Hotărârea nr. 3/2018

HOTARAREnr. 3 din 2018-01-17 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A JUDETULUI ILFOV INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 267/2010 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 144/2013 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 111/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 303/2017 INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 383/2017 INCETEAZA APLICABILITATEAHCGMB NR. 499/2017
Consiliul General al Municipiului Bucureștii

HOTARARE

privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicifregulate pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 628/11.01.2018 al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 01/16.01.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 03/16.01.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 1 alin. (6) lit. g), art. 4 lit. c), art. 17 alin. (1) lit. b), lit. c) aii. (2) și art. 18 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 1 alin. (1) pct. 38 și pct. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 140/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București - Ilfov;

-    Hotărârii C.G.M.B. nr. 90/29.03.2017 și Hotărârii Consiliului Județean Ilfov nr. 23/26.04.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 -2030 București - Ilfov;

-    art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov, traseele, numărul de autovehicule, numărul maxim de curse și numărul de stații de îmbarcare/debarcare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Programul de transport prevăzut la art. 1 va fi pus în aplicare de către Asociația de Dezvoltare Intercopafip^^ntru transport public București - Ilfov, după aprobarea acestuia de către c^falre_auîorit^f^leliberative ale autorităților administrativ -teritoriale componente ale aș^ați^G-XX \

Art.3 Odată cu aprobarea programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov, realizat cu autobuze, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor stabili modalitățile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga rețea de trasee, pe grupe de trasee și pe trasee.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celorlalte unități administrativ - teritoriale componente ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București - Ilfov.

Art.5 La data atribuirii în gestiune a serviciului de transport public local Hotărârile C.G.M.B. nr. 267/2010, nr. 144/2013, nr. 111/2017, nr. 303/2017, nr. 383/2017 și nr. 499/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.01.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂriari Orlando Cu'


București, 17.01.2018 Nr. 3B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


2

Anexa 1Anexa nr. 1 la HCGMB nr. .?../.f^?


Programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București si a Județului Ilfov.

ti

o

U

Z

Indicativ

Traseul

Lungime traseu

(km c. d.)

Lungime in județul

Ilfov (km c. d.)

Parc zi lucru

Parc zi sambata

Parc zi duminica

Numărul maxim de

statii

Nr. maxim curse zi

lucru

Nr. maxim curse zi

sambata

Nr. maxim curse zi

duminica

400

Republica-Dobroesti

5.100

1.600

2

1

1

27

42

21

21

401

Republica-Branesti

14.000

12.400

3

1

1

42

36

12

fL2

îSț

?>

402

Romprim-Piata Sudului-Danubiana

7.650

4.750

3

1

1

40

38

16

\l6\

A

404

Granitul - Pantelimon

4.650

3.300

2

1

1

20

45

23

^3 i

406

Lujerului-Chiajna

8.300

5.950

4

2

2

47

45

27

407

Ghencea-Cornetu

15.000

9.700

4

1

1

44

40

10

10 iî

1

408

Ghencea - Domnești

13.050

8.650

3

2

1

57

30

20

10

8

409

Institutul Oncologic - Afumați

12.400

8.300

2

1

1

35

18

8

8

9

410

Granitul -Balaceanca

15.200

14.000

2

1

1

32

19

10

10 a

10

411

Bucur Obor-Maineasca

27.000

21.800

4

1

1

60

24

6

6

11

412

Bucur Obor-Gagu

27.000

21.800

4

1

1

58

24

6

6

12

413

Republica-Dragonul Roșu

8.000

4.500

2

1

1

26

40

20

20 \

13

414

Romprim-Piata Sudului-Leordeni

9.200

6.300

4

1

1

48

46

12

12

14

415

Bucur Obor-Micsunesti

37.000

32.200

6

2

2

44

24

8

8

15

416

Bucur Obor-Moara Vlasiei

26.000

20.800

4

1

1

36

24

6

6

16

417

Institutul Oncologic - Stefanesti

14.100

10.000

2

1

1

52

28

14

14

17

418

Piața Sudului - Berceni

12.400

5.550

3

2

2

48

30

20

20

18

419

Piața Sudului-Vidra

19.000

12.150

5

2

2

56

40

16

16

19

420

Bucur Obor-Merii Petchii

45.000

40.200

6

2

2

60

24

8

8 ‘i

20

421

Pacii-Zurbaua

14.000

10.900

6

2

2

36

84

28

28 f
L- --

Indicativ

Traseul

Lungime traseu

(km c. d.)

