Hotărârea nr. 300/2018

HOTARAREnr. 300 din 2018-05-17 PRIVIND COOPERAREA INTRE MUNICIPIUL BUCURESTI SI FEDERATIA ROMANA DE TENIS IN VEDEREA ORGANIZARII TURNEULUI DE TENIS BRD BUCHAREST OPEN 2018, LA BUCURESTI, IN PERIOADA 14 - 22 IULIE 2018privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Tenis în vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14-22 iulie 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate ai Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3079/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 20/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 17/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 316/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresele Federației Române de Tenis înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 1608476/19.03.201.8 și 1622869/09.05.2018;

In conformitate cu prevederile;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030;

-    Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 6 alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările șt completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de cooperare între Municipiul București și Federația Română de Tenis în vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București. în perioada 14-22 iulie 2018. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municiului București să semneze, pentru șt în numele Municipiului București, Acordul de cooperare prevăzut la ari 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17 05 2018

București. 04.05.2018 Nr. 300

B-duI Regina Elisabeta nr. 47 cod poștal 050013. sector 5 București România; tel,- 021305 55 00 www pmb ro

Anexa 1Anexa la HCGMB nr.


47, secwFȘTBucureșIi, reprezentat

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE TENIS, cu sediul în Str, Vasile Conta nr.16, Sector 2 București, CIF RO5219525/2010, Certificat de Identitate Sportivă nr. B/C/00027/2002, reprezentată prin George COSAC, Președinte;

Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI:

Susținerea reciprocă în vederea organizării Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14-22 iulie 2018. Este în înțelegerea părților că prezentul Acord reprezintă o convenție privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de promovare a sportului și creșterea atractivității orașului București ca destinație turistică cu prilejul organizării Turneului de Tenis Bucharest Open 2018. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri și nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri

ART. 3 DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

1)    Municipiul București:

a) va asigura sprijin financiar în cuantum de 262.971 lei pentru acoperirea unor cheltuieli efective de promovare a imaginii Municipiului București în cadrul Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, cu încadrarea în bugetul anual aprobat.

2)    Federația Română de Tenis:

a)    suportă taxa aferentă licenței Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, in cuantum de 1.299.540 lei, precum și toate celelalte cheltuieli corespunzător rubricilor bugetare, atât din surse proprii, cât și din alte surse;

b)    va asigura promovarea imaginii municipiului București prin intermediul tuturor canalelor de comunicare în plan național și internațional, în cadrul Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018.

c)    va menționa pe materialele publicitare realizate cu aceasta ocazie, elementele de identitate vizuală și calitatea Municipiului București de partener în organizarea Turneului de Tenis BRD Bucharest Open 2018, la București, în perioada 14-22 iulie 2018.

4)    Părțile vor realiza activitățile stabilite de comun acord, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și vor colabora în vederea organizării evenimentului în modalitățile precizate în prezentul acord de parteneriat, prin furnizarea resurselor asumate, inclusiv cele necesare pentru asigurarea bunei desfășurări a activităților.

5)    Contractarea și plata bunurilor și serviciilor necesare derulării în bune condiții a prezentului acord nu trebuie să depășească data încheierii derulării prezentului acord și se vor face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

ART. 4 DURATA ACORDULUI

a)    Prezentul acord intră în vigoare la data semnării sale de către părți si încetează la data de 31 iulie 2018

b)    Acordul poate înceta/nainte de termen, prin acordul părților

ART. 5 FORȚA MAJORĂ

a)    Nici una dintre părțile semnatare nu răspunde pentru executarea necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parțială a oricăreia din obligațiile asumate, dacă aceasta se datorează forței majore, așa cum este ea definită prin lege.

b)    Partea care invocă forța majoră va notifica celeilalte părți imposibilitatea de executare în termen de 3 (zile) de la producerea evenimentului.

ART. 6 CLAUZE FINALE

a)    Modificarea prezentului acord se face numai în scris, în condițiile legii, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiufui București:

b)    Orice notificare este valabil îndeplinită daca este făcută în scris și transmisă la sediul declarat în prezentul acord.

Prezentul Acord a fost incheiat astazi_la București, în trei exemplare originale

in limba romana, cate un exemplar pentru fiecare parte, având aceeași valoare.

PARTENER,

PRIMAR GENERAL Gabriela FIREA


3