Hotărârea nr. 287/2018

HOTARAREnr. 287 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL BIBLIOTECII METROPOLITANE BUCURESTI-IToTTRTRT---

privind aprobarea Statului de funcții al Bibliotecii Metropolitane București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 4015/1/25.04.2018 și Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2787/25.04.2018.

Văzând raportul Comisiei de cultură și culte nr. 32/15.05.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 117/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 308/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

• Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Statul de funcții al Bibliotecii Metropolitane București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile din art. 1 referitoare la statul de funcții al Bibliotecii Metropolitane București, precum și anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 193/28.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Biblioteca Metropolitană București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ, Marian rlanqo Culea8-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.. 021305 55 00; www.pmb.ro

Anexa 1BIBLIOTECA METROPOLITANĂ BUCUREȘTI Str Tache lonescu nr 4 sector 1, BucurețtCONFORM CU ORIGINALUL

STAT DE FU


INCTII AL BIBLIOTECII METROF OLITAN*V, x 7
Nr.

Cri.

Funcție de execuție

Funcție de conducere

Nivel de studii

profesionala

Număr

posțuri

Anexa ia Legea 153/2017

In baia careia se

stabilește remunerația/salariul de bata

CONDUCEREA INSTITUȚIEI

1

Manager (Director generat)

S

II

1

Anexa III Cap.ll. II, a)

2

Director (de specialitate)

S

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

3

Director (economic)

s

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

4

Contabil Sel

s

II

1

Anexa III Cap.ll, II, a)

COMPARTIMENTUL AUDIT

5

Auditor

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lil.B, 1, b)

6

Auditor

s

1

1

Anexa VIII Cap 11 Lit.B. 1, b)

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

7

Economisi

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll LitB. 1. b)

8

Consilier juridic

s

IA

1

Anexa VIII Cap.ll Lil.B. 1, b)

9

Magaziner

M:G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)

COMPARTIMENTUL SECURITATE Șl SANATATE IN MUNCA. PREVENIREA Șl STINGEREA INCENDIILOR. SITUAȚII DE URGENȚA

10

Relerent

M

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit B, 1, b)

11

Pompier

M.G

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)

SERVICIUL RESURSE UMANE JURIDIC.FORMARE PROFESIONALA

12 |    |Se( serviciu    |    S    ,    II    I    1 I    Anexa VIII Cap II Lit.B. 1. a)

COMPARTIMENTUL JURIDIC. CONTENCIOS

13 |ConsiIier Juridic    |    |    S    |    I    |    1    |    Anexa VIII Cap.ll LitB. I, b)

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, SALARIZARE

14

Inspector de specialitate

S

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B. 1, b)

15

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.B. 1, b)

16

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit B, 1, b)

17

Inspector de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit B, 1, b)

BIROUL FORMARE PROFESIONALA. METODOLOGIC

18

Sel birou

s

II

1

Anexa IJ Cap II, II, a)

19

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa HI Cap li, II, b)

20

B bliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II II. bl

21

B bliotecar

s

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b}

22

B bliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II, II. b)

23

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap 1II, b)

SERVICIUL COMUNICARE

24 ,    |Sefservcu    |    S    |    II    |    1    |    Anexa III Cap il, II, a|

COMPARTIMENT COMUNICARE

25

Relerent de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap II Lit B, 1. b)

26

Referent de specia tato

s

1

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, 1, b)

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT REGISTRATURA. ARHIVA

27

B bliotecar - arhivist

s

IA

1

Anexa III Cap.ll, II, bj

26

Relerent de specialitate

s

1

1

Anexa VIII Cap II Lit B, 1, b)

29

Referent de specia tate

s

1

1

Anexa VIII Cap II Lit.B, 1, b)

30

Curier

MG

-

1

Anexa VIII Cap.ll LilC. b)

COMPART MENTUL MARKETING COORDONARE SI DEZVOLTARE PROIECTE

31

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

32

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

33

Bibliotecar

s

II

1

Anexa î 11 Cap II, 11, b)

SERVICIUL DEZVOLTAREA Șl EVIDENȚA COLECȚIILOR

34

Sef serviciu

s

II

1

Anexa III Cap 1, II, a)

35

Bib iotecar

s

IA

1

Anexa IU Cap li, II. b)

36

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

37

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II II, b|

38

Bib'iolecar

s

II

1

Anexa III Cap.ll, 11, b)

39

Bib iotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, 11, b)

40

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap 11, 11, b)

41

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap.ll, II, b}-

42

Bibliotecar

M

1

1

Anexa 1 Cap IJ, II, b)

43 (Bibliotecar    |    (    M    |    IA    |    1    |    Anexa III Cap ii Jl, bj

SERVICIUL CATALOGARE. CLASIFICARE. INDEXARE

44

Sef serviciu

S

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

45

Bibliotecar

S

I

1

Anexa III Cap ii, II, b)

46

Bibliotecar

S

I

1

Anexa lllCap.lt, II, b)