Lungime in județul

Ilfov (km c. d.)

Parc zi lucru

Parc zi sambata

Parc zi duminica

Numărul maxim de

statii

Nr. maxim curse zi

lucru

Nr. maxim curse zi

sambata

pjNr. maxim curse zi

duminica

-n\’

21

422

Piața Clabucet - Pasaj C.F.R. Chitila

8.450

3.200

5

3

3

40

67

39 f

. 39 .

423

Piața Eroii Revolutiei-Jilava

13.000

8.600

3

1

1

38

36

12 \

12,

425

CFR Progresul - Bumbacaria Jilava

7.750

7.600

2

1

1

28

36

18

k iî

w\

426

Institutul Oncologic - Dascalu

22.850

18.750

2

1

1

33

11

6

K)

427

Ghencea - Pruni

15.000

9.150

3

1

1

63

28

8.5

8.5

fcj

428

Ghencea-Teghes

16.300

11.900

2

1

1

70

19

10

10

/?$

430

Republica-Islaz

19.000

17.400

4

1

1

48

48

12

12

431

Ghencea - CFR Centura Jilava

14.650

8.800

2

1

1

61

20

10

10

•"^2$

432

Bucur Obor-Sindrilita

19.000

13.800

3

1

1

44

24

8

8

30

433

Ghencea - Darasti

15.750

9.900

3

1

1

63

30

9.5

9.5

31

434

Republica-Pantelimon

6.000

4.400

2

1

1

26

56

28

28

32

435

Bucur Obor-Dragonul Roșu

8.000

0.200

2

1

1

16

36

18

18

33

436

Republica-Dobroesti

5.000

2.500

1

1

1

22

32

32

32

34

437

Bucur Obor-Voluntari

15.000

10.200

5

2

2

52

60

24

24

35

438

Depoul Alexandria - Bragadiru

9.350

7.550

5

3

3

31

65

46

46

36

439

Depoul Alexandria - Clinceni

10.800

9.050

2

1

1

31

27

15

15

37

440

Pipera-Complex Comercial Baneasa

10.000

6.300

2

1

1

38

32

16

16

38

441

Republica-Pantelimon (Drumul Gării)

7.000

5.400

2

1

1

18

48

24

24

39

442

Ghencea-Clinceni

14.000

8.700

3

1

1

36

30

10

10

40

443

Piața Victoriei-Silistea Snagovului-Gruiu

46.000

35.900

5

2

2

140

20

8

8

41

444

Piața Victoriei-Micsunesti

56.000

45.900

7

3

3

145

28

12

12

42

445

Baneasa - Dimieni

15.650

12.050

2

1

1

25

18

7

7

43

446

Piața Victoriei-Snagov-Gruiu

41.000

30.900

9

4

4

108

36

16

16

44

447

Piața Presei - Ciolpani

29.700

22.300

2

1

1

59

12

6

6

45

448

Piața Presei - Sitaru

39.250

31.850

2

1

1

76

8

4

4-

Nr.crt.

Indicativ

Traseul

Lungime traseu

(km c. d.)

Lungime in județul

Ilfov (km c. d.)

