Hotărârea nr. 296/2018

HOTARAREnr. 296 din 2018-05-17 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACTIUNILOR NECESARE IN VEDEREA REALIZARII SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU ENERGIE TERMICIA (SACET), IN CONTEXTUL REORGANIZARII RADET BUCURESTI SI ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.HOTĂRÂRE

privind aprobarea de principiu a acțiunilor necesare în vederea realizării sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), în contextul reorganizării RADET București și Electrocentrale București S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice nr. 130/14.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru utilități publice nr. 11/17.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 323/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitarea primită prin adresa nr. 14713/11.05.2018 din partea Romlnsolv SPRL - Administratorul Judiciar al RADET București, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 128/14.05.2018, precum și adresa nr. 10584/14.05.2018 primită din partea Electrocentrale București S.A, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 129/14.05.2018;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 132 alin. (1), lit. a) și lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 13/17.01.2018 privind aprobarea de principiu a setului de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către Administratorul Special în planul de reorganizare al RADET București.

Art.2 Se aprobă de principiu transferul afacerii RADET București către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București.

Art.3 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este Compania Municipală Energetica București S.A.

Art.4 Se mandatează Compania Municipală Energetica București S.A. să facă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art 2.

Art.5 Se mandatează Administratorul Special al RADET București în vederea realizării demersurilor necesare pentru aducerea la. îndeplinire a prevederilor art. 2.


Art.6 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 255/30.06.2017 privind acordul de principiu pentru achiziționarea de către Municipiul București a pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Economiei/Ministerul Energiei și Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A., la Electrocentrale București S.A.

Art.7 Se aprobă de principiu transferul afacerii ELCEN S.A, către o entitate desemnată de către Consiliul General al Municipiului București.

Art.8 Entitatea desemnată de către Consiliul General al Municipiului București în acest sens, este Compania Municipală Energetica București S.A.

Art.9 Se mandatează Compania Municipală Energetica București S.A. să facă demersurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art. 7.

Art.10 Primarul General al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice (AMRSP), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ifov, Administratorul Special și Administratorul Judiciar al RADET București, ELCEN S.A, prin Administratorul Special, Compania Municipală Energetica București S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI - Ufc GeorgianaMarian    Culea


București, 17.05.2018 Nr. 296B-dul Regina Eiisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România, tel 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2