează servicii culturale suplimentare care să valorifice rezultatul programelor educaționale oferite de școală: audiții, înregistrări de spectacole organizate în colaborare cu instituțiile municipale de cultură;

i)    se preocupă de asigurarea unei bune mediatizări a programelor educaționale existente și asimilarea celor noi în programele de popularizare ale ofertelor Școlii de Artă București;

j)    propune elemente noi în vederea dezvoltării bazei materiale pentru susținerea unor programe educaționale moderne și alternative;

k)    se preocupă de creșterea calității muncii desfășurate de formatorii și personalul care participă la actul educativ prin propunerile pe care le face conducerii instituției de a atrage în cadrul programelor și proiectelor proprii artiști și personalități consacrate din viața artistică românească;

l)    se preocupă de asigurarea unui număr corespunzător de formatori în raport cu numărul de cursanți, potrivit criteriilor specifice de desfășurare a procesului educațional;

m)    propune și organizează strategii eficiente pentru activitățile promoționale și de publicitate ale programelor educaționale oferite de instituție;

n)    propune conducerii implementarea de programe educaționale noi în raport cu cerințele pentru specializările artistice din instituțiile de profil;

o)    experții-consultanți, coordonatori de programe, desfășoară nemijlocit activitatea de predare a cursurilor.

Compartiment Juridic, Achiziții Publice

Art.26. a). Atribuții în domeniul achizițiilor publice:

1.    Elaborarea programului anual de achiziții, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de Compartimentul Financiar-Contabil, cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori, pe care îl transmite spre aprobare managerului (director) și, ulterior, îl înaintează spre știință Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

2.    Transmiterea spre aprobarea managerului (director) și înaintarea, spre știință, Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB a oricărei modificări intervenite în programul anual al achizițiilor publice;

3.    Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV.

4.    Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat, precum și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

5.    Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

6.    Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

7.    întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

8.    întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică dacă este cazul;

9.    întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

10.    Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora, conform prevederilor legale;

11.    înaintarea de propuneri către managerul(director) al instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării spre atribuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte în mod obligatoriu;

12.    înaintarea de propuneri și fundamentarea necesității cooptării unor experți din afara instituției șî

c, c


DIHICTi, ASIir, N,


14.    Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborarea" documer contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții, a documeP baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

15.    înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță penTrCnelaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

16.    întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

17.    Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

18.    Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

19.    întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

20.    Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

21.    Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

22.    Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

23.    încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

24.    îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și de transmitere, conform prevederilor legale, către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;

25.    Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

26.    Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

27.    Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;

28.    întocmirea formelor legale, conform dispozițiilor în vigoare, pentru predarea la magazie a bunurilor și materialelor achiziționate.

b). Atribuțiile în domeniul juridic:

1.    reprezintă interesele instituției în fața instanțelor judecătorești, a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a notariatelor de stat, precum și în raporturile cu persoanele juridice și persoanele fizice, pe baza delegației date de conducerea instituției;

2.    ia măsuri pentru realizarea creanțelor, prin obținerea titlurilor executorii și sprijinirea în executarea acestora;

3.    ia măsuri de respectare a dispozițiilor legale cu privire la apărarea și conservarea patrimoniului Școlii de Artă București a drepturilor și intereselor legitime ale personalului, analizând cauzele care generează infracțiuni și litigii;

4.    avizează asupra legalității contractele economice, contractele de muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziile de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic precum și asupra legalității oricăror măsuri care sunt în măsură să angajeze răspunderea patrimonială a instituției, ori sâ aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului;

5.    întocmește sau avizează proiecte de decizii ale conducătorului instituției, regulamente, ordine și instrucțiuni, precum și orice acte cu caracter normativ, care sunt în legătură cu atribuțiile și activitatea instituției;

6.    ține evidența actelor normative și asigură aducerea la cunoștința salariaților a actelor normative cu implicați1 asupra activității instituției;

7.    informează petiționarii despre problemele care depășesc competența instituției și care au fost trimise forurilor superioare spre rezolvare;


Art.27. Compartiment Financiar - Contabil. Atribuțiile Compartimei

1.    Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

2.    Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

3.    întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu cerințele direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

4.    Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

5.    Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

6.    întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

7.    Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

8.    Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-financiare;

9.    la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

10.    Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

11.    Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

12.    Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

13.    Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

14.    Răspunde de asigurarea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

15.    Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

16.    Răspunde de transmiterea spre avizare la direcția de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar Contabilitate, Buget) a listei de investiții detaliate,

17.    Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

18.    Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

19.    Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

20.    Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații; bilanțul contabil raportul explicativ;

21.    Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

22.    Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

23.    întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

24.    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar-contabil;

25.    Asigură evidența obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea acestora;

26.    întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare disponibilizare transmitere fără plată, valorificare și clasare a bunurilor aparținând instituției;

27.    îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

28.    întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

29.    întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pei12
30.

31.

32.


33.

34.

35.


Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organe^

CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, etc.);

Întocmește declarațiile fiscale, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelofl Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996, pentru anul anterior; Asigură arhivarea documentelor legate de activitatea funcțională și/sau de specialitate a instituției, conform normelor legate aplicabile.

