Hotărârea nr. 302/2018

HOTARAREnr. 302 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU ASOCIATIA PLAY KIDS ACADEMY, IN VEDEREA FINANTARII SI DERULARII IN COMUN A PROIECTULUI "CUPA INTERCARTIERE"‘hotărâre    "    —

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în comun a

proiectului 'Cupa Intercartiere"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, îvățământ, Turism nr. 3084/10,05.2018,

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 22/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 19/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 318/16.05.2018 din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art, 45 alin. (2) și art 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască, în condițiile prevăzute de lege, cu privire la cooperarea cu Asociația Play Kids Academy, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Cupa Intercartiere".

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05 2018


SECRETAR.GENERAL AL MUNICIPIUIU5tgo6jflREȘTI G eo rgian a p3ml(X</Ox

București 19 04 2018 Nr. 302

B-dul Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013 sector 5 București, România tel 021 305 55 00 www.pmb ro