Hotărârea nr. 38/2018

HOTARAREnr. 38 din 2018-02-22 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CALITATE DE PARTENER, LA PROIECTUL CU FINANTARE NERAMBURSABILA "WALK THE (GLOBAL)WALK", IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE EUROPEAID/151103/DH/ACT/MULTI-4Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în cadrul apelului deproiecte EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4

Având în vedere expunerea de m raportul de specialitate comun al Dire


Dtive a Primarului General al Municipiului București ției Cultură, Sport, Turism nr. 1167/15.02.2018

Direcției Management Proiecte și Finanțâ ri Externe nr. 445/15.02.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 34/22.02.2018, rapor Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora nr. 1/22.02.2018 și rapor Comisiei juridice și de disciplină nr. 120/21.02.2018 din cadrul Consiliului General Municipiului București;

Ținând cont de:

-Linia de finanțare DEAR LA-Ref EuropeAid /151103/ACT/MULTI-4 a Comisiei Europene - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union;

-Scrisoarea Comisiei Europene din 06 martie 2017 prin care Aplicantul principal, Regiunea Toscana din Italia, este informat că proiectul cu finanțare nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK”: mobilizing young people in support for Sustainble Development Goals a fost aprobat;

-Contractul de finanțare, Grant Contract - Externai Action of the European Union -CSO-LA/2017/388-233;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2| lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica bcală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul cu finanțare nerambursabilă „WALK THE (GLOBAL) WALK” finanțat de Comisia Europeană în cadrul apelului de proiecte EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 - Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union.Art.2 Se împuternicește Primarul General al \MunicipfâfuEBuCurești, în calitate de (reprezentant legal, să semneze pentru și în numeterMunicipiului București toate documentele Inecesare finanțării și implementării proiectului prevăfzut la art. 1.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului aferent Municipiului București în valoare de 149.425,50 Euro, la care se adaugă TVA, din care: costuri directe eligibile - 139.650 Euro + TVA și costuri indirecte 9.775,50 Euro + TVA.

Art.4 Se aprobă cofinanțarea de la bugetul local al Municipiului București a proiectului „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în conformitate cu contractul de finanțare semnat cu Comisia Europeană, cu suma de 16.238 Euro, la care se adaugă TVA, defalcată pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna februarie 2018.

Art.5 Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului București a resurselor financiare necesare implementării proiectului „WALK THE (GLOBAL) WALK”, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor în conformitate cu Contractul de finanțare a proiectului.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specalitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 22.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ^Marian Orlando Cglea i