Hotărârea nr. 293/2018

HOTARAREnr. 293 din 2018-05-17 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/25.08.2016 PRIVIND DESEMNAREA UNOR CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRI IN COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINAI, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr.

341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciului Spațiu Locativ si cu Altă Destinație nr. SSLAD 1347/09.05.2018/nr. 8140/09.05.2018.

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 74/16.05.2018 șî raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 311/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 privind desemnarea unor Consilieri Generali din cadrul C.G.M.B., ca membri titulari și supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 9/30.01.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Turcescu Robert - Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 10/30.01.2017 privind încetarea mandatului de consilier al domnului Ciurea Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se desemnează ca membri supleanți în Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

1 Domnul Consilier C.G.M.B Ivan Florin;

2. Domnul Consilier C.G.M.B lliescu Lucian Cătălin.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 195/25.08.2016 rămân neschimbate.

Art.III Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București și persoanele nominalizate la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018