Hotărârea nr. 291/2018

HOTARAREnr. 291 din 2018-05-17 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZA A DOSARELOR CADRELOR MEDICALE, SOLICITANTI DE LOCUINTE DE SERVICIU, CARE ISI DESFIISOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI, IN VEDEREA INTOCMIRII LISTELOR DE PRIORITATI
ROMÂNIA


"     HOTĂRÂRE "

privind constituirea Comisiei de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitând de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor

Medicale București, în vederea întocmirii listelor de priorități

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ si cu Altă Destinație nr. SSLAD 1346/09.05.2018/nr. 8139/09.05.2018.

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 72/16.05.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 26/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 309/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului

București pe anul 2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct.17, art. 45 alin. (1) și alin (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se constituie Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, în vederea întocmirii listelor de priorități.

Art.2 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va avea o componență mixtă, formată din reprezentanți din cadrul Consiliului General al Municipiului București și din reprezentanți ai aparatului de specialitate al Primarului General și din instituțiile de interes local ale municipiului București.

Art.3 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului^ București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București următorii consilieri?""'    / 1    .

_1. Doamna Conșiii^rC.G.M.B. Săndulescu Nina_

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500U3 sector 5 București. România; tel.: 021 305 55 00 www.pmb.ro / \ /

■Vf ii t


CONFORM CU ORIGINI

2.    Doamna Consilier C.fe.M.B. Diayiie-i

3.    Domnul Consilier C.G.M.B. Berceanu Octavian

4.    Domnul Consilier C.G.M.B. Deaconescu Cătălin

5.    Domnul Consilier C.G.M.B. lonescu Tudor Tim

Art.4 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză aTiosarelor cadrelor

medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, următorii consilieri:

1.    Domnul Consilier C.G.M.B. Artimon Marian

2.    Domnul Consilier C.G.M.B. Ardeleanu Mircea

3.    Domnul Consilier C.G.M.B. Țugui Matei

4.    Domnul Consilier C.G.M.B. Mărgărit Sorin

5.    Domnul Consilier C.G.M.B. Voicu Valentin

Art.5 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va elabora lista cu documentele necesare întocmirii dosarului, criteriile și punctajele aferente întocmirii listei de priorități, metodologia de lucru, urmând ca acestea să fie supuse aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.6 Comisia de analiză a dosarelor cadrelor medicale, solicitanți de locuințe de serviciu, care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, va analiza dosarele solicitanților și va propune includerea acestora pe listele de priorități.

Art.7 Secretariatul Comisiei cât și activitatea de întocmire a dosarelor vor fi asigurate de către Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație din cadrul Direcției Patrimoniu.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Patrimoniu prin Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație, celelalte instituții implicate și persoanele nominalizate la art. 3 și art. 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05 2018București, 17.05 2018 Nr 291’

B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013 sector 5 București. România, tel,: 021 305 55 00: www pmb ro

Pag 2