Hotărârea nr. 289/2018

HOTARAREnr. 289 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL B-DUL EXPOZITIEI NR. 24A, SECTOR 1, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal B-dul Expoziției nr. 24A, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 27/20.11.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 164/27.03.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 1 - Certificat de urbanism nr. 1119/16/F/22507/24.07.2017;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 60/18.11.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 21/25.07.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 84/22.08.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București, aviz nr. 1452327/30.09.2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - Avizul de principiu nr. 1445942/12199/22.09.2016;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin, (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România, tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal B-dul Expoziției nr. 24A, Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 39/29.11.2016, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr, 3.

Arî.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Marian    d Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI E^O&g^l Georgiana/Zeuwîr

București, 17.05.2018 Nr. 289

CONFORM CU ORIGINALULB-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00; www pmb ro

Pag 2


Anexa 1PRÎMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism    •

Serviciul Urbanism    C'G M

Ca urmare a cererii adresate de SC ROMANIAN HOSPITALITY MANAGEMENT SRL cu sed ul în București, sectorul 6, cod poștal 061605, Aleea Compozitorilor nr. 12, bloc Z20, sc,1, et.6, ap.39, telefon/ fax - , reprezentată de dl. Mihăilescu Dan Nicolae, domiciliat în București, sector 3, cod poștal 032723, Str. Prisaca Dornei nr. 4G, înregistrată cu nr. 1460122 din 19.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

nr.59’/^7. M .201 e

PENTRU

PUZ - B-DUL EXPOZIȚIEI NR. 24A, SECTOR 1


GENERaÎDE IMOBILUL: B-dul Expoziției nr. 24A - Sector 1, în suprafață de 706.00 mp. proprietate privată a persoanelor fizice conform Certificatului de urbanism nr. 105/ 03/ E/ 36582 din 14.01.2016, eliberat de Primăria Sectorului 1.

INIȚIATOR:

PROIECTANT:


SC ROMANIAN HOSPITALITY MANAGEMENT SRL SC DMBI ARHITECTURA SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Dragoș C. MIHAIL (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, și este delimitată astfel: Nord -aleea de acces din str. Parcului în incinta ROMEXPO; Est și Sud - unitate de învățământ, B-dul Expoziției nr, 24D; Vest - stradă propusă prin PUZ - B-dul Expoziției nr. 22-30 (nr.cad.261896/261897) - Sector 1, aprobat prin HCGMB nr. 282/ 30.10.2013.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare, amplasamentul este cuprins în subzona funcțională: CB5 - centru de conferințe și expoziții internaționale/ parc expozițional. Indicatorii urbanistici reglementați: POT max: 50%; CUT max: 2,4 mp. ADC/mp. teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri și CUT max. 2,2 mp. ADC/mp, teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri; H max: conform PUZ.

Zona s-a constituit parțial, din punct de vedere urbanistic, în baza reglementărilor PUZ - B-dul Expoziției nr. 22-30 (nr.cad.261896/261897) - Sector 1, aprobat prin HCGMB nr. 282/ 30.10.2013 prin care s-au stabilit profilurile transversale ale noilor artere de circulație și regimul de aliniere al construcțiilor.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

HOTEL

POTmax. 34%; CUTmax. 2,88 mp. ACD, mp.teren; Hmax: 32 m. RmaxH: 2S+P+8E.

Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent. Suprafața afectată noilor artere de circulație va fi cedată domeniului public a municipiului București, conform legislației în vigoare.

CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehcule or, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului Bucureșt și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66 2006 Suprafața afectată noilor artere de circulație va fi cedată domeniului public al municipiului București, conform leg stație în vigoare.

Splaiul Independențe nr .J91J93.ccd poștal C6GC42, sectara. București, România Tel:021 3C5.55CO rl I7C1 http:ZA.7ww cmb ro


A’r.fjCx ■    -


tZERVATFT

VIM'JIK’SV *'

VU33HHI

° X J,

<ÎO

Ionform cu originalul

Se


parcarea inctnia cf HCGM6 66 2006 un loc de parcare pt fiecare SOmp suprafața utila si supliment-rea cu 20 a numărului astfe stabilit

Nr de locuri de parcare necesar 30

Nr de locuri de parcare asigurat 30 din care 26

locuri tn subsoluri s 4 locuri supraleran.

DMBt Arhitectura s.r.t.

J43 3742 23 03 20! 5 CU 3429'39" Strada AviatorStefa- Frobjxcsswi ■ Sectr! £^ur5î!:

Te! Fa- 03"! 579 332

BENEFICIAR

RJ.tAW ,-_î"7A

TERITORIAL. 706mp /


ata circii am

240mp; 2033.28mp 2S+P+8E aulatii 122mp


POT = 34% CUT = 2,88 Hmax=32m


DENUW RE PROIECT:


iie, parcaje 132mp

(17.28%)

(18.7%)


eitie141mp+71mp (20%+10%)


PROIECTANT •

DMBt-ARHITECTURA SRL.


