Hotărârea nr. 292/2018

HOTARAREnr. 292 din 2018-05-17 PRIVIND DESEMNAREA REPRERENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE EXAMINARE A EVENTUALELOR CONTESTATII DEPUSE DE OFERTANTII DECLARATI NECASTIGATORI CA URMARE A CORNUNICARII HOTARARII DE ADJUDECARE A SELECTIEI DE OFERTE DE INCHIRIEREConsiliul G
HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municip ului București ca membri în Comisia de examinare a eventualelor contestași depuse de ofertanții declarați necâștigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de închiriere

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ si cu Altă Destinație nr. SSLAD 1156/24.04.2018/nr. 7177/24.04.2018.

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr 73/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr 310/16 05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Potrivit art.3' al Hotărârii C.G.M B. nr. 329/2017 privind demararea procedurilor pentru identificarea de locuințe de pe piața liberă în vederea închirierii de către Municipiul București pentru cazurile sociale și cele de urgențâ,_ cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor ari 36 alin. (2) lit d), alin. {6) lit a) pct. 17 și ari. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează ca membri titulari în Comisia de examinare a eventualelor contestații depuse de ofertanții declarați necâștigători ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de închiriere, următorii consilieri:

1. Doamna Consilier C.G.M.B. Bîrdeanu Raluca

2    Doamna Consilier C G M.B. Gherghiceanu Florentina

3    Domnul Consilier C.G M.B. Voicu Valentin 4. Domnul Consilier C.G.M.B Stroe Bogdan 5 Domnul Consilier C.G.M B. Ciucu Cipnan

Ari.2 Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de examinare a eventualelor contestații depuse de ofertanții declarați necâștigâtori ca urmare a comunicării hotărârii de adjudecare a selecției de oferte de închiriere, următorii consilieri:

1    Domnul Consilier C.G.M B. Sebeșan Mircea Radu

2    Domnul Consilier C.G M.B Ciudomirov Mihai Anton

3, Domnul Consilier C.G.M B. Gâdiuță Alexandru Valeriu

4    Domnul Consilier C.G M.B. Comănescu Mihai

5    Domnul Consilier C.G M.B lonescu Tudor Tim

Art 3 Componența Comisiei va fi completată cu 4 membri titulari ș' supleanți ai acestora, desemnați din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, numiți prin Dispoziție

Arl.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și persoanele nom nalizate la art 1 și art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ord nară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018

PREȘEDINTE RE ȘEDINȚĂ


Marian Ort


.Culea


tem/

} Georgiana Zamfi/ //


,\SECRETAR GEN, Ăâ MUNICIPIULUI BUl


București. 17.05.2018 Nr. 292

B-tful Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050Q13. sector 5 București. România: toi.: 021 305 55 00: www. pmb ro