Hotărârea nr. 33/2018

HOTARAREnr. 33 din 2018-02-22 PRIVIND PREDAREA IN ADMINISTRARE A LIFTURILOR SI ESCALATOARELOR CE FAC PARTE DIN OBIECTIVUL "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PIATA SUDULUI", DE CATRE DIRECTIA TRANSPORTURI, DRUMURI SI SISTEMATIZAREA CIRCULATIEI CATRE ADMINISTRATIA STRAZILOR1

HOTĂRÂRE

privind predarea în administrare a lifturilor și escalatoarelor ce fac parte din obiectivul "Modernizare infrastructură rutieră Piața Sudului”, de către Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației către Administrația Străzilor

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcția Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri și Sistematizarea Circulației nr. 1125/18.01.2018;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 6/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 38/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă predarea lifturilor și escalatoarelor pasajelor pietonale aferente obiectivului "Modernizare infrastructură rutieră Piața' Sudului", către Administrația Străzilor.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri.