Hotărârea nr. 297/2018

HOTARAREnr. 297 din 2018-05-17 PRIVIND STABILIREA UNOR CONDITII DE ACORDARE A STIMULENTELOR FINANCIAREHOTĂRÂRE

privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun nr. 747/16.05.2018 al Direcției Generale Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 119/17.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 322/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2, pct. 5 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) începând cu data de 01 iunie 2018, stimulentele financiare finanțate de la bugetul municipiului București se acordă beneficiarilor care au domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

(2)    în cazul beneficiarilor minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, unul dintre părinți sau părintele în îngrijirea căruia se află beneficiarul trebuie să aibă domiciliul stabil sau viza de reședință în municipiul București cu cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii.

(3)    Stimulentele financiare nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local.

(4)    în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituțiile care acordă stimulentele financiare vor lua măsuri pentru a facilita depunerea cererilor și a documentelor solicitate și în format electronic.

Art.2 Hotărârile Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru constituirea familiilor, nr. 209/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți, nr. 292/2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap, nr. 330/2017 privind acordarea unui stimulent pentru integrarea social a persoanelor adulte cu handicap și nr. 121/2018 privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile din București care au indicație medical pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro - FIV - O șansă pentru cuplurile infertile se modifică în mod corespunzător.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sector 5 București. România, tel,: 021305 55 00: www.pmb.ro

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București. Centrul pentru Tineret al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Centrul pentru Seniori al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.București, î7.05.2018 Nr. 297

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București. România; tel.. 021305 55 00. www pmb.ro

Pag 2