Hotărârea nr. 29/2018

HOTARAREnr. 29 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE PRIVIND CONSTRUIREA UNEI MATERNITATI IN CURTEA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA "SFANTUL IOAN" BUCURESTI
Consiliul General al Municipiuruiuucurești

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de Colaborare privind construirea unei maternități în curtea Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul loan” București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezv)ltare și Investiții nr. 550/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție social nr. 3/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 34/21.02.2)18 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă protocolul de colaborare privind construirea unei maternități în curtea Spitalului Clinic de Urgență "Sfântul loan” București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul general al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București Protocolul de Colaborare prevăzut la art. 1.

Ârt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando Culea

rB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 50013, Tel. 021.205.55.00 http:www.pmb.roSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


da

VAnexa 1PROTOCOL DE C

PRIVIND CONSTRUIREA UNEI MATERNITĂȚI I CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IO AN

PĂRȚILE :

1. MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul in București, B-dul Regina Elisabeta, nr.47, Sector 5, București, telefon: 021.305.55.00, fax: 021.312.00.30, legal reprezentat prin Primar General, d-na Gabriela FIREA,

2. ASOCIAȚIA COLECTIV GTC 3010, cu sediul București, sector 6, str. Compasului nr. 8, adresa de corespondență Calea Victoriei nr. 16-20. Sc. B, et. 1 sector 3, București C.I.F. 35790573, reprezentată prin domnul Eugen Iancu , având funcția de Președinte,

3.


SI


TTALUL CLINIC DE URGENȚĂ


„SFÂNTUL IOA


” BUCUREȘTI cu sediul în


Șo

Ro

R3


>. Vitan-Bârzești nr. 13, sector 4, București, având C.U.I bert AGAFIȚEI, in calitate de Manager numit prin O: 28/11.06.2015,


4204178, reprezentat de d-nul dinul Ministrului Sănătății nr.


Având în vedere:

i.    scopul comun al părților este de ă construi o clădire cu destinația maternitate în curtea Spitalului Clinic „Sfântul Ioan’ ’ București, maternitate care să corespundă standardelor naționale și europene,

ii.    prevederile Legii nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale;

iii.    prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Părțile au decis încheierea prezentului Protocol de colaborare, în următorii termeni și condiții:

1. OBIECTUL ȘI SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE

Obiectul prezentului protocol este de a stabili drepturile si obligațiile părților, contribuția fiecărei părți, precum și responsabilitățile ce le revin în CONSTRUIREA UNEI CLĂDIRI CU DESTINAȚIA MATERNITATE, ÎN CURTEA SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN” BUCUREȘTI, a cărei valoare estimată este de 12.000.000 Euro care se va actualiza succesiv, în funcție de sumele adunate și de prețul real al dotărilor achitat de către Asociația Colectiv GTG 3010


2. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORAR

2.1. Perioada de valabilitate, a Protocolului de colabor, prezentului Protocol de către Parteneri--și data
2.2 .In cazul in care la împlinirea a 2 ani de la semnarța^prefocolului, Așeciația C( GTC 3010 nu demarează procedurile prealabile pentru realizarea îbvWi^ie'


CTIV propuse,


prezentul protocol încetează de plin drept.

jL


3. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 3.1 OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI COLECTIV GTC 30.10


3.1.1. Să inițieze și să susțină cu propriile mijloace, campanii de colectare a fondurilor necesare îndeplinirii proiectului stabilit prin art. 1. Campaniile vor fi mediatizate prin mass-media și pe site-ul Asociației COLECTIV GTC 3010, H'ww.co/ec tivgtg.com ;


3.1.2.    în cadrul acestor campanii, Asociația Colectiv GTG 3010 va putea să încheie parteneriate cu companii dispuse să se implice în realizarea proiectului, acestea putând deveni parteneri principali ai proiectului. în calitate de parteneri principali, aceste companii vor avea dreptul de a face publicitate proiectului și contribuției lor;

3.1.3.    Asociația C electiv GTG 3010 are obligația de a finaliza construcția


edificată pe terenul


proprietate al Mincipiului București și de a proceda la predarea investiției realizate, cu


menținerea destin:


ției stabilite.


3.2 OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


3.2.1 Municipiul București va pune la dispoziție, in calitate de proprietar, terenul situat în curtea spitalului Clinic de Urgență „Sfanțul Ioan”, amplasament necesar construirii unui corp de clădire cu destinația de maternitate.

3.2.2. Va asigura sprijinul logistic in vederea obținerii avizelor necesare pe care Municipiul București este competent sa le ofere, in vederea realizării oricăror etape in îndeplinirea obiectului prezentului contract.

3.2.3 Va sprijini campaniile de promovare inițiate de către Asociația Colectiv GTG 3010, pentru realizarea proiectului, prin orice mijloace mass-media.


3.3 OBLIGAȚIILE SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN” BUCUREȘTI


3.3.1    Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București va sprijini campaniile inițiate și promovate de către Asociația Colectiv GTG 3010, pentru realizarea proiectului;

3.3.2    In limita posibilităților și competențelor sale, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București va acorda asistență sponsorului in vederea realizării construcțiilor și dotărilor.4. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORA4.1.    prin acordul părților I

4.2.    prin realizarea obiectivului

4.3.    la expirarea duratei.    j,, ORM CU ORIGINALUL


5. REZILIEREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE


5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

a)    nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate în prezentul protocol;

b)    este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

c)    cesionează drepturile și ob igațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul (celeilalte părți;

d)    își încalcă vreuna dintre o de către cealaltă parte, ca o prezentului protocol.

e)    Municipiul București isl rezerva dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol de colaborare, în cel mult 30 de zile , de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia.


îligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă,


nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/


ezilierea


5.2 Rezilierea prezentului protocol nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

6. FORȚA MAJORA


6.1    Forța majora este constatata de o autoritate competenta.

6.2    Forța majora exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, pe toata perioada in care acesta funcționează.

6.3    îndeplinirea protocolului va fi suspendată in perioada de acțiune a forței majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acestora.

6.4    Partea care invocă forța majora are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

6.5    Daca forța majora acționează sau se estimează că va acționa pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți sa poată pretindă celorlalte daune-interese.


Art.7 LITIGII

7.1    Litigiile născute în legătură cu pretenții decurgând din prezentul pr pe cale amiabilă.fy executarea, modificarea și încetarea ori alte se Jnei proceduri prealabile desoluționare eperea acestor proceduri neoficiale părți


7.2    în condițiile în care în termen de 3 nu reușesc să rezolve în mod amiabiLo' divergență, fiecare se poate adresa'instanțe judecătorești competente.

r-


8.1. Protocolul poate fi modificat și/szu completat inițiativa oricăreia dintre acestea.

8.2. Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului va transmite celorlalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate în forma scrisă.

8.3    Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului protocol.

8.4    Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor stabilite în prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost încheiat astăzi,..........................

în..................exemplare, câte unul


pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Primar General Gabriela FIREA


ASOCIAȚIA COLECTIV GTC 3010


Președinte, Eugen IANCU


SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

„SFÂNTUL IOAN ” BUCUREȘTI


Manager, Robert AGAFIȚEI


DIRECȚIA JURIDIC Director Executiv,

Adrian Iordache


4