Hotărârea nr. 301/2018

HOTARAREnr. 301 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESS A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA VIITORUL PRIN EDUCATIE SI SPORT, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "TROFEUL MICILOR CAMPIONI GRIVITA - PRIMARIA SECTORULUI 1"* ♦ . . • • •

ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea finanțării și derulării în

comun a proiectului "Trofeul Micilor Campioni Grivița - Primăria Sectorului 1"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, îvățământ, Turism nr. 2811/26.04.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 21/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 18/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 317/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute de lege, cu privire la cooperarea cu Asociația Viitorul prin Educație și Sport, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Trofeul Micilor Campioni Grivița - Primăria Sectorului 1”.

Art,2 Cheltuielile aferente desfășurării acestui proiect se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 1

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17 05.2018

PREȘEDIP ȘEDINȚĂ.Marian/Orlando Culea


SECRETAR GENERAL AL MUNICiPIULUlfeijCtej GeorgianaZamflr


București. 19 04 2018 Nr 301

B-dul Regina Elisabela nr 47 cod poștal 050013 sector 5 București, România, tel 021 305 55 00 www pmb ro