Hotărârea nr. 288/2018

HOTARAREnr. 288 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL SOSEAUA BERCENI NR. 84, SECTORUL 4, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Șoseaua Berceni nr. 84, Sectorul 4, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr, 31/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 238/18.04,2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de;

-    Primăria Sectorului 4 - Certificat de urbanism nr. 1110/36427/06.10.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr 4/26.01.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 53/27.05.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1419895/13.05.2016;

*    Comisia Tehnică de Circulație - aviz de principiu nr. 1399829/2559/21.03.2016;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Cabinet Viceprim - Ministru -adresă nr. 5536 și 111621/13.02 2018;

în conformitate cu prevederile:

*    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21 12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C G.M B nr. 241/2011, Hotărârea C G.M B. nr 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind adrrjiqistrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal - Șoseaua Berceni nr. 84, Sectorul 4, București, în conformitate cu anexele nr, 1, nr. 2 și nr. 3. părți componente ale documentației de urbanism (avizul Arhitectului Șef nr. 19/26.02.2018, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism reprezentând anexa nr. 3), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.


Marian    ,ulea


SECRETAR GENSRAL AL MUNICIPIULUI BRț Georgiana/^sfmKr

București, 17.05.2018 Nr 288

CONFORM CU ORIGINALUL


l


B-dul Regina Elisabeta nr 47 cod poștal 050013. sector 5 București. România, tel 021 305 55 00; www pmb ro

Pag 2

Anexa 1v    ( (7 M h iu) ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvollaie Urbană

t

Direcția Urbanism

J

Urmare la solicitările și completările transmise Primăriei Municipiului București de către D-NUL GHEORGIIE FLOREAN MELDI inițiator al documentației de urbanism, prin S.C ARTTER C.B. S.R.L. - U.R.B. RUR CRISTINA IULIANA ENACHE elaborator al documentației de urbanism. în conformitate cu prevederile Legii nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ ARHITECT ȘEF


Nr. ..li..... din ^€‘..^.•...2018

Prezentul Avi: înlocuiește Avizul de urbanism nr. 30 20.0~.20

PENTRU

PUZ - ȘOSEAUA BERCENI NR. 84 SECTORUL 4, BUCUREȘTI

Generat de imobilul : situat in București, in Seetonil 4 al Municipiului intravilanul Municipiului București, eu o suprafață totală de 4542,00 mp. Inițiator : D-NUL GHEORGHE FLOREAN MELDI
Proiectant: S C. ARTTER C.B. S.R.L.
Specialist eu drept de semnătură RUR: U.R.B. CRISTINA IULI ANA ENACHE
Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în PUZ:

Zona studiată prin PUZ se află situată în Sectorul 4 al Municipiului București. în Zona de Sud a Municipiului București, și este delimitată astfel: la Sud - proprietăți private: la Nord - proprietăți private: la Vest - proprietăți prhate: la Est Șoseaua Bereem

Prevederi P.U.G. - R.L.U. /PUZ aprobate anterior:

Conform Regimului tehnic prezentat în Certificatul de urbanism nr. 1110/36427/06.10.2015 (valabil până la data de 05.10,2018) eliberat de Primarul Sectorului 4. București, amplasamentele care fac obiectul studiului urbanistic se încadrează în P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269 2000 (completată cu H.C.G.M.B, nr. 324G7.il 2010. H.C G.M.B. nr. 24120,12.2011: I l.C.G.M.B.nr. 232 19,12.2012 și H.C.G.M.B. nr. 22445 12.2015) în Unitatea Teritorială de Referință U.T.R. Lle - Subzona locuințelor individuale pe loturi subdimensionate, caracterizată de următorii indicatori urbanistici

-    POTmax = 60%;

-    CUTmax =1.2 mp \DC mpteren.

-    Rhmax - P-H E - FImax - 7.00m.

n

\J’a
\Y1Z DE OPORTUNITATE NR. 4/26.01.2016

Sa Re^na Slsabeia nr 47 coO pcțaiOSCOlj secer; Sucareși! Rarrânâ 7et 021 3C5 55 00 hltc tm» pmt re

CONFORM CU ORIGINALUL

L

PCT DE VEDERE. NR. 5536/111621/13.02.2018 EMIS 4---A DEZ\ OLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


PREVEDERI P.U.Z. - RLU PROPUSE :

Funcțiuni propuse: HYPERMARKET: LOCUINȚE COLEC IIVI; BIRcOu

Indicatorii urbanistici propuși:    ---- —

POTmax 60°o; CUTniax 3,0 mpADC/mpteren, Rhmax P 10E Hmax 36,00m.    '>*£.

