Hotărârea nr. 35/2018

HOTARAREnr. 35 din 2018-02-22 PRIVIND DEZMEMBRAREA CADASTRALA A IMOBILULUI DEPOUL GIURGIULUI CE APARTINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STRADA ACTIUNII NR. 52-54, SECTOR 4, IN SCOPUL REALIZARII SI A UNEI AUTOBAZE MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea cadastrală a imobilului Depoul Giurgiului ce aparține domeniului public al municipiului București, situat în strada Acțiunii nr. 52-54, sector 4, în scopul realizării și a unei autobaze

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 2395/14.02.2018 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 15/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 41/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Referatul de admitere nr. 10389/12.02.2018 și adresa nr. 327.103/12.02.2018 a Regiei Autonome de Transport București;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 7/1996 a casastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului nr. 700/09.07.2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă dezmembrarea imobilului ce aparține domeniului public al municipiului București >i în administrarea Regiei Autonome de Transport București, situat în strada Acțiunii nr. 52-54, sector 4, în două loturi, respectiv:

- Lotul 1 pentru realizarea unei autobaze - număr cadastral 228844 în suprafață măsurată de 42940 mp și construcții în suprafață totală construită la sol de 4091 mp (notate C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8), identificat conform anexei nr. 1 „Plan de amplasament și delimitare a imobilului Lot 1”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Lotul 2 aferent Depoului Giurgiu existent în prezent - număr cadastral 228845 în suprafață măsurată de 21407 mp și construcții în suprafață totală construită la sol de 3461 mp (notate C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8), identificat conform anexei nr. 2 „Plan de amplasament și delimitare a imobilului Lot 2”, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    ,    ,

Art.2 Lotul 1 și loțul 2 menționate la art. 1 rămân în domeniul publici al municipiului București și în administrarea Regiei Autonome de Transport București.

Art.3 Lista anexă la Hotărârea C.G.M.B nr. 186/2008 se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE-ȘEDINȚĂ, Marian Orlando Culea


Bd. Regina Ellsabeta nr.47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucurestl-prlmaria.ro    Pag 2


1

Anexa 165