Hotărârea nr. 32/2018

HOTARAREnr. 32 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITARE CORP A SI B MATERNITATEA BUCUR"- STRADA BUCUR NR. 10 (CORP A) SI NR. 19 (CORP B), SECTOR 4HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur" -

Strada Bucur nr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 584/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 37/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 16/13.02.2018 al Consilului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) al Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur” - Strada Bucur rjr. 10 (Corp A) și nr. 19 (Corp B), sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bi getul propriu al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentai hotărâri.

Anexa 1Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Aferenți obiectivului de investiții

"Reabilitare Corp A și B Maternitatea Bucur" -Strada Bucur nr.10 (Corp A) și nr.19 (Corp B), sector 4

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):

79.643.421,37 lei 67.021.563,40 lei


57.808.421,43 lei 48.578.505,40 lei


2.    Valoarea totală (exclusiv TVA):

Din care C+M inclusiv TVA Din care C+M exclusiv TVA