Parc zi lucru

Parc zi sambata

Parc zi duminica

Numărul maxim de

statii

Nr. maxim curse zi

lucru

Nr. maxim curse zi

sambata

Nr. maxim curse zi

duminica

46

449

Piața Presei Libere-Otopeni

12.850

5.450

4

2

2

33

37

19

1.9

47

450

Piața Presei Libere-Balotesti

21.800

14.400

2

1

1

43

16

8

48

451

Piața Victoriei-Moara Vlasiei

32.000

21.900

4

1

1

86

16

4

49

452

Ghencea-Ordoreanu

17.000

12.600

3

1

1

38

24

8

8

453

Depoul Alexandria -Varteju

10.400

7.350

2

1

1

48

24

12

12

454

Bucur Obor-Cozieni

20.000

14.800

4

1

1

36

32

8

8

455

Depoul Alexandri a-Magurele

6.600

3.550

3

1

1

33

55

22

22

5^    >

} 456

Ghencea- Clinceni

12.950

8.550

2

1

1

55

20

12

12

;Sp4 >

1 457

Piața Presei Libere-Corbeanca

17.700

10.300

4

2

2

46

26

13

13

458

Pacii-Darvari

13.500

10.400

3

1

1

30

36

12

12

459

Republica-T anganu

17.000

15.400

4

1

1

48

40

10

10

460

Cartier Damaroaia - Buftea

14.600

9.250

4

1

1

42

25

8

8

58

461

Cartier Damaroaia - Mogosoaia

9.400

4.050

4

1

1

53

38

10

10

59

462

Granitul - Cernica

9.900

9.400

2

1

1

26

25

14

14

60

463

Piața Presei - Snagov

36.600

29.200

4

2

2

48

16

8

8

61

464

Republica-Piteasca

16.000

14.400

2

1

1

46

28

14

14

62

465

Anghel Saligny - Caldararu

17.000

16.900

4

1

1

14

48

12

12

63

466

Anghel Saligny - Glina

6.000

5.900

1

1

1

28

36

36

36

64

467

Anghel Saligny - Balaceanca-Posta

24.000

23.900

5

2

2

20

40

16

16

65

468

Anghel Saligny - Manolache

4.000

3.900

1

.1

1

14

52

52

52

66

469

Pipera-Spital SRI

22.000

18.400

4

1

1

64

32

8

8

67

470

Piața Victoriei-Piscu

39.000

28.900

7

3

3

118

28

12

12

68

471

C.F.R. Progresul - 1 Decembrie

10.450

10.300

4

1

1

18

40

18

18 /'

69

472

Piața Eroii Revolutiei-Copaceni

21.000

16.600

4

1

1

58

32

8

70

473

Piața Eroii Revolutiei-Vidra

20.000

15.600

4

1

1

62

32

8
Nr.crt.

Indicativ

Traseul

Lungime traseu

(km c. d.)

Lungime in județul

Ilfov (km c. d.)

Parc zi lucru

Parc zi sambata

Parc zi duminica

Numărul maxim de

statii

Nr. maxim curse zi

lucru

Nr. maxim curse zi

sambata

Nr. maxim curse zi

duminica

71

474

Piața Victoriei-Otopeni

16.000

5.900

3

1

1

28

30

10

10

72

475

Baneasa-Tunari

6.200

6.200

2

1

1

18

38

20

20

73

476

Piața Victoriei-Peris

34.000

23.900

6

2

2

106

24

8

8

74

ATI

Ghencea-Magurele

12.000

6.150

3

1

1

34

36

12

12

75

478

Pacii-Chitila

17.000

14.500

4

1

1

40

32

8

8

76

479

Pacii-Rosu-Chiajna-Chitila

18.000

16.000

4

1

1

40

32

8

8

77

480

Piața Victoriei-Ostratu

25.000

14.900

5

2

2

74

30

12

12

78

481

Pacii-Dragomiresti Deal

12.000

8.900

4

1 ■

1

22

48

12

12

79

482

Piața Sudului-Popesti Leordeni

11.000

8.100

3

1

1

34

48

16

16

80

483

Pacii-Chiajna

8.000

6.000

3

1

1

34

54

18

18

81

484

Parc Bazilescu-Otopeni

23.000

18.500

3

1

1

74

18

6

6

82

485

Parc Bazilescu-Buftea

13.000

9.300

3

1

1

28

36

12

12

83

486

Parc Bazilescu-Chitila-Buftea

19.000

14.500

2

1

1

58

16

8

8