=' Vi PȘ-StEMENTARI


DIRECȚIA URIANfSM '

REGULAMENT LOCAL OE URBANISM AVIZ NR.....,'/Z.=./^ ,


REGULAMENT LOCAL DE

Plan Urbanistic Zonal B-duI Expoziției 24A

-ESCHIMI


Prezentul regulament local de urbanism referitor la Planul urbanistic zonal Bulevardul Expoziției 24 A (fost nr. 22-30 / nr. cadastral 241034) conține prevederile pentru subzona de tip CB5 (in conformitate cu regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București) adaptate la condițiile amplasamentului in studiu si propunerii de mobilare urbanistica: Hotel in regim 2S+P+8E

Subzona de tip CB cuprinde zone situate in afara Perimetrului Central, care grupează funcțiuni complexe de importanta supra-municipala si municipala - respectiv centre de conferințe si expoziții internaționale.

Plecind de la prevederile subzonei CB5 _ destinație in care este localizat amplasamentul in studiu xgv^^^ntul regulament de urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal^^’uLExț^ili$^A-ff5srnr. 22-30 / nr. cadastral 241034) precizează :

SECȚIUNEA I : UTILIZARE


-    hoteluri pentru turismul de afaceri, săli de conferințe de diferite capacitati cu serviciile anexa, birouri proprii serviciilor legate de funcționarea centrului, servicii necesare conferințelor, salt de expoziție, biblioteca-mediateca, centru de presa, posta si telecomunicații (nod de infostructura), birouri diverse, centru de formare informare cuprinzând o grupare de salt de seminarii st conferințe restaurante, comerț, loisir parcaje multietajate;

-    pavilioane de expoziție, platforme de expunere birouri ateliere, restaurante, loisir în spatii acoperite si în spatii libere, alte servicii, parcaje

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Sunt admise următoarele utilizări

-instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector și de cartier;

-sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

-servicii sociale colective și personale

-sedii ale unor organizații politice, profesionale etc ;    X

-lăcașuri de cult;    /

-comerț cu amănuntul;    / , f A Jt/lALx

-activități manufacturiere;

-pensiuni, agenții de turism,

-restaurante, baruri, cofetării cafenele etc.; -sport și recreere în spații acoperite; -parcaje la sol și multietajate;

-spații libere pietonale, pasaje pietonal -spații plantate scuaruri;

-locuințe cu partiu obișnuit;

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL »E URBANISM AVIZ HR.

VIZAT SPRE NESCHIM
-locuințe cu partiu specia! care includ spaț

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

-    orice alte activitati care nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

-    activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat:

-    construcții provizorii de orice natura;

-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

-    depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate:

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR

-    conform PUZ frontul la strada de minim 18.0 metri în cazul fronturilor continue si de minim 24.0 metri în cazul fronturilor discontinue

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

-    Retragere de 10 metri de la aliniamentul nordic;

-    Retragere fata de aliniamentul vesti propus 5m (8m fata de limita de proprietate actuala)

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE DE PROPRIETATE

-    Retragere de 2m fata de limita de sud a proprietății;

-    Retragere de 2 5m fata de limita de est a proprietății

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR PE ACEEAȘI PARCELA

Nu este cazul.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII SI ACCESE

-    Parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil direct de minim

4 0 metri dintr-o circulație publica;    . .    /


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL BE URBANISM

AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMBAT


- Este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor cu handica sau cu dificultăți de deplasare

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

deci în afara


-    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei circulațiilor publice;

-    locurile de parcare se dimensionează conform normelor specifice si se dispun în construcții supra/subterane sau în parcaje amenajate la sol care vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini si vor fi înconjurate cu gard viu de 1.20 m înălțime;

-    în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va demonstra (prin prezentarea formelor legale) amenajarea pe un alt amplasament a unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare jntr-un parcaj comun multietajat; aceste parcaje vor fi situate la distanta de maxi


Propunerea de mobilare urbanistica a amplasamentului in si H.C.G.M.B. 66 / 2006, parcarea in incinta (la nivelul subsolurilor 4 locuri de parcare la nivelul solului).

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRIL

Hmax=32m pentru RHmax= 2S+P+8E.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR Din punct de vedere al aspectului clădirea propusa va exprima caracterul funcțiunii propuse atat prin forma si proporția ei cit si prin elementele de modenatura, elementele de decor si materialele de construcție folosite.

ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

-    toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice si la sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri din fire optice;

-    în cazul alimentarii cu apa din surse proprii se va obține acordul autoritatii competente

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice.

-    data fiind intensitatea circulației pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea pluviala este obligatoriu sa fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

ARTICOLUL 13 - SPATII PLANTATE

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp

-    se vor identifica, păstră si proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți existenti avand peste 4 0 metri înălțime si diametrul tulpinii peste 15.0 cm; în cazul tăierii unui arbore se vor planta in schimb alti 10 arbori în perimetrul spatiilor publice plantate din proximitate

-    pentru îmbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale terase

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT    L DE URBANISM

AVIZ NR. ..Z?. ffîL.J.L.

VIZAT SPRt NtSCHIMB^REISM


RE


-    parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 masini-sî vorTi inconjuratre cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-    în zona cu terenuri contractile se vor evita speciile care prin tipul de rădăcină pot mari sensibilitatea la umiditate a terenului de fundare.

-    Pentru amplasamentul in studiu suprafața spațiului verde este de minim 30% ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI

-    gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea înălțimea de 1.80 metri, vor avea un soclu opac de circa 0.40 m, partea superioara fiind realizata din fier forjat sau plasa metalica si vor putea fi dublate de gard viu;

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI DE OCUPARE SI UTILIZARE ALE TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT maxim = 34%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

- CUT maxim = 2,88 mp ADC / mp.


4

3