Hotărârea nr. 295/2018

HOTARAREnr. 295 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA LISTELOR DE PRIORITATI PENTRU ATRIBUIREA UNUI SPATIU CU ALTA DESTINATIE PENTRU SEDIU, PERSOANELOR JURIDICE CONSTITUITE IN TEMEIUL ORDONANTEI 26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIATII SI FUNDATII SI A LEGII NR. 14/2003 A PARTIDELOR POLITICE, INTOCMITE CONFORM HOTARAIRII C.G.M.B. NR. 113/2017 DE CATRE COMISIA DE ANALIZA A DOSARELOR SOLICITANTILOR DE SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA, ALTII DECAT BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/2017 de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciu Spațiu Locativ și cu Altă Destinație nr. 8141/1348/09.05.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 76/16.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 313/16.05.2018 din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/29.03.2017 privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru evaluarea persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice în vederea înscrierii pe listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație;

în temeiul prevederilor 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă listele de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și a Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, pentru anul 2018, întocmite de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 09O01S, sector 5 București. România: tel.: 02130S 55 00: www.pmb ro

destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004 conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera! al Municipiului București, Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii 341/2004, prin Serviciul Spațiu Locativ și cu Altă Destinație și instituțiile de interes local ale Municipiului București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIU Georgian

București, 17.05.2018 Nr. 295


B-du Regina El sabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România, tei 021 305 55 00; www.pmb ro

Anexa 1Anexa ne. 1 la H.C.G.M.B. nr. ^5/

^țNVWoS

Ar*. o,«7<y


.    -o1

vaicimnr o


Lista de priorități la nivelul anuliU^1$,4^ntruAȘ Jibuirea unui spațiu cu altă destinație

pentru sediu, persoanelor juridice^năÂWfte^erneiul Ordonanței 26/2000, întocmită

conforMiCkfi.M:Wir. 113/2017 ypi.nc'Xi

Nr.

Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

1

Asociația Română Anti - Sida

1561529/28.09.2017

110

2

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

1563211/03.10.2017

105

3

Asociația Militanților Veterani și Veteranilor cu Dizabilități "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie -Izvorâtorul de Mir”

1596201/02.02.2018

95

4

Fundația Donatorilor Benevoli de Sânge

1592121/18.01.2018

90

5

Fundația Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune din România

1547816/18.08.2017

85

6

Asociația Centrul de Studii Europene lași

1563208/03.10.2017

85

7

Asociația Centrul Cultural European Româno - Panarab

1566292/12.10.2017

85

CCERPA

8

Asociația Armonia Educativă

1589816/10.01.2018

85

9

Fundația Nane pentru Copii cu Dizabilități

1596200/02.02,2018

85

10

Asociația în Beneficiul Copiilor cu Dizabilități - ABCD

1612166/30.03.2018

85

11

Asociația Culturală Unesco lulia Hașdeu

1592119/18.01.2018

30

12

Asociația Sutter

1592117/18.01.2018

70

13

Asociația Seniorilor 2015

1593314/23.01.2018

70

14

Uniunea Muzicienilor Interpret! din Romania

1532368/07.12.2017

65

15 Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor nr. 1    1598670/12.02.2018    65

„SENIORII" IFM

15

Alianța pentru Unitatea Rromilor    1566300/12.10.2017

40

17

Fundația Pictor Ion Murariu    . 1586739/22,12.2017

35

ÎS

Asociația Pro Mat^che    ' 1566296/12.10.2017

30

19

Asociația Revoluționară a Femeilor din Decembrie 1989’* 1582365/07.12.2017

L!.......' ‘....... .

25

20

Sindicatul Omenia

15S237O/O7.12.2O17

25

21

Asociația Frăția Bucureștenilor 1989

1602429/23 02.2018

25

22

i Asociația Frontului Negustoresc Obor

r, ,

1586735/22.12.2017

15

23

Asociația Internațională pentru Integritate și Spirit Civic

1589810/10.01.2018

10

/


Lista de priorități la nivelul anului 2018 pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație pentru sediu, persoanelor juridice constituite în temeiul Legii nr. 14/2003, întocmită conform H.C.G.M.B. nr. 113/2017

Nr.

Crt.

Nume

Nr. înregistrare și data

Punctaj

i

1

1

Uniunea Salvați România - Filiala Sectorului 2

1514734/26.05.2017

55

2

Uniunea Salvați România - Filiala Municipiului București

1514744/26.05 2017

55

3

Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache

1572333/01.11.2017

35