Hotărârea nr. 290/2018

HOTARAREnr. 290 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. POPA TATU NR. 29, SECTOR 1, BUCURESTIHOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Str. Popa Tatu nr. 29,

Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate a! Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr, 25/18.04.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 232/18.04.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Municipiului București - Certificat de urbanism nr. 21/1455938/11.01.2017,

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/20.04.2015;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 17/03.05.2016;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 68/28.06.2016;

-    Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: aviz nr. 1471115/16.12 2016;

-    Comisia Tehnică de Circulație - Avizul de principiu nr. 1423400/7461/27.06.2016;

-    Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: aviz nr. 1791/27.07.2017;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

-    Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010. Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012 și 224/15.12.2015:

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c). alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod aoștal 09D013. sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Popa Tatu nr. 29. Sector 1, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 28/22.11.2017, prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.SECRETAR GE AL MUNICIPIULUI Georgiana Z

București. 17.05.2018 Nr. 290


B-dul Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013 sector 5 București Romania tel. 021 305 55 00 www pmb ro

Pag 2


Anexa 1/VJfM'r k


V & ?-l F' ***■■ 211 /■-'-<

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Direcția Generată Dezvoltare Urbană Direcția Urbanism

î

Ca urmare a cererii adresate de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Georgeta Stoica, arh. Georgeta Stoica - RUR D,E, în calitate de elaborator, cu sediul în Ploiești, Str. Camelia nr. 21 A. bl. 137. sc. A. apt. 3, și Cobîanu Mihai Adrian, căsătorit cu Cobianu Drugan Corina - Elena cu domiciliul în sectorul 1. București, Str. Matei Millo nr. 11, el. 2, apt. 4, telefon/ fax înregistrată la nr.1573083/02.11.2017, nr. 1563206/03.10.2017, nr. 1555715/12.09,2017, nr. 1573083/02.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările si completările, ulterioare se emite următorul


AVIZ

NR. 2JL fi .2017 pentru

PUZ - Str. Popa Tatu nr. 29, sector 1, București

GENERAT DE IMOBILUL: Str. Popa Tatu nr. 29, sector 1, București, în suprafață total și construcție este proprietate privată a persoanelor fizice pentru care a fost enTTTertificaj 21/1455938 din 11.01.2017 emis de Primăria Municipiului București.

INIȚIATOR; Cobianu Mihai Adrian

PROIECTANT: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Georgeta Stoica

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh, Georgeta Stoica - RUR D,E

AMPLASARE DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism ai Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare amplasamentul este cuprins în subzona „Cpl” - suhzonă centrală situată în limitele zonei de proiecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice în care se menține configurația țesutului urban tradițional și conform PI / „Zone Construite protejate” aprobai cu IICGMH nr.279 2000 imobilul sc află în Zona protejată nr. 44 - țesut istoric difuz, Zona Temișana, zonă rezidențială cu coagulări locale de funcțiuni publice, cu grad de protecție ridicat se protejează valorile arhitectural urbanistice, istorice și de mediu natural care au o pondere ridicată : trama stradală și caracterul. Sunt permise intervenții care conservă trama stradală șî întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit și a valorii urbanistice. Indicatori urbanistici : POTmax.admi,s= 65%, suprafața rămasă liberă trebuie să fie de cel pitim 5»mp, CI Tmax admis 1.8 /2.5 în t izul clădirilor situate pe fronturile străzilor Mircea Tuicăitescti și Popa Tatu ) profit transversal se păstrează prafilele actuale, cu excepția străzilor Mircea l'ulcănescii și Popa Tatu ce vor ii supralărgite conform planșei anexă la Regulament; așezarea clădirilor se va pe aliniament cu excepția situațiilor precizate in planșa anexă la Regulament.

PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

Locuințe colective; RHmax.= 2S+P+3E-E4r;

POTmax. = 77%; CUTmax.=2,83 mpADC/mpteren Hmax. pentru 2S+P+3E-E4r = 14,5+3,5m Hmax. pentru 2S+P+2E = 9,5m - 11.5 m (la stradă 9,5m) Respectarea Codului Civil


CIRCULAȚII SI ACCESE: Parcarea și gararea autovehicu'elor profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta ..Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru no le construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municip ului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr 66/20065<j Pegina ciîsaMta nr 4? cwJccșta G5C0*3    5 gue^reș?