47

Bibliotecar

S

f

1

Anexa III Cap.II. II, b)

43

Bibliotecar

S

II

1

Anexa II! Cap II, H. b)

49

Bibliotecar

S

• II

1

Anexa III Cap II, II. b)

50

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.II, II, b)

51

Bibliotecar

S

II

1

Anexa III Cap II, II, bj

SERVICIUL PREZERVARE CONSERVARE. COMUNICARE SI VALORIZARE COLECȚII SPECIALE Șl DE PATRIMONIU. DEPOZITUL LEGAL LOCAL

52

Sef serviciu

S

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

53

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II. b)

54

Conservator

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

55

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap.II, II, b}

56

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, îl, b)

57

Bibliotecar

s

tt

1

Anexa III Cap II, II, b)

COMPARTIMENT INFORMARE BIBLIOGRAFICA

50

Bibliograf

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

59

Bibliograf

s

IA

1

Anexa III Cap.II, 11, b)

60

Bibliograf

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

SERVICIU FILIALE SECTOR 1

61

Sef serviciu

s

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

62

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

63

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.II, li. b)

64

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

65

Bibliotecar

s

II

1

Anexa II! Cap II, II, b)

66

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.11, îl. b|

67

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.II, îl, b)

68

Bibliotecar    .    —I

M

II

1

Anexa Hi Cap II, îl, b)

69

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, bl

70

Bibliotecar    LrnwrnrîW

l CU ORIGINALUL

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

71

Bibliotecar    fCOHlUUft

s

II

1

Anexa III Cap IIII b)

72

Bibliotecar

II

1

Anexa III Cap.II, II, b)

73

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II. II, b)

74

Bibliotecar    x

s

II

1

Anexa III Cap.II, II, b}

75

Bibliotecar    //£

M

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

76

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa 1,1 Cap II, „, b)

77

Bibliotecar    j

s

1

1

Anexa III Cap II, II. b|

78

Bibliotecar    |

E «

**

s

II

1

Anexa II, Cap.II, II, b)

79

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

80

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

81

Bibliotecar

M

II

1

Anexalll Cap II. II. b)

82

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap II, II. b)

83

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

SERVICIU FILILAE SECTOR 2-6

84 |    |Sef serviciu    |    S    |    11    |    1    ,    Anexa III Cap II, II. a)

BIROU FILIALE SECTOR 2

85

Sef birou

S

II

1

Anexa III Cap.II, II, a)

86

Bibliotecar

s

II

1

Anexa 111 Cap.II, 11, b)

87

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, bl

88

Bibliotecar

M

II

1

Anexa „1 Cap II, II. b)

89

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II, 11, bj

90

Bibliotecar

s

II

1

Anexa 1,1 CapII, II, b)

91

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

92

Bibliotecar

s

II

1

Anexalll Cap II, II, b)

93

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

94

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.II, II, b)

95

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

96

Bibliotecar

s

II

1

Anexa II, Cap.ll, II, b)

BIROU FILIALE SECTOR 3

97

Sef birou

s

II

1

Anexa II, Cap II, II, a)

98

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

99

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap II, II, b)

100

Bibliotecar

s

1!

1

Anexa III Cap.II, II, b)

101

Bibliotecar

M

1

1

Anexa II, Cap II, II, b)

102

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II, b|

103

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.II, II, b)

104

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.II, II, b)

105

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap.II, II, b)

106

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap.II, II, b)

BIROU FILIALE SECTOR 4    /^\

107

Sef birou

S

ii

1

Anexa III Cap.ll, II, a)

108

Bibliotecar

S

ii

1

Anexa III Cap.II, II, b)

109

Bibliotecar

S

II

1

Anexa iii Cap II. II, b)

110

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.II, II, b)

111

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

112

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa II! Cap II, II, b)

113

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap.II, II, b)

114

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II. II, b)

115

Bibliotecar

M

IA

1

Anexa III Cap.ll, II, b)

BIROU FILIALE SECOTR 5

116

Sef birou

s

II

1

Anexa III Cap II, II, a)

117

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

118

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

119

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

120

Bibliotecar

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

121

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

122

Bibliotecar

SSD

1

1

Anexa III Cap II, II. b)

BIROU FILIALE SECTOR 6

123

Sef birou

S

tl

1

Anexa III Cap II, II, a)

124

Bibliotecar

M

II

1

Anexa III Cap.II, II, b)

125

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa III Cap.lt, II, b)

126

B.bltolecar

s

1

1

Anexa III Cap.U, II, b)

127

Bibliotecar

M

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

128

Bibliotecar

M

IA

1

Anexa III Capii. II, b)

129

Bibliotecar

S

1

1

Anexa III Cap.il, II, b)

130

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

131

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap li, II, b)

132

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap.11, II, b)

133

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Capii, II, b)

INSTITUTUL MIRCEA EL1ADE

134

|Sef serviciu

II

1

Anexa III Cap II, II. a)

