Hotărârea nr. 30/2018

HOTARAREnr. 30 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSOLIDARE SI REABILITARE PAVILION A DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE DR. VICTOR BABES"Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Consolidare și reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Diiecției Generale Dezvoltare și Investiții și Administrației Sp falelor și Serviciilor Medicale București nr. 109/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 4/21.02.2018 economice, buget, finanțe nr. 10/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și 35/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;


raportul Comisiei de disciplină nr.

în baza solicitării Ac ministrației Spitalelor și Serviciilor Medicale nr. 2395/09.C2.2018

Ținând cont de avizul nr. 9/30.01.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico -reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de E anexei care face parte integrantă din prezenta hotă

mici aferenți obiectivului de investiții "Consolidare si

»    I    I

oii Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș”, conform râre.

din bugetul propriu al Municipiului București prin

resti.

»

alitate al Primarului General al Municipiului București curești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei


Art.2 Finanțarea investiției se va asigura Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Buci

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de spec și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale Bi hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 505,13, sector 5ț București, România Tel. 021205.55.00 http:www.pmb.ro

Anexa 1
"Consolidare și reabilitare Pavilion A din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș"

1. Valoare totală (exclusiv TVA): Valoarea totală (inclusiv TVA)

27.813,42 mii lei 33.097,96 mii lei

% DIRECTOR,