Hotărârea nr. 36/2018

HOTARAREnr. 36 din 2018-02-22 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A COTEI DE 1/2 DIN IMOBILUL SITUAT IN BUCURESTI, STR. NICOLAE TOITZA, NR. 9, SECTOR 3, IN VEDEREA REALIZARII UNEI PARCARI MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a cotei de 1/2 din imobilul situat în București, Str. Nicolae Tonitza, nr. 9, sector 3, în vederea realizării unei parcări

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2490/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 16/21.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 42/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

H OTAFIA


?TE:


Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, cota de 1/2 din imobilul situat în București, Str. Nicolae Tonitza, nr. 9, sector 3, imobil ce se identifică conform planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unei parcări.

Art.2 Anexa la Hotărârea nr. 186/2008 a Consiliului General al Municipiului București, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în mod corespunzător.

Art.3 Imobilul prevăzut la art. 1, se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

, Georgiana Zamfirii 50013, sector 5, București, Ron ânia


Pag 2B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod

Tei. 021205.55.00

http:www.pmb.ro

Anexa 1