Tel 021 3C5 5500 nîtfi W.v.*. cfr'b re

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă canal'zare energie electrică

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexă

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare

Prezentul aviz este un aviz tehnic șt poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr. 21/1455938 din 11.01.2017 emis de Primăria Municipiului București


ARHITECT SEF AL MUNl ARH. D1ANÂ

LUI BUCUREȘTI NU


serviciu,

.Expert-,'Victor Manea

z


Stf Regina Eiisabeta nr 47 ecd poștal 050013 sector 5 Qucureșîi România Tel 021 3C5 55C03038 http i-'ww cmh re


[“da,ÎNTREPRINDEREA „FRAGA'


S.6W


r'ntMAF.'.’ «ViJt’iîCfrllK.lN BUCUREȘTI DIRECȚIA URBANISM

ZAT 5-RE MESCH UT ARE |

22


//


A? dl


SEF


COEFICIENȚII URBANISTICI


POT propus = 77% CUT propus = 2,83 Rh max propus = 14,5+3,5


BILANȚ TERITORIAL PARCELA 460 mp


Suprafața construita

354 mp

77%

Alei carosabile si pietonale

14 mp

3%

Spațiu plantat la sol

92 mp

20%

TOTAL

460 mp

100%


Suprafața construita subsol    368 mp    80%

Spațiu plantat la sol    92 mp    20%


Terase verzi et 3    160 mp

Terase verzi parter    36 mp

Spațiu plantat la sol    92 mp

Total spatii verzi    288 mp


S teren in proprietate exclusiva - 460 mp

+84mp cu drept de folosința

Terenul este In proprietatea Mihal Adrian Cobii


Terenul se afla in zona protejata 4^ Temisana    I

LEGENDA    \ I


LIMITE


limita zona POT 65%, CUT 2,5 Rh 13+3 Urnita zonei studiate

(imita teren in proprietate exclusiva {limita PUZ) limita ultimul Etaj retras


HR. 37


ZONIF1CARE

zona locuințe locuințe P-P+1 locuințe P+2-P+5

locuințe P+2-P+5 (orientativ/neregiementat) instituții publice si servicii tehnico-edilHare (C.T.) culte

spatii plantate    -

existent    l\ 1/


ONFORM CU


tRCUUATll

circulații carosabil circulați pietonal drum acces (folosința comuna) acces carosabil


J birou indvidual de arhitectura Stoica GCOrgeta cameliei nr 21 A bl 137 sc A ap 3 plciest

| SPECIFICAȚIE

nume    [sEțp^T'.ța

scara

[șef PROIECT

arh.Georgeta Sto ca    j /)\ Aj \

1:500

[proiectat

urbTudar Stoica    f âj ■,

data

[desenat

urb Tudor Stoica    \ A Ki \

/«t 15

(“verificat

artrGeorgeta Stoica    r •*


'beneficiar COSIANU MIHA1 ADRIAN


adresa- str.Popa Tatu nr.29,S1 București


titlu proiect

construire imobil locuințe 2S+P+3+4retras


titlu


planșa reglementari urbanistice


proiect nr U 01/ian/15


faza

P.Ui


planșa nr

003REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aferent PUZ

CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+3E+4R

STRADA POPA TATU NR. 29

SECTOR 1, BUCUREȘTI28/22.. M &?-


Cuprins:
1.    TIPUL DE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ
2.    UTILIZAREA FUNCȚIONALA

a.    Utilizări admise

b.    Utilizări admise cu condiționări

c.    Utilizări interzise

3.    CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR

a.    caracteristicile parcelelor

b.    amplasarea fata de aliniament

c.    alinierea laterala si posterioare

4.    ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a. circulații si accese

b.    staționarea autovehiculelor

c.    condiții de echipare edilitara

d.    spatii libere si plantate

e.    imprejmuiri

5.    CONFORMAREA CLĂDIRILOR

а.    înălțimi admise

б.    OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

a.    procent maxim de ocupare ai terenului (POT)

-    maxim admis: 77 %

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT)

-    maxim admis: 2,83

7.SPATII PUBLICE

1. TIPUL DE SUBZONĂ FUNCȚIONALĂ

Funcțiunea dominantă: în conformitate cu reglementările Planului Urbanistic General al Municipiului București, lotul în speță face parte din dintr-o subzonă de locuințe, servicii si comerț de pana la P+5 niveluri. Regimul de înălțime prevăzut de această documentație este de maximum 18,00 m la cornișa (etaj 4 retras).