Configurația imobilelor, modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei identitatea arhitecturală a acesteia, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei; procentul de ocupare a terenului și modul de ocupare a terenului; accesele auto și pietonale; conformarea arhitectural-volumetrică; conformarea spațiilor publice, se vor detalia prin documenta 'ii de urbanism de palier Plan Urbanistic de Detaliu.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea, gararea autovehiculelor și profilele transversale ale circulațiilor propuse vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții șî amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66 2006.

ECHIPARE TEHN1CO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă. canalizare, energie electrică.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (21 lit, n) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 11 folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CENTRALE ȘI/SAU

TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A P.U.Z. :

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație - P.M.B. nr 1399829 2559 2016: Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - P.M.B. nr. 1419895 2016; Avizul Agenției pentru Protecția Mediului București nr. 53 2016; Certificatul de urbanism nr 1110 36427 06,10,2015 (valabil până la data de 05.10,2018) eliberat de Primarul Sectorului 4. București. Extrase de Carte Funciară actualizate; Dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură R.U.R..

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.Î.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.£

UKAS

fWtttl    OOt


NOTA:

1.    PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE VALABILA CU CONDIȚIA

PĂSTRARE INTEGRITĂȚII PARCELEIREGLEMENTATE (ESTE

INTERZISĂ DEZMEMBRAREA)

2.    SOLUȚIA DE CIRCULAȚIE A FOST REGLEMENTATĂ ANTERI ÎN CADRUL P.U.Z. „CONSTRUIRE CANAL CHEILE TURZII APROBAT CU HCGMB 131/27.04.2013, CARE STABILEȘTE CONFIGURAȚIA, GABARITELE ȘI PROFILELE STRADALE PROPUSE. PREZENTUL P.U.Z. PREIA CA ATARE PREVEDERILE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LĂRGIREA ȘOSELEI BERCENI ȘI A BULEVARDULUI METALURGIEI, PRECUM ȘI A INTERSECȚIEI ACESTOR DOUĂ ARTERE - DIN DOCUMENTAȚIA MAI SUS MENȚIONATĂ.

RM CU ORIGINALU


'«HI Li'


BS.C.ARTTEK C.B. S.R.L

Str Lwti Rebreanu 6,sector 3 București ARTTEK CUI RO 18329775, J40/1323/2006


JeF PROIECT:

arh, Cristina EnacheV

Proiectat:

arh. Cristina Enache (

ilTOCMIT; arh urb peisAntirada Eftime


TITLUL PROIECTULUI:

PLAN URBANISTIC ZONAL Hiperma k .Birouri, Locuințe

îOSEAUA BERCENI NR 84

TITLUL PLANȘEI:

REGLEMENTĂR URBANISTICE 1 1000


IANUARIE 2016


PLANȘA

nr,6


/ '£

.K I I L


L-


cb


SC A3TT2K C.3. 3RL z S^S'.tVU SE3S£A,'1U NR 5 SECTOR 3 3UC'jS=ȘT • J 45/1323/2905 CU113329775 Z

TEL 0723235157Denumire proiect:


PLAN URBANISTIC ZONAL

ȘOSEAUA BERCENI NR. 84

Hipermarket, Birouri, Loeuinfe Sector 4. BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


raza de proiectare: PLAN URBANISTIC ZONAL Special iu ițea    L RB A NIS M
Beneficiar: S.C. COM METAL S.R.L.
Proiectant urbanism: S.C ARTTEK C.B. S.R.L.


Colecth elaborare: arh Cristina ENACUE arh. Simona BUTN LRIl a Ti urb.pei-) \ndraJa I i 1 I' E


cx
SC ARTT2X C 3 SRL

SÎR LI'/IU RE3REAHU »IR 3 SECTOR 3 BUCUREȘTI • j JOI!32312006 CUI ! 3329773 _TSu 0723286157

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

PLAN URBANISTIC ZONAL

ȘOSEAUA BERCENI NR. 84

Sector 1. BUCUREȘTI

CONȚINUT:

1.    PRESCRIPȚII GENERALE

2.    PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE ȘI SUBZONE FUNCȚIONALE

3.    OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

1. PRESCRIPȚII GENERALE

Prezentul regulament se aplică teritoriului delimitat astfel;

NORD - intersecția Șoseaua Berceni - Strada Drumul Crețeștilor EST - Șoseaua Berceni

SUD - Strada Dălhăuți VEST - Strada Drumul CrețeștilorReglementările au caracter obligatoriu pentru parcela care a generat studj de pe Șoseaua Berceni nr. 84. Pentru celelalte terenuri din limita de studiu reglementările au caracter orientativ, pentru configurarea edificabilufui în co, respectării parametrilor urbanistici stabiliți prin prezentul PUZ, în funcție conformarea parcelelor, se va solicita elaborarea, avizarea și aprobarea un documentații de urbanism conform Legii 350/2001 cu modificările și compld ulterioare.

a.CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAȚII

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile PIG Municipiul București și prevederile Planurilor l rbanistice Zonale aprobate conform Legii 350 2001 împreuna cu modificările ulterioare.

b.CONDIȚII DE APLICARE.

Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism și le detaliază.

d. DIVIZIUNEA TERENL ELI ÎN ZONE. SUBZONE SI UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

Definirea unei anumite unități teritoriale de referință este determinată de eativa parametri.

(1)    funcțiunile si activ iutile dominante admise

(2)    modul de ocupare al terenului i3l înălțime maximă admisă

Reci! umenttd evte alcătuit pentru sub'ona Jeftnită ca SUBZONA MIXTĂ M2 i ii >tib/.ona mUtă cu clădiri .y And regim de con-»tr.,ire continuu >a i discom.ii .    ? '-ilț rr

m de P-! ) etnie..1

l

//

'G'


2. PRESCRIPȚII SPECIFICE PE SUBZONA FUNCȚIONALA M2(l)
M2(l) - SUBZONA MIXTĂ CU CLĂDIRI A VÂND REGIM DE CONSTRUIRE
CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE P+10 NIVELURI
GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Având la bază prevederile articolului 32. alin. (7) și (8). al Legii nr,350/200! cu modificările și completările ulterioare.Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unități teritoriale de referință, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general, poate fi finanțată de persoane juridice și sau fizice. în această situație, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu il va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%. o singură dată.

(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate zonelor de interes economic, respectiv constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine. parcuri comerciale, zone de servicii și altele asemenea., precum și propunerea de construire pe terenul din Șoseaua Berceni nr.84 a unui ansamblu cuprinzând Hipermarket. comerț / servicii, birouri și locuințe colective, a fost propusă încadrarea funcțională în subzonă mixtă - definită prin prezentul Regulament ca M2( 1).

Utilizări admise • sunt respectate prevederile PUG pentru subzona mixtă M2:

■    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal. municipal, de sector și de cartier, sedii ale unor companii și firme, servicii: comerț, depozitare mic-gros:


restaurante, baruri, cofetării, cafenele:    __...

parcaje la sol și multietajate:    CONFORM CU OR    j

spații libere pietonaie. pasaje pietonale acoperite:. .

spații plantate - scuaruri:

locuințe cu partiu obișnuit, locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale.

Utilizări admise cu condiționări.

■    clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă și spre traseele pietonale funcțiuni" care admit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific și vor fi prevăzute cu vitrine luminate noaptea: se admit activ ități în care accesul publicului nu este liber numai cu condiția să nu reprezinte mai mult de 30% din lungimea străzii incluse în zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri.

■    se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanță mai mică de 100 metri de servicii și echipamente publice și de biserici:

pentru orice utilizări se va ține seama de condițiile geotehnice și de zonare seismică Utilizări interzise.

Se interzic următoarele utilizări:

sau incomode prin trafict1


activități productive poluante, cu risc tehnologic

generat

enn>trucții provizorii de orice natură, depi /ilare en gros: stații de întreținere aut curățat nai chimice.


.Iepe.-irări d-e material'.1 re '

•    platforme de precolectare a deșeurilor urbane:

’ depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile toxice:

•    activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil circulațiile publice sau din instituțiile publice:

•    lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente:

•    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice.

sau


din.


Amplasarea clădirilor

Pentru parcela care e generat Planul Urbanistic Zonal se propune următorul mod de construire:

noile clădiri vor fi amplasate conform planului de reglementări anexat prezentei

documentații. Se propune un edificabil cu următoarele retrageriț-—------

o Față de Șoseaua Berceni - se propune o retragere de minim 3 m față de limita

viitoare a trotuarului rezultat în urma lărgirii carosabilului CONFORM CU ORIGINALUL | Se propune construirea unui ansamblu ce va cuprinde:

o Un imobil dispus de-a lungul Șoselei Berceni cu un regim de înălțime 2,‘S-I’— ce va cuprinde liv permarket. spații comerciale și servicii la parter și eț, birouri la etajul 2.


o două construcții - lum de locuințe colective, cu înălțimi de 2S^P+8E. respep 2S-P-1 ()E (tumul mai înalt fiind propus a ti amplasat spre intersecția cu IXu C'rețeștilor)

Pe parcela care a generat PUZ se propune următorul mod de apfplas construcțiilor:
Noile clădiri vor fi amplasate conform planului de reglementări anex
prezentei documentații.