Art.28. Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă si Administrativ

a). Este o structură funcțională condusă de un șef de serviciu care asigură conducerea și coordonarea serviciului având următoarele atribuții:

1.    Coordonează și răspunde de activitățile administrative, precum și de activitățile de resurse umane, salarizare si sănătate și securitate în muncă din cadrul instituției;

2.    întocmește devizele estimative ale proiectelor culturale ale instituției și urmărește producția acestora în conformitate cu devizul estimativ;

3.    Evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții anual și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

4.    Răspunde de coordonarea activității personalului din subordine;

5.    Avizează planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

6.    Supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești;

7.    Verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

8.    Dispune și verifică realizarea în condițiile legii a activității de transport auto și de inventariere și conservare a patrimoniului;

9.    Dispune și verifică întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și răspunde de obținerea autorizațiilor respective;

10. Propune conducerii instituției reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor, în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare și în colaborare cu Compartimentul Financiar-Contabil;

10.    Răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai;

11.    Urmărește ca toate materialele necesare producției proiectelor să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile;

b). Personalul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în Muncă si Administrativ are

următoarele atribuții:

b')Pe linie de resurse umane-salarizare, personalul din cadrul acestui serviciu răspunde de:


3.

4.

5.


întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

Elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu șefii de servicii și compartimente) conform prevederilor legale în vigoare;

întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

Fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului instituției;

întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de servicii și compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare managerului (director), în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale personalului,

Elaborarea propunerilor statelor de funcții anuale în conformitate cu organigrama și numărul de posturi alocate și supunerea lor spre aprobare în condițiile legii;

Elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legislație (indexări, majorări, promovări, etc


8. întocmirea si eliberarea documentelor


9.

10. 11.

12.


13.


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.Prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;

Evidența și arhivarea deciziilor managerului (director) al instituției, dispozițiilor Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI; întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Generală Dezvoltare și Investiții - Direcția Cultură, învățământ, Turism -PMB, etc);

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare, nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

Vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;

Eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

Programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

Colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției;

Redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

Asigură elaborarea și redactarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale și supunea acestuia spre aprobarea managerului (director); Stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade, trepte profesionale si/sau categorii, împreună cu serviciile de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate; Stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariale și celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

Redactarea deciziilor emise de managerul (director) al instituției pentru relațiile de muncă din instituție. Execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare


b2)Pe linie de securitate și sănătate în muncă, răspunde de:

1.    Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție precum și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților).

2.    întocmirea, împreună cu celelalte compartimente si servicii din cadrul instituției, a programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

3.    Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

4.    Analizarea și cercetarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora:

5.    Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate:

6.    Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalul instituției;

7.    Coordonarea activității de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

8.    Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncâ/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

9.    Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție.

10.    Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă,

11.    Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului:

12.    întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

13.    Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;

14.    Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare

15.    Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor,

16.    Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;


18. In Regulamentul Intern al ȘCOLII DE ARTA BUCUREȘTI vor fi cortrcinTîale activitățile de protecție, pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de acti desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze


bs).Pe linie de administrativ:

1.    Execută lucrările de întreținere curentă {zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie, etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

2.    Organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

3.    întocmește planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative, în baza necesarului lunar comunicat de celelalte compartimente, a bugetului aprobat și a planului anual de achiziții;

4 Efectuează manipulări de mobilier, în funcție de necesități;

5.    Intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

6.    Răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;

7    Răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din dotare;

8    întocmește documentațiile pentru diversele autorizații de funcționare ale instituției, la solicitarea șefului Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Sănătate și Securitate în muncă și Administrativ;

9    înaintează spre aprobare șefului Serviciului Resurse Umane. Salarizare, Sănătate și Securitate în muncă și Administrativ,propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare.


Capitolul VII

Patrimoniul ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI

Art.29. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale.

Art.30. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI are în administrare clădirea situată în strada Cuza Vodă, nr 100,sector 4, București.

Art.31. Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București conform legii, iar bunurile mobile din dotarea instituției {mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București; Art.32. Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură. învățământ. Turism - PMB, spre luare la cunoștință introducere în baza de date a direcției și realizare a inventarului Municipiului București

Art.33. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa

Art.34. Patrimoniul ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI este alcătuit din drepturile și obligațiile asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului, pe care le administrează în condițiile legii.

Art.35. Patrimoniul ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, sponsorizări precum și prin preluarea, în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții ale administrației publice centrale sau locale, a unor persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate.

Art.36. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să întreprindă și să aplice măsurile de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora


Capitolul VIII

Buget, relații financiare


Art.37. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI este o instituție publică de cultură finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din următoarele surse: tarife percepute pentru cursurile organizate de instituție și pentru înscrierea la aceste cursuri, tarife peptxp eliberarea Diplomei de absolvire a cursurilor ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI. Instituția mai poate
15

obține venituri din închirierea temporară a unor spatii, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe), din onorarii și comisioane provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Art.39. Bugetul de venituri și cheltuieli al ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.40. Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către manager, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

Art.41. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IX Dispoziții finale

Art.42. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI se încadrează în categoria așezămintelor culturale.

Art.43. Parte din activitățile ȘCOLII DE ARTĂ BUCUREȘTI pot fi asigurate cu servicii externalizate, în condițiile legii, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Art.44. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, cu consultarea Direcției Cultură, învățământ,Turism - PMB. Art.45. ȘCOALA DE ARTĂ BUCUREȘTI utilizează siglă proprie.

Art.46. Anual, managerul (director) întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, pe care îl transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

Art.47. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Art.48. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.
!6