2. UTILIZARE FUNCȚIONALA
a. Utilizări admise:

-    construirea de locuințe semicolective, insiruite, cu carar/er jjt aferente rezolvate in interiorul parcelelor;


-    accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări,

b. Utilizări admise cu condiționări:

-    construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

-    Funcțiuni cu caracter comercial sau servicii cu următoarele condiții

-funcțiunea sa nu stanjeneasca vecinătățile

-funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a

caracterului/elementelor valoroase ale interiorului

-sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori)

-sa nu implice amenajarea unor locuri suplimentare de parcare in interiorul parcelei sau pe domeniul public

c. Utilizări interzise:

activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată:

activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de

rice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare

depozitare en-gros,

depozitarea pentru vânzare a unor cantitâti mart de substanțe inflamabile sau toxice;

activitâti care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din institujiile publice;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane,

-    staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

3. CONDIȚII DE AMPLASARE Șl CONFORMARE A CONSTRUCȚIILOR Planșa desenata reglementari urbanistice 003

a.    caracteristicile parcelelor:


-    parcelele are 460 mp si un front la stradă de 11.42 m. Clădirea v construcții înșiruite dintre două calcane laterale

b.    amplasarea fata de aliniament:

-    așezarea clădirilor se va face pe aliniament


-    așezarea clădirilor fata de strada: regim continuu in conformitate cu Planșa de Reglementări urbanistice sc 1 500, a'rf§SST§’documentației

c.    alinierea laterala si posterioara:

-construcția noua se va realiza cu calcan pe cele 2 laturi laterale, după cum urmeaza

-pe latura de Nord (calcan pe o lungime de 15 m} urmat de o retragere de minim G// ii., g 2m fata de limita pe o lungime de 18 m.

-pe latura de Sud (calcan pe o lungime de 13 m) urmat de o retragere de minim 2m fata de limita de proprietate pe o lungime de 27 m

-clădirea nou construita se va retrage minim 3 m de la limita posterioara, in conformitate cu Planșa de Reglementări urbanistice sc. 1:500, anexată documentației.


GuNFGRM CU ORIGINALUL

4. ECHIPAREA CLĂDIRILOR _

a.    circulații si accese:    Zyl

* parcela este construibilă si are asigurațjjg^rCes carosabil de minim 3.0 metri dintr-o circulație publică (strada Popa Tatu) în mod direct.

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare

b.    staționarea autovehiculelor:

-    staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

c.    condiții de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice:

-    se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada, sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spațiul plantat va fi de 92 mp (20%)

e.    împrejmuiri:

-    gardurile spre stradă vor fi transparente vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică si vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale si posterioare gardurile vor fi opace si vor avea înălțimea minima de 2.00 metr/ Se admite si gard viu5.C0NF0RMAREA CLĂDIRILOR

а.    înălțimi admise:

-maximum 14,5 m (pentru 2S+P+3)

-maximum 11,5 m (pentru 2S+P+2)

-minimum 9,5 m

-    peste înălțimea maxima admisa se accepta realizarea unui singur nivel (3,5 m) retras la 3m fata de planul vertical al fațadei

-    arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general a! zonei, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definita de clădirile existente.

-    se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortina), imitațiile de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare), utilizarea culorilor stridente

б.    OCUPAREA SI UTILIZAREA PARCELEI

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 77 %.

Suprafața ramasa libera trebuie sa fie de cel puțin 50 mp.

b.    coeficient de utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 2,83


7.SPATII PUBLICE

a.    traseu - se pastreaza traseele actuale ale străzilor, conform planșei anexa.

b.    profil transversal - se pastreaza profilele actuale, cu excepția străzii Popa Tatu ce va fi sdptelargita conform planșei anexa.

Arhitect Georgeta STOICA