Se propune un edificabil cu următoarele retrageri:

o Față de Șoseaua Berceni - se propune o retragere de minim 3 m față de limita viitoare a trotuarului rezultat în urma lărgirii carosabilului

o Față de limitele laterale de proprietate - o retragere de minim 3 m o Față de limitele posterioare de proprietate - retrageri de minim 5 m

Retragerile stabilite nu pot fi modificate prin documentații de urbanism P.V.D.
Circulații și accese.

• parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate:

■    in cazul fronturilor continue la stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterîoară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehicolelor de stingere a incendiilor: distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30.00 metri;

■    se pot realiza pasaje și curți comune private sau accesibile publicului permanent sau numai în timpul programului de funcționare precum și pentru pentru accese de serv ic iu:

in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesul’.•    Pentru terenul care a generat Pl'Z accesele principale pietonale și carosabile -pentru funcțiunile propuse prin prezentul PUZ se vor realiza clin Șoseaua Berceni;^/ vor fi prevăzute locuri ele parcare la parter și o parcare subterană.

Staționarea autovehicolelor.

•    staționarea autovehicolelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai in interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice

•    se va asigura numărul minim necesar de locuri de parcare, conform HCGMB


66/2006

înălțimea maximă admisibilă a clădirilor.

M2(1) inaltimea maxima admisibila este de P-10 niveluri, aceasta va fi corelata cu indicatorii urbanistici de ocupare a terenului (POT. CUI) si cu dimensiunea terenului.

Pentru terenul reglementat prin prezentul PUZ. noile construcții vor avea un regim de înălțime de 2S+P-r-8/i 0 Etaje - maxim 36 m    "

Aspectul exterior al clădirilor    CONFORM CU ORIGINALU

■    aspectul clădirilor va fi subordonat cerințelor specifice unei diversități de


și exprimării prestigiului investitorilor dar cu condiția reallzăiii uiiih aii'r compoziționale care să țină seama de rolul social al străzilor comercj particularitățile sitului. de caracterul general al zonei și de arhitectura vecinătate cu care se află în relații deco-vizibilitatc;

■    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativ itatea lunc

răspunde exigențelor actuale ale arhitecturii europene de "coerență” și "e

•    pentru firme, afișaj și mobilier urban se va asigura coerența pe arterele pe baza unor studii și avize suplimentare.

Condiții de echipare edilitară.

■    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tchnico-edililare publice;

■    racordarea burlanelor la canalizarea pluvială este obligatoriu să fie (acută pe sub trotuare pentru a sc evita producerea gheții:

•    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captare a apelor meteorice din spațiile rezervate pietonilor, din spațiile mineralizate și din spațiile plantate cu

gazon;

■    se interzice dispunerea antenelor TV- satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și dispunerea v izibilă a cablurilor TV

Spații libere și spații plantate

■    se vor identifica, proteja și păstra în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.00 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.00 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb afți 10 arbori în perimetrul unor spații plantate publice din apropiere;

■    terenul care nu este acoperit cu construcții, platforme și circulații ' a fi acoperit cu gazon și plantat cu un arbore la fiecare 100 mp.

*    se recomandă ea minim 75% din terasele neutilizabiie și 10% din terasele utilizabile ale construcțiilor să fie amenajate ca spații verzi pentru ameliorarea microclimatului și a imaginii oferite către clădirile învecinate

■    parcajele vor fi plantate eu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare ș vor fi înconjurate cu un gard viu de 1.20 metri înălțime

împrejmuiri

•    se recomandă separarea ->pre stradă a teren rilor echipament, or publice cu g J i

transparente Je Z.'H metr' înalț,mc .1 i care O.W metri soclu opac. dublare de gard -iu. Gardurile de pe i mi ele laterale u pi sterii are vor fi: opace și \ ■ a cu ină țimea de n'nnr 2.2 ) metr' /\    f V fi fi/

/j


• spațiile comerciale și alte sen teii retrase de la aliniament pot fi lipsite de gard. pot fi separate cu borduri sau cu garduri vit șî pot fi utilizate ca terase pentru restaurante, cafenele etc

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

PROCEVI M \\I\1 DE OCl PARE K TERENULUI <POT)

M2(I) - P.O.T. maxim 60°6. cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.

COEF ICIENT M ANIM DE L I II l/ARE A TERENULUI (Ci l )

M2(l) - CUT maxim = 3 mp.ADC/mp.teren

BILANȚ TERITORIAL PENTRU PARCELA CE A GENERAT PUZ

MP

%

| SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ LA SOL

2 392

50%

SUPRAFAȚĂ DESFĂȘURATĂ

SUPRATERANÂ

14 355

CIRCULAȚII. PLATFORME. PARCĂR

957

20%

SPAȚII PLANTATE / AMENAJĂRI

1436

30%

’ SUPRAFAȚA TEREN

4785

100%

ÎNTOCMIT, arh Cristina Enache