COMPARTIMENTUL DE STUDII ORtENTALE.CERCETARE

135

Cercetător științific

s

-

1

Anexa 1 Capi! Lit.b)

136

Cercetător științific

s

-

1

Anexa 1 Cap 11 Lit.b)

137

Cercetător științific

s

-

1

Anexa 1 Cap II Lit.b)

138

Asistent dc cercetare științifica

s

-

1

Anexa 1 Cap.ll Lit.b)

139

Asistent de cercetare științifica

s

-

1

Anexa 1 Cap.II Lit.b)

140

Referent

s

1

1

Anexa III Cap V Lit.b)

141

Referent

s

1

1

Anexa III Cap V Lit.b)

BIBLIOTECA DIGITALA DACOROMÂN ICA

142

|Sef serviciu

S

»

1

Anexa III Cap ii. II, a)

COMPARTIMENT SCANARE.COMPRESIE SI PRELUCRARE DOCUMENTE DIGITALE

143

Bibliotecar

s

IA

1

Anexa IltCap.ll. II, b)

144

Bibliotecar    j 1 ■■■---

s

1

1

Anexa Ut Cap II, II, b)

145

Bibliotecar

s

II

1

Anexa III Cap II, II. b)

146

B.btiotocar    j

'M CU ORIGINALUL

s

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

147

Bibliotecar    ț

i

1

Anexa III Cap II, il, b)

T

'"''MEJAtfATE

148

Bibliotecar

SSD

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

149

Bibliotecar

S

II

1

Anexa III Cap II, II, b)

150

Bibliotecar

S

II

1

Anexa III Cap II. II, b)

151

Bibliotecar

M

II

1

Anexa lllCap.il, 11, b)

///^

C    COMPARTIMENT AUTOMATIZARE IT

152

inginer de sistem

-rn\\

s

1

1

Anexa III Cap II, II, b)

153

Inginer de sistem    2 3

gHll

s

1

1

Anexa III Capii, II, b)

154

Analist (programator) ajuțțfe.*

M

IA

1

Anexa VIII Cap II, Lit.B, V

155

Analist (programator) ajurtj^fc^.

1 • ’*

M

1

1

Anexa VIII Cap.», Lit.B, V

156

Analist (programator) ajutor^’»/

M

IA

1

Anexa VIII Cap 11, Lit.B, V

=======yERVICIUL ADMINISTRATIV. TEHNIC. GESTIUNE IMOBILIARA

157

Sef serviciu

s

II

1

Anexa VIII Cap II Lit B. 1. a)

158

inginer

s

1

1

Anexa VIII Cap ii Lit B. 1. b)

159

Muncitor calificat

M;G

1

1

Anexa VIII Cap It Lit.C, b)

160

Muncitor calificat

M;G

1

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)

161

Muncitor calificat

M;G

II

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)

162

Muncitor calificat

M.G

II

1

Anexa VIII Cap II Lit.C, b)

163

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIU Cap.ll Lit.C. b)

164

îngrijitor

M;G ‘

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C, b)

165

Ingnjitor

M;G

-

1

Anexa Vtlt Cap II Lit.C, b)

166

îngrijitor

M.G

-

1

Anexa VIII Cap 11 Lit.C. b)

167

îngrijitor

M.G

•    K

1

Anexa VIII Cap II Lit.C, b)

168

Ingnjitof

MG

-

1

Anexa VIII Cap II Lit.C. b)

169

Guard

M.G

1

Anexa VIII Cap II Lil C. b>

170

Guard

M;G

-

1

Anexa VIII Cap II Lil C. b)

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

171

Economist

S

specialist IA

1

Anexa VIII Cap II Lit.B. 1, b|

172

Economisi

s

II

1

Anexa VIII Cap.ll Lil.B. 1. b)

173

Economist

s

II

1

Anexa VIII Cap ii Lit.B. 1, b)

174

Casier

M;G

-

1

Anexa VIII Cap.ll Lit.C. b)

Total posturi    174

Din care posturi de conducere    20

•    Anexele la Legea 153/2017 utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse ‘n fișele de post

•    Nivelul salariilor de bază corespunzător funcțiilor, gradelor și treptele profesional prevăzute in prezentul stat de funcții, precum și al celorlalte drepturi salarlale aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul I "Cheltuieli de persona subdiviziunea "Cheltuieli cu salariile”

•    Posturile prevăzute in statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă în funcție de necestățile instituției, conform legislaț ei în vigoare

•    Denum rea funcțiilor de muncitor calificați este cea care corespunde muncii efect v prestate [ex,lăcătuș meeartic.electrician, etc.) și se Stabilește de către Instituție

•    Transformărjle/permutărlle de posturi între compartimentele funcționale vor fî aprobate de Primarul General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

•    în cazul m care organigrama (structura organizatorică! și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții seva aproba prin Dispoziție a Primarului General.


Manager (Director General)