Hotărârea nr. 37/2018

HOTARAREnr. 37 din 2018-02-22 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "EXTINDERE SPITALUL CLINIC DE COPII DR. VICTOR GOMOIU", APROBATI PRIN HOTARAREA C.G.M.B. NR. 385/16.12.2009 MODIFICA HCGMB NR. 385/2009Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții nr. 137/20.02.2018 și Administrației Spitalelor si Serviciilor Medicale București nr. 3071/20.02.2018;’

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 36/22.02.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 122/21.02.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul nr. 17/20.02.2018 al Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


ÎONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se apnbă actualizarea indicatorilor tehnico -


sconomici aferenți obiectivului de


investiții „Extindere Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu”, apiobați prin Hotărârea C.G M.B. nr. 3f 5/16.12.2009, cu modificările și completările ulterioare, prevăzuți în aneaxa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București. Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 22,02. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfiriești, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro


Anexa 1ACTUALIZARE INDICAT*    EHNICO - ECONOMICI

Aferenți obiect    >de investiții

1.    Valoarea totală (inclusiv TVA):

2.    Valoarea totală (exclusiv TVA)

Din care C+M inclusiv TVA Din care C+M exclusiv TVA

278.727.405,78 lei 229.883.412,17 lei


9.401.790,53 lei 7.719.571,33 lei