Hotărârea nr. 31/2018

HOTARAREnr. 31 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "BAZIN DE RECUPERARE PRIN HIDROKINETOTERAPIE LA SPITALUL DE BOLI CRONICE SF. LUCA"privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 108/14.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 11/21.02.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție social nr. 5/21.02.2018 și. raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 36/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza solicitării Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 2394/09.02.2018;

Luând în considerare avizul nr. 10/30.01.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii ehnico- economici aferenți obiectivului de investiții „Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției >e'va asigura din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciile r Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitale or și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adopta; București din data de 22.02.2018. /PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian Orlando Culea


// SECRETAR GENERAL */AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

/$&l§


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Aferenți obiectivului de investiții

"Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca"

1.    Valoare totală (exclusiv TVA): Valoarea totală (inclusiv TVA):

Din care C+M (exclusiv TVA): Din care C+M (inclusiv TVA):

2.    Durată de execuție