Hotărârea nr. 34/2018

HOTARAREnr. 34 din 2018-02-22 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRASMITEREA MAUSOLEULUI "MEMORIALUL EROILOR NEAMULUI" DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI DIN ADMINISTRAREA OFICIULUI NATIONAL PENTRU CULTUL EROILOR DIN SUBORDINEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 20/2017HOTĂRÂRE

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului „Memorialul Eroilor Neamului” din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 727/13.02.2018 și al Direcției Cultură, Sport, Turism nr. 999/12.02.2018 și Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 13/21.02.2018, raportul Comisiei cultură și culte nr. 7/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 39/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    adresa nr. T 819/25.11.2016 a Oficiului Național pentru Cultul Eroilor;

-    adresa nr. 3670/16.12.2016 a Administrației Monumentelor si Patrimoniului

I    I

Turistic; .

; adresa nr. CE 2963/13.09.2017 emisă de Ministerul Apărării Naționale; în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile

proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) alir. (5) lit. a) și art. 45 alin. (3) din

Ledea nr. 215/2001 privind administrația publică locață, republicată, cu modificările și coqipletările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUN ICI PI U(.UI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri pentru transmiterea Mausoleului "Memorialul Eroilor Neamului”, inclusiv dotările aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art.4 în cazul nerespectării destinației imobilului și a termenului prevăzut la art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului ‘ Apărării Naționale prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5 Predarea - preluarea mausoleului transrpîs^se face pe ba2ă_de protocol

încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zjîe de la data intrării în vigoare a -hotărârii Guvernului.    -fc

Art.6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 20/2017 se abrogă.

Art.7 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretariatului General al Municipiului Bucureștf.

- Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Secretarul General al Municipiului București vor aduce Ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.,    -

Anexa 1Anexă la HCGMB nr.


Nr.

MFP


20332


DATELE DE IDENTIFICARE ale Mausoleului “Memorialul Eroilor Neamului" solicitat a se transmite din domeniul public al statului și din admini& Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului


trarea Oficiului i București
Codul de clasificare

8.21.01

Denumirea

bunului

Adresa/carte

funciară/nr.

cadastral

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Mausoleul

Municipiul

960.015,53

“Memorialul

București,

Eroilor

sector 4, str.

Neamului"

General

Candiano

Popescu, nr. 4

C.F. nr.

200636,

*' I

nr. cadastral

200636-C18


Elemente cadru de descriere tehnică/capacitate/bucăți/valoare contabilă


1.    Construcții:

C.F. 200636, nr. cad. 200636-C18: Mausoleul “Memorialul Eroilor Neamului"

-suprafața construită-784,4 mp -valoare contabilă: 847.530,44 lei

2.    Bunuri materiale din starea de fixație a Mausoleului:

-valoare contabilă bunuri material^M^.485,09 lei Total vaiere 96O.qi5,b lei
Persoana juridiqă de la care se transmite bunul/CUI


Statul român, i domeniul publici: din administrare; Oficiului Naționșl

pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului

Apărării Naționalle

CUI 16583598Persoana juridică la care se transmite bunul/CUI


Domeniul public al Municipiului București CUI 4267117