Hotărârea nr. 299/2018

HOTARAREnr. 299 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, PRIN ADMINISTRATIA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITALILOR SANITARE PUBLICE SECTOR 1, SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU CASA CORPULUI DIDACTIC, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "VIZITE DE STUDIU IN EUROPA PENTRU FACTORII DE DECIZIE DIN UNITITILE DE INVATAMANT GIMNAZIAL DIN SECTORUL 1 - EXPERIENTE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA PORTOFOLIULUI PROFESIONAL"HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, să hotărască cu privire la cooperarea cu Casa Corpului Didactic, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - Experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3122/14.05.2018;

Văzând raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 22/15.05.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 324/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin. (7) lit. (a), art. 45 alin. (2), art. 81 alin. 2, lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute de lege, cu privire la cooperarea cu, Casa Corpului Didactic, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ gimnazial din Sectorul 1 - Experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional”.

Art,2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București, România: tel 021 305 55 00 www pmb.ro